Økonomiaftaler med digitaliseringsstrategi og enklere regler

22-06-2016
Strategier

Bekræftelse af aftalen om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for digitaliseringen af den offentlige sektor fra 2016 og frem, og en gennemgribende indsat for enklere regler. Det er nogle af de digitale aftryk i økonomiaftalerne for 2017, som regeringen har indgået med KL og Danske Regioner.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Økonomiaftalerne lagde allersidste hånd på det forhandlingsforløb, der har udmøntet sig i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Regeringen, KL og Danske Regioner giver med aftalen hinanden et endeligt håndslag på finansieringen af strategien. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 sætter med sine 33 initiativer nye ambitiøse mål, som skal lægge grunden for fremtidens digitale offentlige sektor og sikre, at den offentlige digitalisering skaber værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tillid til det digitale samfund fastholdes.

Regelforenkling og afbureaukratisering

Enkel og klar lovgivning er en forudsætning for succesfuld digitalisering. Samtidig understøtter regelforenkling effektiv opgaveløsning i kommunerne, så kommunerne også fremadrettet kan fastholde og udvikle den borgernære velfærd inden for de stramme økonomiske rammer.

Regeringen og KL er derfor enige om, at der skal ske en gennemgribende forenkling af blandt andet lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det skal gøre loven enklere at administrere for kommunerne, lettere at forstå for borgerne og sidst men ikke mindst bidrage til, at loven i videst muligt omfang kan administreres digitalt.

Indsatsen for enklere lovgivning og mindre bureaukrati vil fortsat være en vigtig del af Digitaliseringsstyrelsens fremtidige arbejde, blandt andet med at sikre digitaliseringsklar lovgivning.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

I forhandlingerne blev det omdiskuterede omprioriteringsbidrag afskaffet og erstattet med et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt i kommunerne fra 2018.

Som led i realiseringen af programmet er regeringen og KL enige om gensidigt at arbejde for, at digitalisering og velfærdsteknologi samt regelforenkling og afbureaukratisering bidrager til at anvise besparelsespotentialer.

Digitaliseringsstyrelsen vil spille en central rolle i at sikre, at beslutningerne står på et solidt grundlag med stærke analyser.

Læs økonomiaftalerne

Økonomiaftalerne kan læses på Finansministeriets hjemmeside:

Pressemeddelelse vedr. kommunernes økonomi 2017

Pressemeddelelse vedr. regionernes økonomi 2017