Bedre grunddata kortlægger risikoen for oversvømmelser

02-05-2017
Data

Myndigheder, husejere og virksomheder kan nu bruge langt mere detaljerede data til at forudsige konsekvenserne af forhøjet vandstand. Det skyldes, at en række frit tilgængelige analyseværktøjer har fået opdateret de underliggende datasæt. Dermed er der grundlag for et mere effektivt beredskab og bedre muligheder for at forebygge oversvømmelser.

Et solidt datagrundlag giver bedre muligheder for at håndtere væsentlige samfundsproblemer. Det gælder ikke mindst på klimatilpasningsområdet, hvor nye og langt mere detaljerede data gør det muligt at simulere, hvilken retning vandet løber og hvor det samler sig i situationer med ekstremregn eller forhøjet vandstand.

Alle har adgang til data

Et af de værktøjer, der er opdateret med de nye data, findes på Klimatilpasning.dk. Her giver ”Havvand på Land” alle mulighed for at forudsige potentielle oversvømmelser i tilfælde af stormflod. Kombinationen af de hydrologiske højdemodeller og luftfotos gør det let at overskue, hvor oversvømmelser potentielt kan ramme.

Brugeren kan således selv danne sig et overblik over de forskellige situationer ved at visualisere forskellige niveauer af forhøjet vandstand. Herunder har vi fx kigget nærmere på Aabenraa i en situation, hvor vi har sat vandstanden 1 meter højere end vanligt niveau. Den blå farve angiver de områder, der er i fare for at blive oversvømmet.

""

Data bruges til både beredskab og forebyggelse

De nye data består af langt mere detaljerede data over højdeforholdene i Danmarks terræn kombineret med et nyt sammenhængende datasæt for vandløb og søer, hvor også rørlagte vandløb indgår i det landsdækkende vandløbsnetværk.

Allerede før denne kvalitetsforbedring har data vist sin brugbarhed for beredskabet. Under både stormfloden i januar og ved stormen Urd kunne myndighederne bruge dem til at prioritere de mest effektive tiltag og til at minimere risikoen for skader ved den forhøjede vandstand.

Data danner også grundlag for forebyggelse gennem klimatilpasningstiltag, når anlægs- og byggeprojekter planlægges, ligesom de bruges til at kortlægge risikoen for oversvømmelse af bygninger, infrastruktur, kulturværdier mv.

Fællesoffentligt samarbejde bag modellerne

Danmarks Højdemodel er en del af de fællesoffentlige grunddata, der stilles frit til rådighed for borgere, private virksomheder og den offentlige sektor. Tidligere var data spredt i en række databaser hos kommunerne og staten, og de kunne derfor ikke uden videre kombineres.

Det fællesoffentlige grunddataprogram bidrager dermed både til en mere effektiv offentlig sektor og til at skabe grundlaget for vækst og produktivitet i den private sektor. Dataene bag de hydrologiske højdemodeller er fx allerede blevet indarbejdet i en række nye services udviklet af private virksomheder.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), KL, Danske Regioner samt Miljøstyrelsen har stået i spidsen for denne del af grunddataprogrammet.

Læs mere om Danmarks Højdemodel og de hydrologiske højdemodeller på SDFEs hjemmeside

Grunddataprogrammet

De nye data til Danmarks Højdemodel er del af den fællesoffentlige aftale om ”Gode grunddata til alle” fra 2012. Formålet er at give myndigheder og virksomheder let adgang til frie grunddata, så arbejdsgange kan effektiviseres, og nye services kan udvikles. Digitaliseringsstyrelsen er programleder for grunddataprogrammet.

Læs mere om grunddata på Grunddata.dk

Læs mere og bliv klogere på rammerne for og organiseringen af programmet