Lovgivning om digital post

Folketinget har vedtaget lovgivning om digital post. Digital post er blevet obligatorisk digital for borgere pr. 1. november 2014 og for virksomheder i 2013.

Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 vedtog Folketinget i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige.

Læs mere om Lov om Offentlig Digital Post på retsinformation.dk

Loven giver myndighederne ret til at sende meddelelser, dokumenter, med videre digitalt til borgere og virksomheder.

Loven fastslår, at digitale meddelelser fremsendt gennem løsningen har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter mv., der sendes som traditionel papirpost. Denne del af loven trådte i kraft 1. juli 2012.

Loven omfatter alle borgere over 15 år og alle virksomheder. Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post modtager posten digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt.

Fritagelse

De borgere, der selv efter hjælp og vejledning ikke kan tilgå posten digitalt, kan blive fritaget for at modtage posten digitalt, hvis der foreligger en fritagelsesgrund. Anmodning om fritagelse skal ske til borgerservice i den kommune, hvor borgeren er folkeregistreret. En fritagelse er tidsubegrænset.

Fritagelsesgrundene udgøres af følgende særlige forhold:

  • Manglende adgang til computer i eget hjem
  • Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt
  • Udrejse eller ophør af fast ophold i Danmark
  • Sproglige barrierer
  • Praktiske vanskeligheder med at skaffe NemID.

Bekendtgørelse

Der blev i december 2013 udstedt en fritagelsesbekendtgørelse, som kan findes her. Bekendtgørelsen fastlægger procedurerne for kommunernes behandling af anmodninger om fritagelse.

Læs fritagelsesbekendtgørelsen på retsinformation.dk