Forum for fællesoffentlig koordinering af informationssikkerhed

Der skal sikres en bedre fællesoffentlig koordinering, videndeling og hændelseshåndtering af informationssikkerhed på tværs af de offentlige parter.

Der har igennem den seneste årrække været øget fokus på informationssikkerhed især hos offentlige myndigheder, blandt andet som følge af flere sikkerhedshændelser hos offentlige myndigheder. Dette kombineret med, at borgernes data i stigende grad samles i centrale registre hos offentlige myndigheder gør, at myndighederne er nødt til at professionalisere arbejdet på området. Samtidig har borgerne stadig stigende forventninger til, at de offentlige myndigheder tager hånd om sikkerheden i deres systemer.

Forum for fællesoffentlig koordinering

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen nedsat et forum for fællesoffentlig koordinering af informationssikkerhed på ledelsesniveau. Forummets primære opgaver er at stå for den fællesoffentlige koordination for håndteringen af informationssikkerheden på tværs af den offentlige sektor.

Koordinationen sker på kontorchefniveau for at sikre både deltagernes kendskab til området samt deres mulighed for at reagere på informationerne. Samtidig er sikkerhedsrelevante initiativer fra digitaliseringsstrategien forankret i forummet, der rapporterer til strategiens porteføljestyregruppe.

Stat, kommuner og regioner

Forummet består af repræsentanter for ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt udvalgte kommuner og regioner. Der er søgt en bred repræsentation for at sikre en så god vidensdeling som muligt.

Forummet arbejder med:

  • Videndeling: Det er nødvendigt, at der sker en kontinuerlig videndeling mellem parterne i den offentlige sektor i Danmark for at sikre, at den offentlige sektor har det bedst mulige kendskab til de aktuelle trusler samt de forskellige tiltag, andre dele af den offentlige sektor foretager i forhold til informationssikkerhed.
  • Koordination: Informationssikkerhed forventes at være en stigende opgave i den offentlige sektor fremover, som vil berøre alle de offentlige parter. Derfor skal forummet også danne ramme for drøftelse af tværgående opgaver.
  • Hændelseshåndtering: Medlemmerne skal kunne udveksle erfaringer med hinanden i forhold til konkrete sikkerhedstiltag. Forummet skal derfor kunne bruges til at drøfte, hvordan forskellige sikkerhedshændelser er blevet håndteret af de berørte parter, således at alle forummets medlemmer kan drage nytte af de erfaringer man har gjort sig i de givne situationer.
  • Sikkerhedsrelevante initiativer fra digitaliseringsstrategien.