Krav til it-projekter i staten

Statslige myndigheder skal følge en række krav, når de gennemfører it-projekter.

Krav til it-projekter

Alle statslige it-projekter kan anvende statens it-projektmodel. Hvis et it-projekt har et budget på mere end 15 mio. kr., og hvis en it-anskaffelse er på 70 mio. kr. eller derover, skal projektet følge modellen. Ved gennemførelse af it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør mindre end 15 mio. kr., stilles der ikke længere krav til anvendelse af statens it-projektmodel. For projekter over 1 mio. kr. skal der dog som minimum etableres et styringsgrundlag tilsvarende projektgrundlaget i statens it-projektmodel, men forenklet og i omfang afstemt med projektets størrelse.

For it-projekter over 15 mio. kr. og it-anskaffelser over 70 mio. kr. er der desuden følgende krav:

  • Projektet skal risikovurderes af It-rådet på baggrund af en obligatorisk materialepakke
  • Der kan ikke afholdes udgifter til aktiviteter, der knytter sig til gennemførelsesfasen, før projektet er blevet risikovurderet af Statens It-råd, og der er etableret en baseline for projektet ved Statens It-råd
  • Der skal to gange om året indsendes en statusrapport om projektet til It-rådet
  • Der skal indsendes et opdateret projektgrundlag til It-rådet ved projektets afslutning
  • Den projektejende myndighed skal statusrapportere på gevinstrealisering to gange indenfor det første år efter projektafslutning.

Hvis projektets budget er over 70 mio. kr. skal projektet desuden forelægges Folketingets Finansudvalg.

Budgetvejledning 2021

Definitionen af et it-projekt og kravene til gennemførelse af statslige it-projekter fremgår af Budgetvejledning 2021, pkt. 2.2.18.1 og Cirkulære om Statens It-råd og gælder for statslige it-projekter igangsat efter den 1. januar 2011:

"It-projekter er investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpasning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksisterende it-løsninger. En reinvestering i en it-løsning udgør et it-projekt, såfremt reinvesteringen er forbundet med et væsentligt omfang af nyudvikling. Planlagte større gensidigt afhængige it-udviklingsaktiviteter er it-projekter, uanset at de ikke benævnes som sådanne."

"Ved opgørelsen af et projekts samlede udgifter skal medregnes udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførelse, herunder udgifter til leverandører og rådgivere samt internt medgåede lønudgifter. Der medregnes alle udgifter frem til projektorganisationen nedlægges. Hvis et selvstændigt aktiv idriftsættes inden nedlæggelse af projektorganisationen, medregnes driftsomkostningerne til systemet dog ikke i de samlede projektudgifter. Renteudgifter indgår heller ikke i opgørelsen af projektets samlede udgifter. Hvis en it-udviklingsaktivitet ikke har en tidsmæssig afgrænset udviklingsperiode, så opgøres de samlede udgifter over en fireårig periode opgjort efter ovenstående definition."

Læs mere om Budgetvejledning 2021 på fm.dk

Læs mere om Cirkulære om Statens It-råd på retsinformation.dk