Grunddataregistre på ejendomsområdet udskydes til 2019

16-11-2017
Data

Grunddataprogrammet planlægger at flytte idriftsættelsen af en del af de nye grunddataregistre på ejendomsområdet fra maj 2018 til maj 2019.

Dermed håndterer programmet tre måneders oparbejdet forsinkelse, og der skabes mest mulig ro om statens og kommunernes inddrivelse af skat af fast ejendom i 2018-2019. Da der samlet er tale om et års forlængelse, skal ændringen godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Det er stadig planen, at de øvrige grunddataregistre – på nær dele af ejendomsregistrene – er tilgængelige på Datafordeleren i sommeren 2018.

”Det er naturligvis ærgerligt, at ikke alle de nye grunddataregistre på ejendomsområdet kan implementeres som planlagt, men vi har valgt at agere ud fra en helhedsbetragtning for ejendomsområdet. I det perspektiv er det klogest at vælge en forsigtig implementeringsplan i foråret 2019, så vi reducerer risici for den samlede offentlige sektor”, siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen og formand for grunddatabestyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg.

Det første grunddataregister, Danske Stednavne, blev sat i drift i denne uge. De næste tilgængelige registre bliver CPR og CVR, inden Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danmarks Adresseregister (DAR) samt GeoDanmark og øvrige geodata implementeres i 2018.

Dele af ejendomsdataene i registret Matriklen implementeres allerede i 2018, så anvendere blandt kommuner og landinspektører kan få glæde af de forbedrede grunddata så tidligt som muligt.

Bedre data på ejendomsområdet

Ejendomsvurderingerne er en væsentlig del af de senere års politiske aftaler om ejendomsskat og grundskyld, der tilsammen medfører ændrede processer for skatteinddrivelsen på ejendomsområdet. Disse nye forretningsgange skal understøttes af en række digitale udviklingsprojekter uden for grunddataprogrammet, hvoraf flere implementeres i det kommende år.

Grunddataprogrammet forbedrer kvaliteten af de offentlige ejendomsregistre, hvilket blandt andet indebærer, at ældre registre erstattes af nye. Dermed leverer grunddataprogrammets dataforbedringer et væsentligt bidrag til bedre forvaltning på ejendomsområdet hos SKAT og kommunerne.

Tests krævede yderligere tid

Grunddataprogrammet gennemfører i øjeblikket omfattende test af de ændrede arbejdsgange omkring udstilling af de forbedrede ejendoms- og adressedata på Datafordeleren. Testene har god fremdrift, men oparbejdede henover sommeren en forsinkelse på tre måneder. Læs mere om testprojektet her.

Det har givet et sammenfald i tidsplaner, så grunddataregistrene på ejendomsområdet ville skulle implementeres i den samme periode som flere øvrige digitale udviklingsprojekter til ejendomsbeskatningen. Derfor har de offentlige parter revurderet programmets implementeringsplaner ud fra en samlet betragtning af ejendomsområdets kompleksitet og risici.

Bag grunddata står en samlet offentlig sektor

På trods af forsinkelsen er der stadig bred og solid opbakning til programmet.

”Det er vigtigt at understrege, at grunddataprogrammet allerede har nået en lang række af de milepæle, vi har sat os for. Der er tale om en stor investering i samfundets digitale infrastruktur, som både private og offentlige anvendere vil få glæde af i mange år fremover”, siger Rikke Hougaard Zeberg.

Læs mere om Grunddata