Omfattende tests skal sikre pålidelig adgang til grunddata

15-06-2017
Data

Grunddataprogrammet kobler en række af Danmarks vigtigste registre sammen for at skabe pålidelig adgang til sammenhængende data af høj kvalitet. Disse data er essentielle for en lang række anvendere, og derfor afvikles i disse uger og måneder et skræddersyet testforløb for at sikre, at alle systemer fungerer efter hensigten.

Forestil dig følgende situation. En boligejer beslutter sig for at sælge en del af sin grund. Det betyder, at den matrikel, hendes bolig ligger på, nu skal deles op i to. Selvom det kan lyde som en forholdsvis simpel sag, indebærer det ændringer i en række registre med ejendoms- og adresseoplysninger: Der skal oprettes en ny adresse, adgangs- og ejerforhold for begge matrikler skal revideres, og derudover vil opdelingen også ofte føre til ændringer i Bygnings- og Boligregistret.

Disse informationer holdes ajour i forskellige registre, som i dag bruger lidt forskellige formater. Derfor kan det være svært at udveksle informationer mellem registrene – og dermed kan forældede informationer gemme sig i forskellige registre, fordi en ændring meldt til et register ikke altid sendes videre til de andre registre. Det betyder, at såvel borgere som myndigheder kan støde på forkerte data, hvilket komplicerer sagsbehandlingen og frustrerer borgerne.

Grunddataprogrammet håndterer dette problem ved at integrere registrene, så informationer så vidt muligt kun lagres i et register, og så informationerne hænger sammen på kryds og tværs. Man kan lidt forsimplet forstå det sådan, at vi bygger en række systemer sammen, sådan at registrene henter informationer hos hinanden.

Det sikrer opdateret information, fjerner dobbeltregistreringer og muliggør nye datatjenester – men det betyder også, at et grunddataregister fremover fungerer i et samspil med andre registre.

Vores eksempel med frasalg af en del af en grund viser, at dette samspil er mere komplekst end som så. Boligejerens matrikelopdeling kræver nemlig, at der laves ændringer i ikke mindre end fem forskellige registre. Derfor er der lagt mange kræfter i at gennemføre et omfattende testforløb for at sikre, at alle registre fungerer i det nye og sammenkoblede system.

Et års test af samspillet

Grunddataprogrammets tests er delt op i hele fem faser. Hvor et vanligt testforløb ofte blot vil bestå af leverandørens og kundens tests af, om det indkøbte system fungerer som aftalt, er der her tilføjet tre yderligere testfaser. Disse strækker sig alt i alt over et års tid (se faktaboks herunder).

Den første af de tre er den såkaldte snitfladetest, hvor registrene tester, om de kan trække data fra hinanden. Her afprøver registrene altså hinandens tjenester for at være sikre på, at de alle passer sammen.

Dernæst følger integrationstesten, hvor en række udvalgte forløb – det kunne fx være den førnævnte opdeling af en matrikel – afprøves for at teste, at registrene tilsammen fungerer efter hensigten, når de kobles sammen.

Endelig gennemføres i den femte fase først en intern anvendertest og dernæst en ekstern anvendertest, hvor henholdsvis centrale anvendere fra den offentlige og den private sektor kan teste egne systemer op mod de nye grunddataregistres tjenester på Datafordeleren - den nye fællesoffentlige datadistributionsplatform. Formålet med den interne og den eksterne anvendertest er at sikre, at de nye systemer matcher behovene hos samfundskritiske anvendere som Udbetaling Danmark, den kommunale sagsbehandling, de nye ejendomsvurderingssystemer eller realkreditsektoren.

Efter gennemførte anvendertests påbegyndes implementeringen af de nye grunddatasystemer. Det vil foregå trinvist og med paralleldriftsperioder, hvor interne og eksterne anvendere kan fortsætte med at trække data fra de nuværende distributionskanaler.

Sammenhæng i systemerne

Stine Kern Licht er hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) projektleder for testprojektet, og hun understreger, at projektet kræver en stor indsats fra alle involverede. ”Det er et komplekst testprojekt, fordi der er så mange gensidige afhængigheder mellem registre, som tidligere fungerede i en 'silo-struktur'. Derfor har vi – udover de mange tekniske udfordringer – også reelt at gøre med et forandringsprojekt, hvor registrene indgår i en fælles offentlig infrastruktur i et samspil med de øvrige registre og en fælles offentlig komponent, der skal distribuere data til anvenderne,” fortæller hun.

Digitaliseringsstyrelsens Kontor for Grunddata er sekretariat for programmets ledelse, Grunddatabestyrelsen, og har til opgave at sikre fremdrift og koordinering i Grunddataprogrammet. "Vi følger tæt med i testprojektet. Grunddata har stor betydning for både den offentlige forretning og en række private sektorer, og det er afgørende, at vi får testet systemerne grundigt. Der kan fortsat dukke fejl op, som presser vores tidsplan, men det er bedre at håndtere dem nu end senere. Det er vores mål at sikre anvenderne en god og stabil overgang til grunddata," fortæller kontorchef Per Gade.

Foreløbigt har testene da også været indsatsen værd, idet de har identificeret flere udfordringer. Heldigvis drejer det sig dog om færre, end man kunne frygte. ”Registrenes egentests tog længere tid at komme igennem, end vi havde forudset. Men de har til gengæld været grundige, og det betyder, at vi nu spares for mange tekniske fejl, der ville forsinke testen mellem registrene”, fortæller Stine Kern Licht.

Dermed ikke sagt, at der ikke løbende viser sig nye udfordringer. ”Testen afslører nogle andre problematikker omkring måden, forespørgsler og opdateringer udveksles mellem registrene,” fortæller Stine Kern Licht fra SDFE, der i tæt koordinering med Digitaliseringsstyrelsen og registrene arbejder på at løse de resterende udfordringer.

Du kan følge med i tidsplanerne for tests og idriftsættelse af de nye tjenester på Datafordeleren på grunddata.dk, hvor du også kan læse mere om programmet

5 faser i testen

  1. Leverandørtest: Udviklerne tester de udviklede systemer før levering.
  2. Registrenes egentests: Registrene tester, at det leverede produkt lever op til kravsspecifikationen.
  3. Snitfladetests: Registrene i Grunddataprogrammet tester hinandens tjenester – og om data kan hentes i et format, som er kompatibelt med de øvrige registre.
  4. Integrationstests: Det testes om de samlede grunddataregistre kan levere de nødvendige data i en række udvalgte processer, der kræver dataudtræk fra forskellige registre. Et eksempel er den nævnte opdeling af en matrikel med fast ejendom.
  5. Anvendertests: Først kommuner, skattemyndigheder samt øvrige interne anvendere, dernæst eksterne anvendere fra pensions-, finans- og forsikringssektoren inviteres til at teste deres systemer op mod grunddataregistrene.