Porteføljestyregruppen

Til koordinering, styring og eksekvering af digitaliseringsstrategien er der nedsat en fællesoffentlig porteføljestyregruppe for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har det overordnede ansvar for den strategiske retning for strategien samt for at strategiens initiativer kommer i mål. Porteføljestyregruppen skal følge fremdriften på den samlede strategi, herunder sikre håndtering af eventuelt kritiske afvigelser.

Porteføljestyregruppen sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen, Kontor for styring af digitaliseringsstrategien.

Porteføljestyregruppens opgaver

Porteføljestyregruppen har ansvaret for den overordnede koordination på tværs af strategiens initiativer.

Porteføljestyregruppen tager løbende stilling til mulige korrektioner af den strategiske retning for det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde blandt andet som konsekvens af den teknologiske udvikling. Porteføljestyregruppen har ydermere det overordnede ansvar for eksekvering af strategiens initiativer, herunder varetagelse af den samlede porteføljestyring af strategiens initiativer. Hvert år udarbejdes en statusredegørelse vedrørende fremdrift, effekt og aftalte mål for digitaliseringsstrategien.

Se statusredegørelse vedr. fremdrift af digitaliseringsstrategien

Til porteføljestyregruppen er nedsat et økonomistyringsudvalg, der har et overordnet ansvar for den løbende økonomistyring af strategien, herunder håndtering af mer- og mindreforbrug på initiativniveau. Der vil årligt blive udarbejdet forslag til prioritering af midler for det kommende finansår.

Porteføljestyregruppen kan nedsætte en række underliggende styregrupper, som hver især får mandat til at træffe beslutninger angående ét eller flere initiativer i strategien. Visse initiativers operationelle styring kan også være forankret i andre fora og styregrupper end dem, som nedsættes af porteføljestyregruppen.

Se oversigt over underliggende styregrupper

Medlemmer af porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er sammensat af repræsentanter fra følgende myndigheder:

 • Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Social- og Indenrigsministeriet
 • Børne- og Undervisningsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Justitsministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP

Andre myndigheder kan efter konkret vurdering fra porteføljestyregruppen deltage ved behandling af udvalgte initiativer. Porteføljestyregruppen refererer til regeringens økonomiudvalg, bestyrelsen i KL og bestyrelsen i Danske Regioner.