Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling

Fokusområde 2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Myndighederne skal dele relevante informationer med hinanden og automatisere sagsgange, så borgere og virksomheder oplever kortere sagsbehandlingstid på digitale ansøgninger og indberetninger. Og brugerne skal i færre tilfælde bruge tid på at indberette de samme oplysninger flere steder og indhente dokumentation for oplysninger, som allerede findes i offentlige registre.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

Love og regler skal tilpasses den digitale tidsalder. For at håndtere tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data nedsættes et stående udvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen. Udvalget skal indsamle, screene og prioritere tværgående juridiske udfordringer, som myndighederne har identificeret. Udvalget skal udarbejde løsninger til, hvordan disse udfordringer kan håndteres.

Følgende emner og tværgående juridiske udfordringer indgår i arbejdet:

 • Central hjemmel, fx i forvaltningsloven, til at stille krav til borgere og virksomheder om digital kommunikation med offentlige myndigheder.
 • Juridiske udfordringer ved digitalisering i forvaltningsloven i forhold til
  • Partshøringsreglerne
  • Sagsoplysningspligten
  • Afgørelsesbegrebet
  • Vejledningspligten

Involverede parter

Initiativ 2.1 var tilknyttet Udvalget for klare juridiske rammer.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 2.1:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Justitsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Social- og Ældreministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • KL
 • Danske Regioner
 • Udbetaling Danmark

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 2.1

Siden 2012 har Grunddataprogrammet arbejdet på at standardisere, kvalitetsløfte og frisætte en række af de mest centrale offentlige registre i Danmark. Efterhånden som disse grunddata i løbet af 2017 og 2018 udstilles på Datafordeleren, den nye distributionsplatform, er der behov for en videreførsel af programmet.

Vi skal arbejde videre med at skabe gode, offentlige grunddata. Derfor igangsættes en indsats for at forbedre kvaliteten af og komme helt i mål med de nuværende grunddata, samtidig med at nye dataområder udvikles. Muligheden for at igangsætte nye potentielle grunddataprojekter, herunder indkomstoplysninger, samt fælles løsninger og services, for eksempel skræddersyede dataudtræk, undersøges. Der etableres en varig styringsstruktur, så myndighederne kan videreføre arbejdet med at skabe pålidelige og sammenhængende grunddata af høj kvalitet.

Initiativet er en videreførsel af grunddataprogrammet og har tre fokusområder. For det første fastlægges en varig styring af grunddataregistrene. For det andet igangsættes kvalitetsforbedringer af eksisterende grunddataregistre, og for det tredje undersøges det, om nye datasæt med fordel kan blive en del af grunddataprogrammet.

Involverede parter

Grunddataprogrammets parter er medlemmer af grunddatabestyrelsen på direktionsniveau og Digitaliseringsstyrelsens direktør er formand for bestyrelsen.

Medlemmerne er:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • Erhvervsstyrelsen
 • KL
 • Geodatastyrelsen
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Danske Regioner
 • ATP

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 2.2

Hent afslutningsrapporten for initiativ 2.2

Den løbende indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd skal være effektiv, så borgernes tillid til den offentlige sektor sikres. Myndighedernes tværgående samarbejde om kontrolindsatsen skal sikre, at den enkelte myndighed i højere grad får de rette oplysninger til at forebygge fejludbetalinger og udføre en effektiv kontrolindsats. Enkle og effektbaserede kontrolprocesser, begrebsharmonisering, høj datakvalitet samt et smidigt myndighedssamarbejde skal bidrage til en fortsat mere effektiv indsats mod fejludbetalinger og snyd.

Involverede parter

Initiativ 2.3 var tilknyttet styregruppen for fejludbetalinger og kontrol. Styregruppen er afviklet ultimo 2019 som følge af det kommende arbejde i regeringens ydelseskommission. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ansvaret for lovgivningen om sociale ydelser og varetage som led her i opfølgning og tilsyn med kontrolindsatsen på ydelsesområderne.

Læs mere på www.star.dk

Følgende parter var involveret i arbejdet med initiativ 2.3:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Skatteministeriet
 • Justitsministeriet
 • Børne- og Socialministeriet
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • KL
 • Udbetaling Danmark (ATP)

Læs mere

Hent afslutningsrapport for initiativ 2.3

Hent aftalepapir om initiativ 2.3