Kasseeftersyn af det statslige it-område

Kasseeftersynene af statens it-område kortlægger de statslige it-omkostninger, it-systemer og it-projekter.

Formål

Den daværende regering foretog i henholdsvis 2017 og i 2018 et kasseeftersyn, med formålet at afdække eventuelle udgiftspolitiske og styringsmæssige udfordringer på it-området. 

Eftersynene tog afsæt i tre delområder:

  • De samlede omkostninger på det statslige it-område.
  • Statens it-projekter med et budget på over 5 mio. kr.
  • Statens kritiske it-systemer.

Eftersynene gav et samlet billede af det statslige it-område, sammensætningen af it-projektporteføljen samt de it-systemer, der var kritiske for samfundets eller statens virke, og som var i utilstrækkelig tilstand.

Du kan læse kasseeftersynene af det statslige it-område i boksen "Læs mere om kasseeftersynene". Eftersynene danner grundlag for strategi for it-styring i staten.

Konklusioner i det seneste kasseeftersyn

I det senest offentliggjorte kasseeftersyn fra juni 2018 er der modtaget besvarelser fra 19 ministerier med i alt 105 underliggende myndigheder. Resultaterne i kasseeftersynet er baseret på myndighedernes selvrapporterede data og vurderinger, hvorfor eftersynet er behæftet med en vis usikkerhed. 

Resultaterne fra det seneste kasseeftersyn viser blandt andet, at:

  • Staten bruger ca. 7 mia. kr. om året på it, hvilket er samme niveau som ved sidste eftersyn. Den nuværende registrering af udgifter giver fortsat ikke et tilstrækkeligt indblik i, hvad midlerne bruges på, og understøtter ikke i høj nok grad styring og prioritering på it-området.
  • Der er indrapporteret 183 igangværende it-udviklingsprojekter med et budget på over 5 mio. kr, som er 10 projekter flere sammenlignet med sidste eftersyn. Tilsammen har de 183 projekter et budget på knap 8 mia. kr. fordelt over en længere årrække, hvilket er et forøget budget på knap 2 mia. kr i forhold til sidste kasseeftersyn.
  • Det estimeres, at staten samlet set har cirka 3800 it-systemer, hvilket er 500 færre end ved sidste eftersyn. Der er ikke en entydig grund til forskellen, men det kan blandt andet skyldes, at myndighederne har fået bedre indsigt i egen it-systemportefølje. Heraf vurderer myndighederne, at ca. 377 it-systemer er kritiske for statens virke eller samfundet som helhed. 117 af de kritiske it-systemer vurderes at have en utilstrækkelig systemtilstand. For hovedparten er der igangsat tiltag til forbedring. 

Hvad er kritiske it-systemer?

Forretningskritiske it-systemer

Er systemer, hvor driftsforstyrrelser kan medføre, at størstedelen af myndighedens medarbejdere ikke kan udføre deres arbejde, eller at myndigheden vanskeligt kan overholde sine forvaltningsmæssige forpligtigelser.

Samfundskritiske it-systemer

Er systemer, som er vigtige for national sikkerhed eller for kritisk infrastruktur, hvor misbrug af data vil have store konsekvenser, eller hvor driftsforstyrrelser kan have stor betydning for økonomien i staten eller for mange borgere og virksomheder.