Digitalisering for alle

Fokusområde 9 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Digitalisering skal være for alle – også for borgere med særlige behov eller udfordringer. Borgere og virksomheders digitale kompetencer og kendskab til sikker digital adfærd skal løftes. Der skal være hjælp at hente for dem, der ikke kan eller har mulighed for at benytte de digitale løsninger. Børn og unges digitale dannelse starter i dagtilbuddene, indgår i skole- og uddannelsesforløb – og fortsætter hele livet. 

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed.

Informationskampagner om kompetent og sikker færden i det digitale samfund skal gøre børn og unge bevidste og målrettede i deres brug af teknologi, så de kan begå sig trygt og sikkert på nettet. Undervisningsforløb og materiale til børn og unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne skal give eleverne konkrete digitale færdigheder, så de blandt andet kan interagere digitalt med samfundet.

Initiativet er afsluttet. 

Involverede parter

Informationskampagnerne forankres i Undervisningsministeriet med inddragelse af parterne. For så vidt angår folkeskolen forankres initiativet i styregruppen for It i folkeskolen. Der afrapporteres til porteføljestyregruppen som en del af den ordinære statusafrapportering.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 9.1:

 • Styrelsen for It og Læring (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • KL


Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 9.1

Hent afslutningsrapport for initiativ 9.1

Der er fortsat borgere og virksomheder, som har svært ved den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder. De skal have den vejledning og hjælp, de har brug for. Der iværksættes løbende kommunikations- og hjælpeindsatser, som skal hjælpe de it-udfordrede målgrupper, så flest muligt kan anvende de digitale muligheder.

Målet er, at myndighederne kommunikerer klart og enslydende tilpasset målgruppen om de digitale løsninger og indgangen til den offentlige sektor.

Digitaliseringsstyrelsen har det overordnede ansvar for initiativet for så vidt angår kommunikations- og hjælpeindsatser rettet mod borgere, mens Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for virksomhedsrettede kommunikations- og hjælpeindsatser.

Involverede parter

Initiativ 9.2 var knyttet direkte til porteføljestyregruppen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for udarbejdelse af kommunikations- og hjælpestrategien samt handlingsplanen.

Arbejdsgruppen består af følgende parter:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsstyrelsen
 • KL
 • Danske Regioner
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • SKAT
 • ATP (Udbetaling Danmark)

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 9.2

Læs handlingsplaner for kommunikation og hjælp 

I takt med den teknologiske og digitale udvikling stilles der større og større krav til den enkelte borgers og virksomheds digitale viden og kompetencer.

I løbet af strategiperioden igangsættes derfor løbende informationskampagner og -indsatser om god digital adfærd, som skal skabe viden om trusler og ruste borgere og virksomheder til at kunne udnytte de digitale muligheder på en sikker måde.

Et godt kendskab til informationssikkerhed er en forudsætning for en fortsat digitalisering af det danske samfund.

Involverede parter

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 9.3:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • Erhvervsstyrelsen
 • KL
 • Danske Regioner

I samråd med parterne er der truffet beslutning om, at nedsætte en ”Arbejdsgruppe for informationssikkerhed” for at styrke koordinationen af centrale initiativer med et væsentligt element af sikkerhed. Arbejdsgruppen består af Kommunernes Landsorganisation, Danske Regioner, Skatteministeriet, Erhvervsstyrelsen, Justitsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.

Gruppen skal som udgangspunkt arbejde med følgende centrale initiativer i digitaliseringsstrategien:

 • 7.1 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder
 • 9.3 Højt kendskab til informationssikkerhed
 • 4.3 Cloud computing i den offentlige sektor 

Det er i regi af digitaliseringsstrategien aftalt, at initiativerne 9.3, 7.1 og sikkerhedsaktiviteterne i 4.3 forankres i Forum for Fællesoffentlig Koordinering af informationssikkerhed (FFOK). Det er endvidere aftalt, at sikkerhedselementerne i initiativ 3.5 ”Offentligt ansattes digitale kompetencer” er flyttet til initiativ 9.3.

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 9.3

Hent afslutningsrapport for initiativ 9.3