Governancemodellen

Arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er organiseret i en række styregrupper med porteføljestyregruppen som øverste organ. Hele styringen er fastlagt i en governancemodel, som findes i boksen til højre.

For at sikre tilstrækkelig beslutningskraft så tæt på det enkelte initiativ i strategien som muligt, er der nedsat en række underliggende styregrupper, som hver især har mandat til at træffe beslutninger vedrørende ét eller flere initiativer i strategien.

Rammerne for styregrupperne fremgår dels af kommissorierne for de enkelte underliggende styregrupper, dels af initieringsdokumenter, som for alle initiativer godkendes i porteføljestyregruppen, inden initiativet igangsættes.

Enkelte initiativer er forankret i andre fora og styregrupper end dem, som er nedsat af porteføljestyregruppen. Det gælder blandt andet Grunddatabestyrelsen, styregruppen for it i Folkeskolen og den nationale bestyrelse for sundheds-it.

Endelig kan porteføljestyregruppen nedsætte koordinations- og arbejdsgrupper til at forestå den faktiske gennemførelse af et eller flere initiativer. Ansvarsfordeling og mandater i forhold til det enkelte initiativ fremgår af initieringsdokumenterne.

Samtlige initiativer i digitaliseringsstrategien skal aflægge statusafrapportering til porteføljestyregruppen, som har den overordnede beslutningskompetence i forhold til digitaliseringsstrategiens initiativer.