Støtte til fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

19-01-2017
Digital service

To kommunale velfærdsteknologiske afprøvningsprojekter er udpeget til at modtage tilskud til projektledelse og evaluering fra Digitaliseringsstyrelsen. Evalueringerne skal gøre kommuner og regioner i stand til at lære af hinanden og sikre grundlaget for fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på socialområdet.

Den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd skal frem mod 2020 sikre, at innovative og effektive digitale løsninger indgår som en selvfølge i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

For at styrke kommuner og regioners beslutninger om investering i velfærdsteknologi indgik i Strategi for digital velfærd et initiativ, der havde til formål at tilvejebringe solide evalueringer, der kunne danne grundlaget for kommuner og regioners beslutninger om investering i velfærdsteknologi. Evalueringerne skal afdække de økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster samt borgernes og medarbejdernes vurderinger af teknologien. Desuden skal der udarbejdes en national business case, der tilvejebringer et solidt grundlag for evt. beslutning om national udbredelse.

Den sidste runde af ansøgning om støtte er netop afsluttet. Fokus i tredje ansøgningsrunde har været medicinhåndtering: "Kommuner bruger i dag meget tid og mange ressourcer på medicinadministration og hjemmebesøg i forbindelse med medicinindtag - det er tid og ressourcer, som kunne frigøres til anden borgernær velfærd”, udtaler Susanne Duus, Teamleder for digital velfærd, Digitaliseringsstyrelsen. "De to udvalgte projekter kommer med hver deres løsning til, hvordan dette problem kan løses, og vi er selvsagt spændte på at se resultaterne."

De to projekter er udvalgt af parterne bag Strategi for digital velfærd efter en åben ansøgningsproces. De to projekter er:

Afprøvning og evaluering af teknologier til medicinhåndtering

Næstved Kommune er gået sammen med fem andre kommuner for at undersøge, om allerede eksisterende tekniske løsninger inden for medicinhåndtering kan lette arbejdsgangene til gavn for både borgere og medarbejdere.

"Vi har gode erfaringer med de tekniske løsninger fra lokale pilotprojekter, og derfor er det kun naturligt at afprøve projektet i en større skala", udtaler Ladan Rezai, projektleder i Næstved Kommune. "Med dette projekt vil kommunerne afprøve digitale løsninger til udlevering af medicin, således at de borgere der kan, trænes til at selv tage deres medicin."

De deltagende kommuner vil afprøve fem teknologiske løsninger inden for medicinhåndtering fra enkle smartphone apps til avancerede pilleæsker med SMS-alarmer med henblik på at finde de løsninger, der virker bedst på forskellige borgergrupper.

Digitaliseringsstyrelsen yder 1,5 mio. kr. i støtte til projektledelse og evaluering til projektet, som varer 24 måneder og igangsættes 1. december 2016. De seks kommuner, som fremover vil afprøve nye teknologier til medicinhåndtering er: Næstved Kommune, Kolding Kommune, Odense Kommune, Odsherred Kommune og Svendborg Kommune.

NOPII-Medicinhåndtering

Mens Næstved Kommune fokuserer på allerede udviklede løsninger til at lette arbejdsgangene ved medicinhåndtering, har ni nordjyske kommuner valgt en anden tilgang:

"Vi har undersøgt markedet for eksisterende løsninger, men vurderede, at ingen af dem til fulde kunne opfylde de behov, vi efterspurgte. Derfor vil vi medio februar 2017 annoncere et funktionsudbud, hvor vi efterspørger en innovativ løsning, som ikke eksisterer på det danske marked i dag. Formålet med udbuddet er at indgå en kontrakt med en leverandør om udvikling, test og implementering af en af helhedsløsning til medicinhåndtering, der er let at bruge for både borgere og medarbejdere" udtaler Lars Holt Kristensen, projektleder fra Hjørring Kommune.

Projektet er forankret i NOPII, Nordjysk Platform for Innovative Indkøb, og flere af de deltagende kommuner har tidligere samarbejdet om Online Bostøtte-projektet, der modtog støtte fra Digitaliseringsstyrelsen i 2014.

Digitaliseringsstyrelsen yder 1,5 mio. kr. i støtte til projektledelse og evaluering til projektet som varer 24 måneder og igangsættes 1. januar 2017. De ni kommuner, som fremover vil afprøve en nyudviklet helhedsløsning til medicinhåndtering er: Vesthimmerlands Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Kommune, Thisted Kommune, Frederikshavn Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune.

Sidste ansøgningsrunde

Med udvælgelsen af de to medicinhåndteringsprojekter har i alt otte projekter modtaget støtte til evaluering og projektledelse som led i initiativ 3.3, Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Der gennemføres ikke flere ansøgningsrunder, men Digitaliseringsstyrelsen vil løbende følge projekterne for at sikre deres fremdrift, ligesom de afsluttende evalueringsrapporter vil blive offentliggjort på www.digst.dk, når projekterne er afsluttet.