Den offentlige sektor passer godt på data

Fokusområde 7 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Den offentlige sektors brug og håndtering af data om borgere og virksomheder skal foregå betryggende og med et passende sikkerhedsniveau. Informationssikkerheden i den offentlige sektor skal styrkes. Alle myndigheder skal derfor følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001. Det betyder også, at offentligt ansatte skal have og kende til klare retningslinjer for, hvordan man opbevarer og håndterer borgernes persondata og virksomhedernes fortrolige data. 

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

Initiativet har til formål at understøtte og styrke informationssikkerhedsniveau på tværs af stat, kommuner og regioner. Alle offentlige myndigheder skal derfor følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001. Indsatsen mod hackerangreb skal skærpes. Og informationssikkerhed tænkes ind i design og udvikling af offentlige it-løsninger ud fra principperne om ’data protection by design’ og ’data protection by default’.

En væsentlig forudsætning for den fremtidige digitaliseringsindsats er, at offentlige myndigheder håndterer fortrolige og følsomme oplysninger med respekt for retssikkerheden, så borgere og virksomheder er trygge ved at benytte offentlige digitale tjenester.

Involverede parter

I samråd med parterne er der truffet beslutning om, at nedsætte en ”Arbejdsgruppe for informationssikkerhed” for at styrke koordinationen af centrale initiativer med et væsentligt element af sikkerhed. Arbejdsgruppen består af Kommunernes Landsorganisation, Danske Regioner, Skatteministeriet, Erhvervsstyrelsen, Justitsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.

Gruppen skal som udgangspunkt arbejde med følgende centrale initiativer i digitaliseringsstrategien:

 • 7.1 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder
 • 9.3 Højt kendskab til informationssikkerhed
 • 4.3 Cloud computing i den offentlige sektor

Det er i regi af digitaliseringsstrategien aftalt, at initiativerne 9.3, 7.1 og sikkerhedsaktiviteterne i 4.3 forankres i Forum for Fællesoffentlig Koordinering af informationssikkerhed (FFOK).

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 7.1

Hent afslutningsrapporten om initiativ 7.1

Udvekslingen af informationer skal foregå sikkert i hele den offentlige sektor. Derfor udbredes de nuværende og kommende fællesoffentlige standarder for sikker udveksling af informationer i hele den offentlige sektor.

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 7.2

Det er centralt for tilliden til den offentlige digitalisering, at løsninger, systemer og data kun kan tilgås af de rette personer. Dette skal sikres ved hjælp af korrekt tildeling af digitale identiteter (e-identiteter) og rettigheder, og risikoen for misbrug af identiteter skal imødegås. Den fælles metode til tildeling af korrekte digitale identiteter fx til personer og virksomheder, der flytter til Danmark, skal forbedres. Muligheden for at afgive digital fuldmagt og samtykke skal understøttes. 

Endelig vil initiativet give mulighed for at håndtere borgere og virksomheders identiteter på tværs af grænser og sikre, at Danmark lever op til øgede krav fra EU om EU-borgeres mulighed for at tilgå danske onlinetjenester.

Involverede parter

Initiativ 7.3 var tilknyttet styregruppen for udbud.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 7.3:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP/Udbetaling Danmark
 • Erhvervsministeriet
 • Økonomi- og indenrigsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Energi-, forsynings- og klimaministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Skatteministeriet
 • Uddannelses- og forskningsministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet

Initiativet skal koordineres med initiativ 7.4 "Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post", 7.2 ”Fælles standarder for sikker udveksling af information” og 7.5 ”Sikre ID-løsninger til børn og unge”, så der sikres en overordnet koordinering af digitale identiteter og rettighedsstyring på tværs af myndigheder.

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 7.3

Hent afslutningsrapporten for initiativ 7.3

NemID, NemLog-in og Digital Post er forudsætninger for effektiv og sikker digital kommunikation og selvbetjening for borgere og virksomheder.

De tre infrastrukturkomponenter skal genudbydes i strategiperioden. Udbuddene skal blandt andet sikre, at systemerne kontinuerligt kan videreudvikles, så de er tidssvarende, brugervenlige, sikre og opfylder myndigheder, borgere og virksomheders behov.

Involverede parter

Initiativ 7.4 er tilknyttet Styregruppen for fællesoffentlig digital infrastruktur.

Læs mere om styregruppen for fællesoffentlig digital infrastruktur

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 7.4:

 • KL
 • Skatteministeriet
 • ATP
 • Erhvervsstyrelsen
 • Danske Regioner
 • Styrelsen for it og læring
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Digitaliseringsstyrelsen

Herudover udvikles næste generation NemID i samarbejde med de danske pengeinstitutter i regi af et partnerskab.

Læs mere

Læs mere om styregruppen for fællesoffentlig digital infrastruktur

Hent aftalepapir om initiativ 7.4

I takt med den øgede anvendelse af digitale løsninger er der opstået et behov for en mere sikker identifikationsløsning til børn og unge. Behovet gælder blandt andet aldersgruppen 12-15 år, som endnu ikke har et NemID, men som har behov for en højere grad af digital fortrolighed fx i forbindelse med brugen af login i skolen. Det skal analyseres, hvordan en ID-løsning til børn og unge kan tilrettelægges.

Læs mere

Hent afslutningsrapport for initiativ 7.5

Hent aftalepapir om initiativ 7.5