Kontor for analyse og policy

Kontoret løser en række tværgående policyopgaver, som samlet set skal sætte retning for den fortsatte digitalisering af Danmark.

Digitalisering som løftestang for en effektiv offentlig sektor

Kontor for analyse og policy arbejder for at gøre den offentlige sektor mindre bureaukratisk og mere effektiv gennem digitale løsninger. Kontoret gennemfører analyser i spændet mellem digitalisering og styringen af den offentlige sektor, der danner baggrund for kontorets politikudvikling.

En stor del af kontorets arbejde med effektivisering berører både den statslige, regionale og kommunale del af den offentlige sektor. Derfor er det en integreret del af kontorets dagligdag at samarbejde med andre ministerier, KL og Danske Regioner. Kontoret har desuden en internt koordinerende rolle i forbindelse med tværgående processer som eksempelvis de årlige økonomiforhandlinger. 

En væsentlig del af kontorets arbejde tager afsæt i aftalerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Kontoret har i den sammenhæng blandt andet fokus på:

  • At styrke den fællesoffentlige indsats mod fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Mere korrekte ydelsesudbetalinger skal både bidrage til at styrke den offentlige sektors økonomiske råderum og borgernes retssikkerhed. Arbejdet har fokus på både at forebygge og afsløre socialt snyd gennem mere effektive og koordinerede myndighedssamarbejder, effektbaserede kontrolprocesser samt på tilvejebringelse af data af høj kvalitet til brug i kontrolarbejdet.

  • At undersøge hvordan bedre tilrettelagte sagsbehandlingsprocesser og digitalisering kan bane vejen for hurtigere sagsbehandling og mere sammenhæng på tværs af offentlige myndigheder og sektorer. Målsætningerne er blandt andet, at der skal bruges færre ressourcer på samarbejde og koordinering de offentlige myndigheder imellem, og at borgerne oplever mere sammenhæng i den service, de modtager.

Kontoret bidrager også til den fortsatte udvikling af Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende ydelsesudbetalinger og har ansvaret for at styre og følge op på initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Det er vores opgave at følge med den digitale udvikling og pege på, hvor digitalisering og smartere tilrettelæggelse af lovgivning, sagsgange og mødet med borgeren giver mere kvalitet og bedre bundlinje.

Søren Beltofte, kontorchef i Kontor for analyse og policy

Udbredelse af digitale velfærdsløsninger og nye teknologier

Et centralt arbejde for kontoret er at afdække, hvor og hvordan nye teknologier som for eksempel kunstig intelligens, robotteknologi og machine learning har potentiale til at skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor. Kontoret har således en hovedopgave i at bidrage til gennemførelsen af den nationale strategi for kunstig intelligens, der skal tegne vejen for Danmarks tilgang til og anvendelse af kunstig intelligens.

Kontoret arbejder desuden med landsdækkende udbredelse af veldokumenterede digitale velfærdsløsninger på for eksempel sundheds-, social- og skoleområdet. Arbejdet med at udbrede digitale velfærdsløsninger sker også inden for rammerne af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Kontoret har ligeledes ansvaret for det fællesoffentlige porteføljesekretariat, der er etableret som led i den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Vi arbejder for at udbrede velafprøvede digitale velfærdsløsninger og sætte skub i anvendelse af nye teknologier. Hvis vi bruger teknologien klogt, kan vi løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer og derved leve op til borgernes forventninger om en god og fleksibel offentlig service.

Morten Kruse Søland, teamleder i Kontor for analyse og policy