Kontor for digitaliseringsret

Kontor for digitaliseringsret er Digitaliseringsstyrelsens kompetencekontor på opgaver vedrørende jura, kontrakter, databeskyttelse og digitaliseringsklar lovgivning. Kontoret er ansvarlig for koblingen mellem jura og policy i styrelsens arbejde med reformsporet om digital service og initiativerne om dataetik.

Kontor for digitaliseringsret samarbejder og bistår øvrige kontorer i styrelsen med juridisk rådgivning og er tovholder på en række initiativer i forbindelse med datastrategien om digital service.

Kontoret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens Kontraktstyringsenhed. Enheden bistår med kvalitetssikring af alle styrelsens indkøb, både ved indgåelse af nye kontrakter, men også ved kontraktstyring og ændringer af eksisterende kontrakter. Herudover bistår enheden med at gennemføre styrelsens store it-udbud, og ligeledes procesrådgivning omkring indkøb.

Kontoret har ansvaret for udarbejdelse af Digitaliseringsstyrelsens lovforslag, ligesom kontoret bistår fagkontorerne ved håndtering af aktindsigter. Derudover rådgiver kontoret internt om databeskyttelsesret, herunder databehandleraftaler, de registreredes rettigheder og understøtter styrelsens generelle awareness omkring overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler. Finansministeriet har en koncernfælles DPO, som sidder i Kontor for digitaliseringsret, og arbejder på tværs af koncernens myndigheder – Statens It undtaget.

Kontoret for digitaliseringsret har derudover ansvaret for at implementere digitaliseringsklar lovgivning ved at bidrage til, at ny lovgivning er digitaliseringsklar, og at de juridiske barrierer for digitalisering fjernes. Denne opgave udføres ved indledningsvist at screene lovprogrammet, samt ved at følge op på, om implementeringskonsekvenser af ny lovgivning bliver tilstrækkelig belyst blandt andet ved at vurdere, om de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning er tænkt i ind lovgivningen fra start. Dette skal bidrage til, at opfylde Digitaliseringsstyrelsens overordnede målsætning om afbureaukratisering af den offentlige sektor.

En række af initiativerne under reformsporet digital service er også forankret i Kontor for digitaliseringsret, herunder sekretariatsfunktionen for Dataetisk Råd, og ligeledes indgår kontoret i arbejdet med en ny datastrategi og strategi om kunstig intelligens.