Robust digitalt fundament

Fokusområde 8 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Den offentlige sektor skal sikre en robust og effektiv drift af samfundskritiske systemer og it-infrastrukturer. Nye, sikre og brugervenlige generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post skal møde fremtidens behov og gøre det trygt og sikkert for borgere og virksomheder at være i digital kontakt med hinanden og med de offentlige myndigheder.

Mere information om de enkelte initiativer

Find initiativbeskrivelse, kontaktinfo, parterne bag, status under de enkelte initiativer.

Der skal udvikles en fællesoffentlig it-arkitektur, som skal sætte rammerne for deling af data mellem myndigheder.

Arkitekturen skal understøtte offentlige myndigheders arbejde med at standardisere og forbedre data og bygge it-løsninger, der kan indgå i sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Derved forbedres mulighederne for at offentlige myndigheder kan dele data med eller bruge data fra andre myndigheder, fx i en sagsbehandlingsgang, så borgere og virksomheder i højere grad oplever en digitalt sammenhængende offentlig service.

Arkitekturen består af en fælles styring af offentlige arkitekturprincipper og retningslinjer samt fælles rammer for, hvordan man skaber gode data og kan dele dem.

Arkitekturen fastlægger en række overordnede principper og arkitekturregler som i løbet af strategiperioden operationaliseres med fælles metoder og sprog for arkitekturarbejdet, fælles referencearkitekturer og byggeblokke, standarder og krav samt fælles løsninger. Anvendelsen af den fælles arkitektur understøttes af en arkitekturstyring med blandt andet rådgivning til strategiens øvrige initiativer og peer review af arkitekturen.

Involverede parter

Initiativ 8.1 var tilknyttet Udvalget for arkitektur og standarder.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 8.1:

 • Digitaliseringsstyrelsen (formand)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP
 • Beskæftigelsesministeriet v/ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Børne- og socialministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet v/ Styrelsen for dataforsyning og effektivisering
 • Erhvervs- og Vækstministeriet v/ Erhvervsstyrelsen
 • Justitsministeriet v/ Rigspolitiet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Skatteministeriet og SKAT
 • Sundheds- og Ældreministeriet v/ Sundhedsdatastyrelsen
 • Undervisningsministeriet v/ Styrelsen for It og Læring
 • Økonomi- og indenrigsministeriet v/ Danmarks Statistik

Læs mere

Hent aftalepapir om initiativ 8.1

Hent afslutningsrapporten for initiativ 8.1

Initiativet skal øge samarbejdet om den digitale fællesoffentlige infrastruktur, som består af en række kritiske it-systemer med afhængigheder på tværs af det offentlige.

Et bedre samarbejde skal blandt andet sikre, at afhængige myndigheder kan finde information om systemernes driftsstatus og indbyrdes afhængigheder.

Der skal derfor udvikles en fællesoffentlig kommunikationsplatform, hvor myndigheder og andre interesserede kan få information om den aktuelle driftssituation. Samtidig skal de centrale it-systemers indbyrdes afhængigheder kortlægges, så man lettere kan vurdere eventuelle konsekvenser af fx et nedbrud af et system eller ændringer i et system.

Det er afgørende at sikre en robust digital infrastruktur og at gøre det nemmere for myndigheder, der er afhængige af it-systemerne, at planlægge, fejlsøge og krisehåndtere.

Involverede parter

Initiativ 8.2 var tilknyttet styregruppen for drift og vedligehold.

Følgende parter er involveret i arbejdet med initiativ 8.2 via det fællesoffentlige driftsnetværk:

 • Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen (fmd.)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP
 • Erhvervs- og Vækstministeriet v. Erhvervsstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling v. Styrelsen for It og læring
 • Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet v. Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
 • Sundheds- og Ældreministeriet v. Sundhedsdatastyrelsen
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet v. CPR-kontoret
 • Finansministeriet v. Statens It
 • KOMBIT

Læs mere

Hent afslutningsrapport for initiativ 8.2

Hent aftalepapir om initiativ 8.2