Sammen om digital dannelse – i dagtilbud og i familien

01-02-2017
Strategier

I en digital verden er der behov for, at voksne interesserer sig for og tager del i børns digitale liv. En række nye materialer skal inspirere det pædagogiske personale i dagtilbud til at arbejde med børns digitale dannelse og gå i dialog med forældre om fx brugen af digitale redskaber.

Hvornår er de digitale medier og redskaber et plus for vores børns trivsel, udvikling og læring, og hvornår bør vi stoppe op og overveje, om vi bruger dem fornuftigt? Er det fx i orden at tage og dele billeder af børn i dagtilbud? Og kan man meningsfuldt inddrage tablets i dagtilbuddenes pædagogiske praksis? Digitale muligheder medfører digitale dilemmaer, som kalder på refleksion og dialog.

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der nu blevet udarbejdet et omfattende materiale målrettet den kommunale forvaltning, det pædagogiske personale og forældre til børn i dagtilbud. Materialet skal understøtte dialogen mellem det pædagogiske personale og forældrene og bidrage til, at børnene udvikler en reflekteret og kritisk tilgang til digitale redskaber som led i deres digitale dannelse.

Materialet består af:

  • En række dialogkort med digitale dilemmaer. Kortene bruges til at igang-sætte og konkretisere en dialog mellem det pædagogiske personale og forældrene
  • To korte videoer, som kan bruges som oplæg og inspiration for både foræl-dre og pædagogisk personale
  • En baggrundsartikel om digital dannelse for de mindste målrettet den kom-munale forvaltning og det pædagogiske personale
    12 tips til at arbejde med digital dannelse
  • En plakat, som fx kan hænges op i dagtilbuddene.

Materialet er et resultat af et af initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020). På vegne af Styrelsen for it og læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen er materialet udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, og blevet til med inddragelse af både pædagogisk personale og forældre.

Læs mere og hent materialet på emu.dk