Center for teknologi og data

Center for teknologi og data arbejder for at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor gennem bedre rammer for deling og genbrug af data og nye teknologiske muligheder.

Center for teknologi og data har ansvaret for at udarbejde, koordinere og implementere arbejdet med data og ny teknologi i det offentlige. Herunder sikre samspil i arbejdet med offentlige data, sprogteknologi og den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Centret varetager en række initiativer fra den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-20, økonomiaftalerne med kommuner og regioner og Digitaliseringspagten. Det gælder blandt andet den fællesoffentlige digitale arkitektur, den danske håndtering af det europæiske åbne data-direktiv samt initiativer for offentlige data og kunstig intelligens.

Bedre sammenhæng i de offentlige data

De offentlige data er helt centrale for mange af de velfærdydelser, som den offentlige sektor leverer. Med en sikker og koordineret brug af data på tværs af det offentlige, er det muligt at højne kvaliteten af myndighedernes ydelser, sikre bedre sammenhæng og service samt bane vejen for nye muligheder – også til private services. Bedre løsninger stiller høje krav til data, som skal være af høj kvalitet, aktualitet og genbrugelighed.

Center for teknologi og data arbejder for at gøre dette muligt på en nyttig, sikker og ansvarlig måde. I praksis arbejdes der strategisk med disse principper på tværs af centrets ansvarsområder, hvorfor det fx har snitflader til arbejdet med sprogteknologi, åbne data og den fællesoffentlige digitale arkitektur. 

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Kunstig intelligens rummer et stort potentiale for at øge effektiviteten, sikre bedre service samt øge vækst og innovation i både den offentlige og private sektor. Med Digitaliseringspagten og Økonomiaftalerne for 2020 aftalte stat, regioner og kommuner at igangsætte et fællesoffentligt samarbejde om udviklingen af en fælles digital platform, som skal understøtte udviklingen af dansksproget kunstig intelligens. Som resultat blev platformen sprogteknologi.dk lanceret den 23. juni 2020.

Danmark er et lille sprogområde med et komplekst sprog. Det betyder, at det er mindre rentabelt for virksomheder at investere i dansk sprogteknologi end andre større sprog. Derfor vil det offentlige understøtte udviklingen, så vi i fællesskab kan sikre at det digitale sprog i Danmark er dansk.

Centret har haft ansvar for at udvikle, etablere og drive processen frem mod lanceringen af sprogteknologi.dk, og vil fremover have ansvar for videreudviklingen af platformen med nye sprogressourcer og funktionaliteter.

Læs mere om sprogteknologi.dk samarbejdet

Besøg sprogteknologi.dk

Åbne data på tværs af EU

Center for teknologi og data varetager den danske håndtering af EU’s direktiv om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (åbne data-direktivet). Direktivet erstatter det eksisterende PSI-direktiv fra 2013, som er omfattet af den danske PSI-lov. Den første version af PSI-direktivet har været gældende siden 2003.

Åbne data-direktivet skal skabe fælles og ensartede rammer for adgang til og udstilling af offentlige data på tværs af de europæiske lande. Det vil gøre offentlige data lettere tilgængelige for både borgere og virksomheder og dermed styrke den fælles dataøkonomi i EU.

Centret er ansvarlig for at repræsentere danske interesser i samarbejde med relevante myndigheder og interessenter. Centret indgår i det europæiske samarbejde om at udvælge en række datasæt af høj værdi, som skal udstilles på tværs af den offentlige sektor inden for flere ressortområder. Som et led i dette arbejde indgår centret i udførslen af en revision af den gældende PSI-lov, som skal træde i kraft i Danmark senest juli 2021.

Digital arkitektur skaber sammenhæng i offentlige data

Center for teknologi og data vedligeholder og udvikler løbende den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), bestående af styrings- og arkitekturprincipper, retningslinjer og standarder.

Fælles principper, arkitektur og standarder, sikrer at offentlige data er af en kvalitet, der understøtter genbrug, er veldokumenterede og tilgængelige. En fællesoffentlig arkitekturgovernance, sikrer at principper, arkitektur og standarder vedligeholdes, er opdateret og leverer på de forretningsmæssige behov. Formålet med den fællesoffentlige digitale arkitektur, er at understøtte digital sammenhæng på tværs af den offentlige sektor, med særligt fokus på datadeling mellem organisationer og domæner.

Center for teknologi og data hjælper igennem vejledninger, rådgivning, workshops og reviews fællesoffentlige it-projekter med at genbruge fællesoffentlige komponenter, og arbejde struktureret og sammenhængsorienteret med datadeling og den digitale infrastruktur.

Læs mere om den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) på arkitektur.digst.dk

Center for teknologi og data sekretariatsbetjener Styregruppen for Teknologi og Data (STD) og Udvalget for Arkitektur og Standarder (UAS).