Kasseeftersyn af det statslige it-område

Regeringen præsenterede i januar 2017 et kasseeftersyn af det statslige it-område, som viste, at der er behov for at skabe bedre overblik og styring på området.

Formål

Kasseeftersynet af det statslige it-område udkom i januar 2017 og havde til formål, at afdække eventuelle udgiftspolitiske og styringsmæssige udfordringer ved større it-projekter.

Med henblik på samtidig at få et overblik over hele it-området, er der gennemført et eftersyn med afsæt i 4 delområder:

  • De samlede omkostninger på det statslige it-område
  • It-projekter over 5 mio. kr.
  • Kritiske it-systemer
  • Kvaliteten af opgavevaretagelsen på it-området

Undersøgelsen af de samlede it-omkostninger omfatter både omkostninger til it-projekter og eksisterende it-systemer og giver således et overordnet økonomisk indblik i det statslige it-område. Eftersynets resultater er baseret på indberetninger og interviews med fra statslige myndigheder og er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

Eftersynets resultater

Resultaterne fra eftersynet viser blandt andet, at:

  • Staten bruger ca. 7 mia. kr. om året på it, men at der ikke er et tilstrækkeligt indblik i, hvad midlerne bruges på.

  • Der er indrapporteret ca. 170 igangværende it-udviklingsprojekter med et budget på over 5 mio. kr. Samlet set svarer det til et samlet budget på ca. 5,8 mia. kr. over en længere årrække. Cirka to tredjedele af disse projekter vurderes at have en lav risikoprofil.

  • Det estimeres, at der findes ca. 430 it-systemer, der vurderes som kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed. De vurderes endvidere, at over 150 it-systemer har en utilstrækkelig systemtilstand. For langt hovedparten er der igangsat tiltag, der skal forbedre forholdene.

  • Der er en varierende kvalitet i myndighedernes varetagelse af it-opgaverne, fx i forhold til styring af it-porteføljen, kontrakt- og leverandørstyring og vedligehold af it-systemer.

Hent rapporten om regeringens kasseeftersyn