15-12-2017
Strategier

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 hæver ambitionerne for den offentlige digitalisering, blandt andet med nye infrastrukturløsninger samt fokus på brugervenlighed, informationssikkerhed og tværgående interoperabilitet.
For at skabe overblik over fremdriften i strategien og for at understøtte planlægningen blandt de mange involverede myndigheder, udarbejder Digitaliseringsstyrelsen hvert halve år en oversigt over de væsentligste leverancer og milepæle i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Heri skitseres de kendte aktiviteter i strategiperioden, der vurderes mest væsentlige for at bistå myndighedernes planlægning.

Oversigten er udarbejdet på baggrund af projektinitieringsdokumenter, statusrapporteringer til porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og med bidrag fra de respektive initiativejere. Disse væsentligste leverancer er i leveranceoversigten opstillet efter initiativ, og der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse, ligesom allerede gennemførte initiativer er angivet.

Oversigten opdateres halvårligt og forventes ajourført næste gang i 2. kvartal 2018.

Hent leveranceoversigten her