Initiativer

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 indeholder 24 initiativer. Nedenfor fremgår oversigt med beskrivelse af de enkelte initiativer.

Initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025

Initiativ

Beskrivelse

1 Inkluderende og sammenhængende digital service

Digitalt udfordrede borgere tilbydes vejledning til at begå sig i den digitale offentlige sektor, støttepersoner tilbydes den rette understøttelse og digitale løsninger udformes med henblik på at imødekomme digitalt udfordrede borgere ved brugervenlige digitale løsninger.

2 Let og tryg brug af fuldmagter

Udvikling og udbredelse af funktionaliteter og infrastruktur samt fælles standarder for fuldmagter med henblik på at støttepersoner bedre kan støtte digitalt udfordrede borgere.

3 Et samlet og personaliseret overblik til borgere

Fortsættelse af arbejdet med at styrke borgernes overblik over de væsentligste oplysninger og gøremål på tværs af den offentlige sektor på Mit Overblik på borger.dk.

4 Let og tryg brug af samtykke

Udvikling af en fælles digital samtykkeinfrastruktur og fælles standarder for samtykke.

 

5 Forbedret service via Digital Post

Introduktion af nyt meddelelsesformat, der giver nye muligheder for mere intelligent, automatiseret og handlingsorienteret håndtering af beskeder i Digital Post.

6 Bedre digital adgang for alle børns voksenansvarlige

En analyse med henblik på at vurdere hvordan man sikkert, nemt og ensartet kan give voksenansvarlige bedre muligheder for at varetage barnets tarv i en digitaliseret offentlige sektor.                     

7 Digitalisering af kørekortområdet

Forslag til portalløsning, der rummer alle led i sagsbehandling fra ansøgning til udstedelse af kørekort.

8 Sammenhængende forløb for udsatte børn og unge

Udvikling og afprøvning af løsningsmodeller for datadeling på tværs af sektorer, så der kan sikres mere sammenhængende og koordinerede forløb for udsatte børn og unge og deres familier, som har sager, der går på tværs af kommune, sundhedsvæsen og statslige myndigheder.

9 Bedre kommunikation og viden om effekter på det specialiserede socialområde via nyt adresseindeks

En analyse af, hvordan der kan tilvejebringes et nationalt autoritativt adresseindeks for det specialiserede socialområde for at skabe et bedre overblik over sociale tilbud. Her afdækkes behovet for et adresseindeks samt eksisterende løsninger.

10 Bedre adgang til sundhedsdata for borgere og sundhedspersonale

Samlet adgang til data på sundhedsområdet, som skal bidrage til øget sammenhæng, en bedre brugeroplevelse og bedre udnyttelse af sundhedspersonalets ressourcer.

11 Digitale løsninger til at understøtte mere behandling hjemme

Initiativet skal styrke udbredelsen i alle dele af landet af allerede kendte telemedicinske løsninger og teknologier som fx patientrapporterede oplysninger, virtuelle konsultationer og telemedicinske løsninger til hjemmemonitorering.

12 Implementering af en national guide til sundhedsapps

Implementering af en national guide til sundhedsapps.

13 Data til kvalitetsudvikling af det nære sundhedsvæsen

Forpligtelse fra sundhedsvæsenets parter til at sikre fremdrift i projekter med data fra det nære sundhedsvæsen. Der skal etableres en fælleskommunal organisering, der skal sikre høj datakvalitet i den kommunale data samt kompetencer til at arbejde datadrevet i kommunerne.

14 Digital adgang til forældre til børns sundhedsoplysninger

Udvikling af tekniske løsninger herunder sikring af det lovmæssige grundlag, så forældre lettere kan tilgå børns sundhedsoplysninger.

15 Styrke udviklingen af samlet patientoverblik

Implementering af deling af borgeres stamoplysninger og aftaler på tværs af regioner, kommuner og praksissektoren, så der kan gives et samlet overblik over patientens behandlingsforløb.

16 Overgang til ny sygdomsklassifikation i Danmark

Analyse af de forberedende aktiviteter inden implementeringen i forbindelse med den obligatorisk overgang til WHO’s nyeste version for internationale klassifikation af sygdomme, ICD-11.

17 Modernisering af digitale meddelelser sundhedsvæsenet

Modernisering af digitale meddelelser i sundhedsvæsenet, så de baseres på tidssvarende standarder.

18 Nye teknologiske løsninger til at understøtte manglen på arbejdskraft

10-årsplan for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på arbejdskraft til bl.a. den borgernære velfærd.

19 Datadrevet omstilling til en cirkulær økonomi

Etablering af en cirkulær databank, der skal samle og tilgængeliggøre aktuelle og valide data om affald og materialer til at bane vejen for bl.a. større genbrug og genanvendelse.

20 Digital platform for byggematerialer og råstoffer

Afdækning af potentialerne i en digital platform for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af byggematerialer, råstoffer og jord.

21 Videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet

Udvikling og opdatering af  Energi- og CO2-regnskabet med henblik på udbredelse til hele landet.

22 Bedre brug af forsyningsdata til energieffektive bygninger

Analyse, der skal definere og prioritere relevante forsyningsdata for øget anvendelse af databaseret energiledelse i kommuner og regioner.

23 Grøn databehandling og –opbevaring

Fællesoffentlig koordineret afprøvning af EU’s grønne indkøbskriterier for datacentre, server-rum og cloud-services.

24 En fællesoffentlig indsats for bedre adgang til offentlige data

Nemmere adgang til offentlige data for borgere, virksomheder, forskere og offentlige myndigheder skal styrke innovationen i samfundet. Derudover en videreførelse af Open Data DK som en teknisk platform og et sekretariat, der kan understøtte kommuner, regioner og statslige myndigheder i at udstille flere åbne offentlige data.

25 Styrket dansk sprogteknologi

Videreførelse af indsatsen målrettet dansk sprogteknologi. Det vil sige, at der skal samles eksisterende sprogressourcer og udvikles nye danske sprogressourcer, herunder med særligt fokus på anvendelse til taleteknologiske løsninger

26 Styrket forankring af cyber- og informationssikkerhed

Fortsættelse af udvidelse af de fællesoffentlige indsatser inden for cyber- og informationssikkerhed.

27 Stærkt digitalt fundament for den offentlige sektor

Styrkelse, vedligeholdelse og videreudvikling af arbejdet med den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur for at gøre det nemmere for myndighederne at anvende genbrugelige byggeblokke til digitalisering.

28 Et ansvarligt grundlag for anvendelse af ny teknologi

Understøttelse af klare juridiske rammer for anvendelse af ny teknologi, fx AI, og sikre større kendskab til og spredning af de udfordringer og muligheder, der kan være forbundet med anvendelsen af teknologiske løsninger i den offentlige sektor.