Et efterår med tryk på afbureaukratisering og regelforenkling

15-09-2016
Digital transformation

Der er lagt op til et efterår med stort fokus på afbureaukratisering og regelforenkling i den offentlige sektor. Særligt på det kommunale og statslige område er der sat mange nye initiativer i søen.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, der blev lanceret i maj, er der sat et højt ambitionsniveau for regelforenklings- og afbureaukratiseringsdagsordenen. Arbejdet med initiativerne er nu i fuld gang.

  • Der nedsættes en styregruppe for digital kommunikation, som blandt andet vil varetage initiativet om sammenhængende digitale brugerrejser - det vil sige, når en borgers ærinde går på tværs af digitale løsninger og myndigheder. Formålet med initiativet er at optimere en række udvalgte brugerrejser og øge automatiseringen af sagsbehandlingen gennem regelforenkling og øget datadeling.
  • For initiativet om sammenhængende velfærdsforløb er nedsat en styregruppe. I velfærdsforløb, hvor borgerne er i kontakt med flere myndigheder, skal borgere opleve en sammenhængende og effektiv offentlig sektor, hvor koordination og samarbejde på tværs af myndigheder sker enkelt og effektivt, og hvor de ikke har en oplevelse af, at de skal ”bære” oplysninger rundt mellem myndigheder. Med fokus på blandt andet bedre datadeling for at skal der med initiativet i første omgang ske analyse af tre konkrete velfærdsforløb.
  • Med etableringen af det stående embedsudvalg, der skal bidrage til, at de juridiske rammer og den digitale dagsorden spiller godt sammen, er initiativet om klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning også sat i værk. Udvalget skal undersøge juridiske udfordringer, der løbende bliver identificeret i takt med den stigende digitalisering af forvaltningen, og opstille forslag til håndtering af udfordringerne. Det kan eksempelvis vedrøre videre anvendelse og deling af data eller om indhentelse af samtykke. Første problemstilling, der skal undersøges, er rammerne for partshøring.

I juni 2016 indgik regeringen en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017. Som led i aftalen skal der gennemføres en række analyser, heriblandt en gennemgang af personlige planer for borgere på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet for at undersøge, om nogle grupper fremadrettet kan få én samlet plan. Det har både potentiale til at øge kvaliteten og gøre det mindre bureaukratisk for borgerne. Analysearbejdet er nu i gang.
Et andet initiativ fra økonomiaftalen er et nyt frikommuneforsøg, der skal løbe fra 2016-2019, der skal give kommunerne mulighed at afprøve nye og effektive måder at løse opgaverne på. I starten af oktober forventes det at blive offentliggjort inden for hvilke fælles temaer, kommunerne kan ansøge om forsøg.

På det statslige område vil justitsministeren fremlægge et forslag til en ændring af retsplejeloven for at få mulighed for at forkynde digitalt i borgernes elektroniske postkasse. Det kan for eksempel være en indkaldelse til at møde i retten. Forslaget er et godt eksempel på digitaliseringsklar lovgivning, som både har fordele for politiet i form af frigivne politiressourcer og for borgerne i form af kortere sagsbehandlingstid i straffesager. Det forventes, at forslaget træder i kraft 1. marts 2017.

Læs mere om forslaget på Justitsministeriets hjemmeside