Væsentlige ændringer i it-projektmodellen i september 2018

Som udmøntning af den daværende VLAK-regerings Strategi for it-styring i staten er statens it-projektmodel blevet revideret, og en ny version blev lanceret i september 2018.

Overgang mellem ny og gammel model

Igangværende it-projekter, som allerede er blevet risikovurderet, kan fortsætte med at bruge de gamle dokumenter, inklusiv projektafslutnings- og gevinstrealiseringsrapport. Hvis myndigheden ønsker det, kan projektet overgå til de nye materialer. Igangværende it-projekter, som ikke er blevet risikovurderet endnu skal kontakte Kontor for it-styring og kompetencer, så projektets forløb kan planlægges i fællesskab.

Alle projekter, der overgik til analysefasen efter 28. september 2018, skal anvende den nye it-projektmodels materialer og risikovurderes i analysefasen efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Væsentlige ændringer i it-projektmodellen

På baggrund af regeringens Strategi for it-styring i staten har Kontor for it-styring og kompetencer revideret statens it-projektmodel og risikovurderingsprocessen. Revisionen har taget udgangspunkt i fem målsætninger:

 1. Det skal være mere attraktivt at arbejde med statens it-projektmodel. En enklere model med gode styringsdokumenter skal give mere frihed til at tilrettelægge it-projekter
  • Et nyt projektgrundlag skal fungere som styringsgrundlag igennem hele projektet
  • Der er blevet udarbejdet et nyt business case grundlag, der supplerer business case modellen (excel-værktøj) med et ledelsesresumé over projektets investeringsrationale og forudsætninger
 2. Der skal være et øget fokus på gevinster. Gevinster som rettesnor i it-projekter skaber bedre grundlag for at realisere myndighedens ambition
  • Der er blevet tilføjet en gevinstrealiseringsplan som bilag til business case grundlaget
  • Der er udarbejdet en drejebog for gevinstrealisering
  • Opfølgningen på gevinstrealisering styrkes, blandt andet ved statusrapportering
 3. Der skal skabes endnu mere værdi af risikovurdering og opfølgning. Differentieret rådgivning tilpasset it-projekternes kompleksitet og risici skal bidrage til bedre afdækning af risici, afklaring af prioriteringer og sikring af ledelsesfokus
  • Risikovurderingen fremrykkes til lidt tidligere i analysefasen, mod tidligere helt i slutningen af analysefasen
  • De mest komplekse og risikofyldte projekter følges tættere af Statens It-råd med et udvidet rådgivningsforløb
 4. Modellen skal kunne rumme agil produktudvikling. En mindre rigid model giver bedre mulighed for iterative udviklingsforløb
  • Anskaffelses -og gennemførelsesfasen slås sammen
  • Der er udarbejdet en vejledning om anvendelse af agile udviklingsmetoder
  • Dokumenter er blevet revideret, så det er tydeligt, hvordan de kan anvendes af projekter med agil produktudvikling
 5. Der skal være en mere fokuseret risikostyring. Bedre afdækning af risici og risikomitigering bidrager til at fjerne forhindringer i projektgennemførelsen
  • Risikologgen er blevet forenklet
  • Mere fokus på risikostyring og mitigering til risikovurderingen

Ændringer i et styregruppeperspektiv

Revisionen af statens it-projektmodel har også betydning for arbejdet i projekternes styregrupper. Derfor har vi samlet en liste over de vigtigste ændringer og konsekvenserne for styregruppemedlemmer og -formand.

Vi anbefaler, at både styregrupper i igangværende projekter og nye projekter orienterer sig i listen. 

Hvis du er projektleder foreslår vi, at du tager listen med til dit næste styregruppemøde.

Hent tjekliste til styregrupper om ny projektmodel