Kom i gang med it-projektmodellen

It-projektmodellens materialer og faseopdeling af projektet skal sikre en god styring af projektet fra idé- til realiseringsfasen og et løbende fokus på gevinstrealisering.

It-projektets styringsgrundlag

Styringsgrundlaget er den samling af obligatoriske dokumenter, der benyttes til at lede og styre projektet. Dokumenterne anvendes gennem hele projektforløbet og kan suppleres af en række frivillige værktøjer. De understøtter et dynamisk projektforløb og skal uddybes i takt med, at projektet træffer nye beslutninger eller projektets forudsætninger ændrer sig.

De obligatoriske styringsdokumenter er:

  • Projektgrundlag inklusiv plan for analysefasen
  • Risikotjekliste
  • Risikolog
  • Styregruppeaftale
  • Business case grundlag inklusiv business case model

Se liste over obligatoriske styringsdokumenter

Udover obligatoriske styringsdokumenter indeholder it-projektmodellen også en række vejledninger, procesguider og støtteværktøjer.

Se liste over vejledninger

Se liste over procesguider og støtteværktøjer

It-projektets faser

It-projektmodellen er en faseopdelt model baseret på PRINCE2, som med udgangspunkt i ’best practice’ -metoder danner grundlag for en struktureret styring. Planen for et it-projekt er sjældent statisk. Projektmodellen lægger derfor vægt på fleksibilitet og frihed til myndigheden i tilrettelæggelsen af projektets underfaser, leverance-flow, inddragelse af leverandører mv. Det er helt essentielt i fasemodellens logik, at modellen kan rumme agile udviklingsforløb.

Fasemodellen indeholder fire faser:

Figuren viser it-projektmodellens forskellige faser. Første fase er idéfasen. Anden fase er analysefasen. Tredje fase er gennemførelsesfasen, og fjerde og sidste fase er Realiseringsfasen

1. Idéfasen

Idéfasen bliver gennemført før projektet formelt er etableret. Den bliver typisk startet på baggrund af en forventning om at kunne realisere gevinster i forlængelse af projektet, fx effektivisere arbejdsgange eller styrke kvaliteten af en service.

Ved overgangen til analysefasen skal it-projekter over 15 mio. kr. og it-anskaffelser over 70 mio. kr. indmeldes til risikovurdering hos Statens It-råd.

2. Analysefasen

I analysefasen er projektet etableret med en styregruppe og en projektleder. Projektet arbejder videre med projektgrundlaget og udkast til projektets business case. Der skal foretages en grundig og detaljeret analyse af projektets omfang, kravene til ressourcer, udgifter, mulige gevinster, tidsplan, risici, kvalitet, etc.

It-projekter over 15 mio. kr. og it-anskaffelser over 70 mio. kr. skal risikovurderes af Statens It-råd på det tidspunkt i analysefasen, hvor projektet har udarbejdet gennemtænkte og sammenhængende udkast til projektgrundlag og styregruppeaftale.

Læs mere om risikovurdering i Vejledning om risikovurdering ved Statens it-råd

3. Gennemførelsesfasen

I gennemførelsesfasen er der fokus på to ting: udvikling af it-systemet inklusiv evt. forudgående udbudsproces og overdragelse til forretningen, så projektet kan afsluttes. Gennemførelsesfasen er typisk den fase, der varer længst tid og kræver mest af projektlederen. Gennemførelsesfasen kan med fordel opdeles i ledelsesfaser, uanset om man bruger en vandfaldsmodel eller en agil udviklingsmodel.

I gennemførelsesfasen skal it-projekter over 15 mio. kr. og it-anskaffelser over 70 mio. kr. statusrapportere halvårligt til Statens It-råd.

4. Realiseringsfasen

Realiseringsfasen ejes af forretningen, ligesom idéfasen, da projektet afsluttes med udgangen af gennemførelsesfasen. Det er forretningens opgave at overtage driften af it-systemet, forankre det i organisationen og følge op på gevinsterne.

To gange efter afslutning af projektet (efter overgang til realiseringsfase) skal myndigheden rapportere status på projektets gevinstrealisering til Statens It-råd.

Læs mere om faserne i Vejledning til statens it-projektmodel