Bedre og mere sammenhængende velfærd

Fokusområde 3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Bedre deling af oplysninger mellem myndigheder skal også give borgerne mere sammenhængende forløb, når deres sag går på tværs af myndigheder – fx et behandlingsforløb, hvor både hospital og den kommunale sundhedspleje er involveret. Og velfærden skal løftes ved, at digitale velfærdsløsninger udbredes.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

Borgere skal møde en samarbejdende offentlig sektor, der koordinerer på tværs.

Tre velfærdsforløb analyseres:

 1. tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug
 2. unge ledige i et uddannelsesforløb
 3. indsættelse og udslusning fra Kriminalforsorgens institutioner.

Der udarbejdes forslag til, hvordan forløbene kan gøres mere sammenhængende for borgerne, fx i form af datadeling og smidigere arbejdsprocesser. Erfaringerne skal bruges, så flere velfærdsforløb fremover bliver mere koordinerede og effektive. Samtidig gennemføres pilotafprøvninger af en fælles tilgang til let og ensartet datadeling på tværs af velfærdsområderne.

Involverede parter

Initiativ 3.1 var tilknyttet styregruppen for sammenhængende velfærdsforløb.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.1:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • KL
 • Danske Regioner
 • Justitsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Børne- og Socialministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Undervisningsministeriet

Læs mere

Hent afslutningsrapporten for initiativ 3.1

Hent aftalepapir om initiativ 3.1

Kommunernes indsats for at styrke kvaliteten i det socialfaglige arbejde fortsættes. Ved digitalt at understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis på tværs af kommunerne i det socialfaglige arbejde sikres bedre forløb for borgerne, systematisk opfølgning på effekten af indsatserne og mulighed for større gennemsigtighed mellem målgrupper på området. Det vil også skabe grundlag for deling af data og samarbejde på tværs af fagområder og sektorer.

Involverede parter

Initiativ 3.2 var tilknyttet styregruppen for initiativ 3.2.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.2:

 • KL (formand)
 • Børne- og socialministeriet
 • kommuner

Læs mere

Hent afslutningsrapport for initiativ 3.2

Hent aftalepapir om initiativ 3.2

Erfaringerne fra storskala-test af digitale velfærdsløsninger skal dokumenteres, og løsninger med dokumenteret effekt skal udbredes til gavn for borgerne. Ambitionen er, at otte digitale velfærdsløsninger er analyserede, og at der inden 2020 er truffet forpligtende beslutning om landsdækkende udbredelse af i størrelsesordenen fire løsninger, hvor vellykket udbredelse forudsætter, at flere myndigheder følger samme tidsplan.

Initiativet skal forberede og accelerere udbredelse af solidt dokumenterede og effektive digitale velfærdsløsninger på social- og sundhedsområdet.

Initiativet fokuserer på at analysere løsninger, som har været afprøvet i demonstrationsprojekter i enten kommuner eller regioner. Som led i initiativet vurderes projekternes egnethed til udbredelse, herunder om de kan bidrage med produktivitets- og serviceforbedringer i den offentlige sektor.

Ambitionen for initiativet er, at otte digitale velfærdsløsninger er analyserede i perioden 2017-2020, og at der er truffet en forpligtende beslutning inden 2020 om landsdækkende udbredelse af i størrelsesordenen fire løsninger, hvor vellykket udbredelse forudsætter, at flere myndigheder skal følge samme tidsplan.

Involverede parter

Initiativ 3.3 er tilknyttet styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data.

Læs om styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.3:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Social- og Indenrigsministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • KL
 • Danske Regioner

Læs mere

Hent afslutningsrapporten for initiativ 3.3

Hent aftalepapir om initiativ 3.3

Børn og unge skal have glæde af digitale læremidler og redskaber, der styrker undervisningen. Inden udgangen af 2018 gennemføres en effektmåling af indsatsen for anvendelsen af it i undervisningen i folkeskolen. Der gennemføres en indsats, der understøtter implementeringen af aftalen om, at alle elever, forældre, lærere og pædagoger får en fælles brugerportal som digital indgang til folkeskolen.

I 2019 gennemføres alle relevante gymnasiale skriftlige prøver digitalt, og i 2020 afvikles relevante skriftlige prøver i folkeskolernes 9./10. klasser digitalt.

Teknologien giver nye muligheder i forhold til undervisning og læring. Hvis it og teknologi anvendes rigtigt, kan det bidrage til at øge børn og unges læring betydeligt.

It og teknologi har blandt andet et stort potentiale i forhold til at understøtte pædagogernes, lærernes og undervisernes forberedelse og undervisning, ligesom det kan understøtte og styrke samarbejdet mellem elever, forældre, lærere og pædagoger.

Initiativet skal sikre digital understøttelse af undervisningsområdet samt understøtte implementeringen af folkeskolereformen.

Involverede parter

For de elementer af initiativet, der vedrører brugerportalinitiativet, fastholdes forankringen i den eksisterende styregruppe for brugerportalinitiativet.

For projekter under It i folkeskolen fastholdes forankring i styregruppen for It i folkeskolen.

For digitale skriftlige prøver fastholdes forankring i den eksisterende styregruppe.

De resterende projekter forankres i arbejdsgrupper som rapporterer til Porteføljestyregruppen ved de ordinære statusrapporteringer.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.4:

 • Styrelsen for It og Læring (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Uddannelses- og forskningsministeriet
 • Styrelsen for undervisning og kvalitet

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 3.4

Offentligt ansatte skal være rustet til fremtidens digitale krav. Det er et arbejdsgiveransvar løbende at sikre, at offentligt ansatte efter afsluttet grunduddannelse er rustet til at leve op til de brugs-, forståelses- og sikkerhedsmæssige digitale krav, der stilles til en offentlig ansat. Alle offentligt ansatte bliver løbende informeret om kravene til informationssikkerhed.

For de ansatte på undervisnings- og uddannelsesområdet følges der op på professionshøjskolernes mål for digitalisering, og der gøres en særlig indsats for at opbygge it-kompetencer blandt det pædagogiske personale i folkeskolen.

For de ansatte på velfærdsområderne gælder det, at de skal have tillid til de teknologiske muligheder og være trygge brugere af de digitale løsninger. Derfor iværksættes en række aktiviteter med fokus på at øge offentligt ansattes digitale kompetencer.

Involverede parter

Elementerne i initiativet, der vedrører folkeskolen, var forankret i styregruppen for It i folkeskolen.

Elementerne i initiativet, der vedrører informationssikkerhed og god sikkerhedsadfærd for offentligt ansatte, forankres i Forum for Fællesoffentlig Koordinering af Informationssikkerhed.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 3.5:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Moderniseringsstyrelsen
 • Styrelsen for It og Læring
 • KL
 • Danske Regioner
 • Uddannelses- og forskningsministeriet

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 3.5