20 års fælles digitaliseringsstrategier

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har Danmark gennemført sin femte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Danmark er meget langt fremme, når det gælder offentlig digitalisering og det har givet Danmark en international digital førerposition.

Danmark som digital frontløber

Siden 2001 har digitaliseringen af den offentlige sektor været drevet af et tæt og forpligtende samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne. Det gælder særligt på områder, hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at skabe tværgående løsninger. Arbejdet har været forankret i flerårige digitaliseringsstrategier, der omfatter både stat, kommuner og regioner.

Figuren viser de fem fællesoffentlige digitaliseringsstrategier fra 2001 til 2020. I de første strategier tages de første digitale skridt med sikre e-mails og digital fakturering. Med strategierne 2007 og 2011 opbygges den digitale infrastruktur og digital kommunikation med det offentlige bliver obligatorisk. Den nuværende strategi fokuserer på bedre brug og deling af data.

En række løsninger, der udspringer af de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, er nu en naturlig del af vores hverdag. Det drejer sig blandt andet om NemKonto, som benyttes til udbetaling af ydelser mv., om NemID, så borgere og virksomheder sikkert kan identificere sig online og om fælles tværgående portaler som sundhed.dk, borger.dk og Virk.

Ligeledes har Digital Post og obligatorisk digital selvbetjening forandret myndighedernes kommunikation til og med borgere og virksomheder. Det var den hidtil største forandring i kommunikationen mellem borgere og myndigheder på verdensplan. I 2016 afsendte de offentlige myndigheder i alt 112,6 mio. Digital Post-meddelelser til borgere og virksomheder. Og danskerne er generelt nogle af de mest digitale borgere i verden.

I strategiperioden 2011-2015 skete der en markant digital udvikling på velfærdsområdet. Fælles Medicinkort stiller information om borgerens aktuelle medicin til rådighed for alle aktører i sundhedsvæsenet. Desuden er det senest besluttet at udbrede, at alle relevante borgere med KOL inden udgangen af 2019 får stillet telemedicin i form måleudstyr og tablet til rådighed og selv måler forskellige værdier, som sundhedsfagligt personale i kommunerne så følger op på.

Et solidt grundlag at bygge videre på

På baggrund af disse initiativer – og flere andre – kunne Danmark med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 tage de næste sikre digitale skridt.

Derfor indeholdte digitaliseringsstrategien en række ambitiøse initiativer, blandt andet bedre datadeling mellem myndighederne, sammenhængende brugerrejser på tværs af løsninger, højere informationssikkerhed, udvikling af nye og fremtidssikrede versioner af Digital Post, NemID og NemLog-in samt vækstinitiativer, som skulle skabe nye arbejdspladser.