Udviklingen af Mit Overblik er i fuld gang

23-09-2019
Digital service

Det skal være lettere for borgerne at få overblik over deres ærinder med det offentlige. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen, i samarbejde med KL, Danske Regioner og udvalgte statslige parter, i gang med at udvikle Mit Overblik på borger.dk.

Visionen er, at skabe gennemsigtighed for borgeren ved at vise data samlet et sted frem mod 2024 og dermed gøre kontakten med det offentlige lettere for den enkelte borger.

Økonomiaftalen for 2020 er indgået

I økonomiaftalen for 2020 har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at give den enkelte borger et overblik over relevante data på tværs af den offentlige sektor – som også Digitaliseringspagten berørte i foråret. Aftalen betyder, at relevante statslige myndigheder og alle kommuner i løbet af 2020 skal tilbyde borgerne et overblik over sager og ydelser på en række områder.

Borgerne får en bedre offentlig service med Mit Overblik

God offentlig service handler om at kende borgerens behov og tilpasse servicen derefter. På nuværende tidspunkt skal borgeren orientere sig mange steder for at opnå et samlet overblik over sin kontakt med det offentlige. Mit Overblik vil løbende give borgeren et nemmere digitalt overblik og en mere proaktiv og personaliseret service, der tager udgangspunkt i den enkelte borger.

Mit Overblik giver borgeren mulighed for at se de mest relevante oplysninger om sig selv og sine igangværende sager, tildelte ydelser, udestående betalinger, kommende tidsfrister og relevante aftaler – på udvalgte områder på tværs af staten, kommunerne og regionerne. Vi mener nemlig, at gennemsigtighed er en forudsætning for en effektiv, digital offentlig sektor – og for borgernes tillid til den offentlige sektor.

Mit Overblik tager udgangspunkt i borgernes behov

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en brugerundersøgelse af, hvordan borgerne ønsker at få et digitalt overblik over egne data. Undersøgelsen peger på, at borgerne vil have data vist på en måde, hvor borgernes handlemuligheder og formålet med visningen er tydelig. Borgerne mister overblikket, når deres interaktioner med det offentlige ikke imødekommer deres behov for bekræftelse, tryghed og forventningsafstemning.

Mit Overblik vil derfor løbende blive brugertestet for at sikre, at overblikket bidrager med at skabe indsigt, sammenhæng og tryghed for borgeren.

Læs et resumé af vores første brugerundersøgelse

Initiativet Bedre overblik og mere gennemsigtighed i regeringens digitaliseringsreform ”Digital service i verdensklasse” skal give borgere bedre indblik i, hvilke data myndighederne har om borgerne, og hvad data anvendes til.

Initiativet kan ses som et led i den tillidsdagsorden, der blandt andet udspringer fra Databeskyttelseslovens §5, stk. 3, der i særlige tilfælde kan give mulighed for, at data kan anvendes til andre formål, end de er tiltænkt. Initiativet Bedre overblik og mere gennemsigtighed skal sikre åbenhed om data hos offentlige myndigheder og dermed være med til sikre og fastholde borgernes tillid til det offentlige.

Det er en af målsætningerne, at borgerne skal have bedre indblik i de data, som myndighederne har om dem. Der arbejdes på løsningen ”Mit overblik”. Mit overblik bliver en personlig side, som borgeren vises, borgeren logger på bor-ger.dk.

Ideen er, at Mit overblik samler og udstiller de data, som myndighederne i forvejen har om borgerne, men som borgerne i dag selv skal ud og finde hos de forskellige myndigheder. Mit overblik forventes at udstille data og metadata fra relevante myndigheder på borger.dk.

På Mit overblik skal borgerne have mulighed for at få indblik i de data, som myndighederne har registreret om dem under en fane, der hedder ”Indblik”. Indblikssiden skal rumme ”væsentlige oplysninger om borgerne på en række væsentlige områder”.

Det er borgernes oplevede transparens hos myndighederne, borgernes behov for overblik og indblik i data om dem selv og ambitionen om at udvikle en indbliksside, der er fokus for undersøgelsen. Det er en central hypotese for arbejdet med Mit overblik, at borgernes oplevelse af transparens, indblik og overblik er afgørende for borgernes tillid til myndighederne.

Metode

I efteråret 2018 interviewede Digitaliseringsstyrelsen 11 borgere i deres eget hjem. Borgerne blev rekrutteret ud fra følgende kriterier: 2 unge (ca. 20-25 år og i gang med en uddannelse), 2 forældre (ca. 30-60 år med børn i skolealderen), 2 med handicap, 2 seniorer (ca. 60-70 år), 1 supersenior (ca. 70-75 år) og 1 uden uddannelse.

Interviewene var etnografiske og eksplorative interviews á 1-1,5 times varighed. Det etnografiske interview er åbent og undersøgende og kommer tæt på borgerens følelser, erfaringer og oplevelser. Det tager udgangspunkt i den kontekst, som borgeren befinder sig i.

Opfattelse af transparens og digitalt indblik i data hænger sammen

Borgernes opfattelse af transparens hos offentlige myndigheder og et digitalt indblik i data, som myndighederne har registreret om borgerne, hænger sammen. Men det hænger sammen på forskellige måder for de borgere, der har deltaget i nærværende kvalitative undersøgelse.

Borgerne erfarer og opfatter generelt transparens hos offentlige myndigheder og indblik i data på to forskellige måder.

Den første måde at opfatte transparens på handler om, at transparens og tillid til offentlige myndigheder er afhængig af, at borgeren har mulighed for et radikalt indblik i de data, som myndighederne har registreret om dem. Et radikalt indblik forstås her som borgernes mulighed for at se alt, hvad offentlige myndigheder ved om dem, deler om dem og vurderer om dem.

Den anden måde at opfatte transparens på handler om, at borgerne får et infor-meret indblik i data. Et informeret indblik i data forstås i denne sammenhæng som myndighedernes udstilling af et redigeret udsnit af data for borgerne. For flere af borgerne hænger et informeret indblik i data sammen med et behov for bedre overblik, tryghed og mere sammenhængende service.

Brugervenlighed kan skabe transparens

Borgerne har forskellige opfattelser af, hvad transparens er og forskellige behov for indblik i data, som offentlige myndigheder har registreret om dem. En fællesnævner for alle deltagernes oplevelse af transparens hos offentlige myndigheder – set i lyset af muligheden for et digitalt indblik – er, at transparens hænger sammen med, at data er udstillet brugervenligt.

Hvis ikke data er udstillet på en brugervenlig måde og er kommunikeret i en meningsgivende kontekst, opstår der mistillid, tvivl og spørgsmål som fx: Hvorfor har myndigheden registreret denne information? Hvad bruger de den til? Hvad prøver de at skjule? Når data omvendt er udstillet brugervenligt og formålet er klart, opleves offentlige systemer som transparente.

Et digitalt indblik i data

Flere af borgerne havde svært ved at forholde sig til, hvad et ”indblik” i data indebærer. De fleste knyttede et indblik i data op på handlinger og service. De kunne ikke se, hvad det ville bringe af værdi, hvis de fik vist passive informationer, der ikke kan handles på, og som de måske selv kender til i forvejen.

På baggrund af undersøgelsen anbefales det derfor blandt andet, at hvis der udstilles data, som borgeren ikke kan handle på, bør det altid ske i en klar kontekst og med klar kommunikation om, hvorfor en given myndighed har registreret informationen, samt hvad informationen anvendes til. Det anbefales også, at der kommunikeres tydeligt om privacy og sikkerhed – også selvom der teknisk set er høj privacy og sikkerhed.