Offentlig kommentering af referencearkitektur for digitalt overblik

30-10-2019
Digital service

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer myndigheder og leverandører til at kommentere på udkast til referencearkitektur for digitalt overblik.

God dialog med markedet, myndigheder og organisationer om den fremtidige referencearkitektur for digitalt overblik er vigtig for at skabe det bedste resultat. Derfor afvikler Digitaliseringsstyrelsen en offentlig høring af udkast til den fællesoffentlige referencearkitektur for digitalt overblik frem til klokken 12.00 den 25. november 2019.

Du kan sende skriftlige kommentarer til materialet ved at udfylde skabelonen til kommentarer. Skabelonen skal efterfølgende sendes til .

Der er frist for kommentarer til materialet den 25. november 2019 klokken 12.00.

Pejlemærker for kommende overbliksløsninger

Referencearkitekturen for digitalt overblik sætter pejlemærker for offentlige it-løsninger, der skal bidrage til at give borgere og virksomheder et bedre digitalt overblik over deres anliggender med det offentlige. Referencearkitekturens scope er tværoffentligt. Det vil sige, at der er fokus på de dele af arkitekturen, der skal sikre, at der kan skabes overblik over data på tværs af myndigheder. Referencearkitekturen udpeger blandt andet en række fælles principper, komponenter og krav til snitflader.

Som et centralt element indgår en orkestreringskomponent, der skal kunne hente data hos myndigheder, sammenstille og levere dem til præsentation for borgere og virksomheder.

Referencearkitekturen vil understøtte de to kommende overbliksløsninger for borgere og virksomheder på henholdsvis borger.dk og Virk.

På borgerområdet implementeres overbliksløsningen Mit Overblik, som erstatter den nuværende Min Side på borger.dk. Løsningen skal give borgerne et bedre digitalt overblik over egne forhold og igangværende sager hos offentlige myndigheder.

Læs mere om Mit Overblik

Tilsvarende etablerer Erhvervsstyrelsen på Virk et virksomhedsoverblik, som skal hjælpe virksomhederne og deres medarbejdere med at få indblik i deres digitale engagement med det offentlige.

Særligt for myndigheder med ansvar for data til kommende overbliksløsninger

Udkastet til kommentering henvender sig særligt til myndigheder med ansvar for data, som på kortere eller længere sigt skal udstilles i overbliksløsningerne, samt deres leverandører af tekniske løsninger. Desuden henvender det sig til aktører, som eventuelt vil være interesserede i at trække på overbliksdata fra orkestreringskomponenten til udstilling i egne løsninger.

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer derfor myndigheder og leverandører til at forholde sig til referencearkitekturens forskellige afsnit med henblik på at bidrage til en kvalitetssikring af disse. Referencearkitekturen dækker otte perspektiver: Styring, strategi, jura, sikkerhed, opgaver, information, applikation og infrastruktur, jf. den fællesoffentlige hvidbog om digital arkitektur.

Hvis du som myndighed har ansvar for data, der på kortere eller længere sigt skal udstilles i en fremtidig overbliksløsning, eller leverer relevante tekniske løsninger til disse myndigheder, bør du være særligt opmærksom på principperne for deling af data, ansvarsfordeling fx i forhold til forretningslogik samt krav til overholdelse af fælles datamodeller fx gennem mapning og transformation.

Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at der som led i initiativet Bedre overblik over sager og ydelser i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 sideløbende pågår arbejde med udvikling af standardiserede, fællesoffentlige datamodeller på områder, hvor der er et potentiale for dette.

Dette arbejde tager dels udgangspunkt i brugerbehov dels i potentialet i forhold til de konkrete datakilder, hvorfor der også sker en løbende inddragelse og dialog med myndighederne og deres leverandører i forbindelse med dette arbejde.

Baggrund

Udarbejdelse af udkast til referencearkitekturen og det indledende arbejde med datamodeller er sket i et nært samarbejde med KL, ATP og Erhvervsstyrelsen samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Fremover vil der ligeledes ske en bredere inddragelse af statslige myndigheder og regionerne i forbindelse med udvikling af konkrete standarder og integrationer. 

Referencearkitekturen for digitalt overblik er udarbejdet i sammenhæng med den Fællesoffentlige arkitektur for digitalisering (FDA).

Læs mere om FDA rammearkitektur

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside indeholder yderligere information om baggrunden for referencearkitektur for digitalt overblik samt afrapporteringer fra flere forberedende analyser.