Krav til it-projekter i staten

Statslige myndigheder skal følge en række krav, når de gennemfører it-projekter.

Krav til it-projekter

Alle statslige it-projekter skal anvende statens it-projektmodel. For it-projekter over 10 mio. kr. og it-anskaffelser over 60 mio. kr. er der desuden følgende krav:

  • Projektet skal risikovurderes af It-rådet på baggrund af en obligatorisk materialepakke
  • Der skal to gange om året indsendes en statusrapport om projektet til It-rådet
  • Der skal indsendes et opdateret projektgrundlag til It-rådet ved projektets afslutning
  • Den projektejende myndighed skal statusrapportere på gevinstrealisering to gange indenfor det første år efter projektafslutning.

Hvis projektets budget er over 60 mio. kr. skal projektet desuden forelægges Folketingets Finansudvalg.

Budgetvejledning 2016 (ændringer i 2019)

Definitionen af et it-projekt og kravene til gennemførelse af statslige it-projekter fremgår af Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.2.18.1 og Cirkulære om Statens It-råd og gælder for statslige it-projekter igangsat efter den 1. januar 2011:

”It-projekter er investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpasning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksisterende it-løsninger[...]

Ved opgørelsen af et projekts samlede udgifter skal medregnes udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførsel, herunder udgifter til leverandører og rådgivere samt internt medgåede lønudgifter. Der medregnes alle udgifter frem til projektorganisationen nedlægges. Hvis et selvstændigt aktiv idriftsættes inden nedlæggelse af projektorganisationen, medregnes de efterfølgende driftsomkostninger dog ikke de samlede projektudgifter. Renteudgifter indgår heller ikke i opgørelsen af projektets samlede udgifter."

Læs mere om Cirkulære om ændringer af Budgetvejledningen 2016 på retsinformation.dk

Læs mere om Cirkulære om Statens It-råd på retsinformation.dk