En effektiv forsyningssektor

Fokusområde 6 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Data skal i højere grad forbedres og stilles til rådighed en række konkrete områder, hvor der vurderes at være stort potentiale for en mere effektiv offentlig sektor og nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. Det er fx data om affald, nedgravet infrastruktur, energi, terræn, klima og vand.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

Terræn-, klima- og vanddata indgår i forvaltningsgrundlaget for mange sektorer og myndigheders opgavevaretagelse. En sammenhængende dataforsyning for ajourførte terræn-, klima- og vanddata på tværs af sektorer skal bidrage til en mere effektiv forvaltning, understøtte de hyppige beredskabssituationer ved ekstremt vejr og fremme udviklingen af nye produkter og teknologier.

Involverede parter

Initiativ 6.1 er tilknyttet styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data.

Læs om styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 6.1:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
 • Naturstyrelsen
 • KL
 • Danske Regioner

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 6.1

Hent afslutningsrapporten for initiativ 6.1

Omstillingen til mere vedvarende energi har skabt en markant efterspørgsel på datadrevet beslutningsstøtte og redskaber til intelligent energistyring. Det kræver, at de relevante data er tilgængelige og er af god kvalitet. Der gennemføres en analyse af potentialet for tilgængeliggørelse af data om energiforbrug i bygninger, der desuden skal afdække generelle muligheder ved integreret dataanvendelse i forsyningssektoren. Data skal testes gennem et pilotprojekt for energieffektive bygninger.

Involverede parter

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 6.2:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
 • Energistyrelsen
 • DMI

Læs mere

Hent afslutningsrapport for initiativ 6.2

Hent aftalepapir om initiativ 6.2

Det er i dag omkostningsfuldt for myndigheder og virksomheder at vedligeholde og anlægge infrastruktur under jorden. Derfor etableres en digital platform for udveksling af data om nedgravet infrastruktur, der skal effektivisere arbejdsgange, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte synergi mellem forskellige forsyningsinfrastrukturer.

Involverede parter

Initiativ 6.3 er tilknyttet styregruppen for nye teknologier bedre brug af data.

Læs om styregruppen for nye teknologier og bedre brug af data

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 6.3:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (formand)
 • KL
 • Danske Regioner

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 6.3

Hent afslutningsrapporten for initiativ 6.3

Bedre data om affald vil betyde, at kommunerne kan planlægge, håndhæve og evaluere de kommunale affaldsordninger mere optimalt til gavn for borgere og virksomheder. Indsamling af affaldsdata foregår i dag blandt andet via en række it-systemer, som alle er etableret særskilt, og som kun i begrænset omfang kan dele data med hinanden.

Der igangsættes en analyse, som skal munde ud i en handlingsplan for smidig registrering, udveksling og anvendelse af data mellem it-systemerne på affaldsområdet.

Initiativet er afsluttet.

Involverede parter

Initiativ 6.4 var tilknyttet porteføljestyregruppen.

Læs om porteføljestyregruppen

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 6.4:

 • Miljøstyrelsen (formand)
 • Energistyrelsen
 • KL
 • Udvalgte kommuner

Læs mere

Hent afslutningsrapporten for initiativ 6.4