Kontor for analyse og policy

Kontoret har fingeren på den digitale puls og leverer analyser og policy i spændingsfeltet mellem digitalisering af den offentlige sektor, ny teknologi, dataetik og lovgivning. Kontoret er med til at sætte rammer og retning for, at den offentlige sektor kan levere tidssvarende velfærd.

Kontor for analyse og policy arbejder for, at klar lovgivning og digitale løsninger løbende løfter kvaliteten af den offentlige service og frigør tid til den borgernære velfærd. Samtidig er det ambitionen at bringe ny teknologi og data bedre i spil for at mindske Danmarks klimaaftryk.

Understøtter fællesoffentlig digitalisering

Ofte går gode digitale løsninger på tværs af den statslige, kommunale og regionale del af den offentlige sektor. Derfor er det en integreret del af kontorets dagligdag at samarbejde med andre ministerier, KL og Danske Regioner. Det sker fx i forlængelse af aftaler, der bliver indgået i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Kontoret sekretariatsbetjener partsforummet, hvor medlemmer af topledelsen hos staten, KL og Danske Regioner løbende drøfter arbejdet med fællesoffentlig digitalisering og følger op på fællesoffentlige strategier og aftaler.

Kontoret er derudover involveret i strategiarbejde om digitalisering af den offentlige sektor. Fx varetog kontoret en stor del af sekretariatsbetjeningen af regeringens Digitaliseringspartnerskab, som i oktober 2021 afleverede 46 anbefalinger til regeringen om den fremadrettede digitalisering af Danmark.

Læs mere om fællesoffentlig digitalisering

Ny teknologi ind i den offentlige sektor

I de senere år har kontoret været med til at afdække, hvor og hvordan nye teknologier, som kunstig intelligens og robotteknologi, kan bidrage til at løfte vores velfærd, sikre en bedre offentlig service, imødegå manglen på arbejdskraft og reducere Danmarks klimaaftryk.

I forlængelse heraf arbejder kontoret med afprøvning og implementering af konkrete løsninger, der anvender nye teknologier. Det sker med udgangspunkt i de såkaldte signaturprojekter, der afprøver kunstig intelligens på områder, hvor der er potentiale for at løfte kvaliteten og kapaciteten i opgaveløsningen.

Læs mere om Signaturprojekter med kunstig intelligens

Ansvarlig digitalisering og dataetik

Hvis digitalisering og ny teknologi skal spille en større rolle i den offentlige sektor, kræver det, at borgerne forsat har høj tillid til den digitale offentlige sektor. Kontoret undersøger løbende borgernes tillid til den digitale offentlige sektor og følger debatten om dataetik, retssikkerhed og privatliv tæt, herunder arbejdet i Dataetisk Råd.

Det kræver meget data af høj kvalitet at bygge gode løsninger med fx kunstig intelligens. Øget anvendelse af data rejser en række etiske dilemmaer fx i forhold til privatlivets fred, gennemsigtighed og retssikkerhed ved brug af algoritmer. Dataetik er derfor en del af arbejdet med ny teknologi i den offentlige sektor.

Digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning er en del af kontoret. Sekretariatet screener hvert år regeringens lovprogram og yder støtte og vejledning til ministerierne for at sikre, at ny lovgivning i videst muligt omfang kan administreres digitalt.

Indsatsen skal understøtte en lettere hverdag for borgere og virksomheder og sikre en mere effektiv offentlig sektor, der håndterer data på en tryg og sikker måde. Vejledning og rådgivning tager udgangspunkt i de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning.

Siden 2018 har sekretariatet foretaget en konkret vurdering af mere end 350 lovforslag for at sikre, at de er digitaliseringsklar, og at der er taget højde for evt. implementeringskonsekvenser.

Læs mere om Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning