Kursuskatalog

Læs om og tilmeld dig kurser på Statens Digitaliserings-akademi nedenfor.

""

Aktuelle kurser på Statens Digitaliseringsakademi

Tilmeld dig Statens informationssikkerhedsuddannelse af 3-dages varighed eller køb uddannelsen som teambaseret læring med op til 25 deltagere fra din egen organisation.

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (med single-sign on)

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (uden single-sign on)

Kursusbeskrivelse

Arbejder du med informationssikkerhed i en statslig myndighed, og vil du gerne have håndgribelige metoder og værktøjer, du kan anvende til dagligt?
Uddannelsen giver dig konkrete, praksisnære værktøjer, der hjælper dig til at identificere og håndtere forretningsmæssige risici relateret til informationssikkerhed.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der har et grundlæggende kendskab til informationssikkerhed og ISO 27001, og som arbejder med implementering og opretholdelse af informationssikkerhed. Du kan fx være databeskyttelsesrådgiver (DPO), systemforvalter, informationssikkerhedskoordinator eller sikkerhedsrådgiver.

Grundmodul - Teori, metode og værktøjer (2 dage)

På modulet får du:

  • indsigt og praktisk træning i metoder og værktøjer til styring af informationssikkerhed, der matcher kravet om statslige myndigheders efterlevelse af ISO 27001
  • en introduktion til risikostyringsmetodik, risikovurderinger og dokumentation samt redskaber til risikostyring i praksis
  • overblik over landskabet for standarder og vejledninger samt den terminologi, der anvendes i statens informationssikkerhedsarbejde
  • inspiration fra flere statslige oplægsholdere og cases
  • forståelse for leverandørstyring, audit og opfølgning i forhold til informationssikkerhed

Overbygningsmodul - Informationssikkerhed i praksis (1 dag)

På modulet gennemgår du case-baserede øvelser og en simulation af en alvorlig krisesituation i en myndighed. Du får også viden om beredskabsstyring og mulighed for at afprøve de lærte teorier, metoder og værktøjer i praksis.

Forberedelse

Forud for uddannelsesforløbet er der ca. to timers forberedelse.

Undervisere

Uddannelsen afholdes af Implement Consulting Group.

Teambaseret læring

Uddannelsen kan købes som teambaseret læring til jeres team eller kontor med deltagelse på op til 25 personer. Uddannelsen afholdes som udgangspunkt efter samme koncept, -materiale og læringsmål, men vi toner uddannelsen, så den tager udgangspunkt i jeres hverdag. Lyder det som noget for jer, er I meget velkomne til at kontakte kursusadministrationen på .

 Oplever du problemer med log-in i CAMPUS, så skriv til .

Tilmeld dig Statens it-projektlederuddannelse af 5-dages varighed eller køb uddannelsen som teambaseret læring med op til 20 deltagere fra din egen organisation.

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (med single-sign on)

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (uden single-sign on)

Kursusbeskrivelse

Sidder du med i et statsligt it-projekt, eller skal du til det, og har du allerede de grundlæggende projektmetoder på plads? Uddannelsen klæder dig på til at styre og lede et it-projekt succesfuldt og sikkert gennem det fællesoffentlige it-landskab med den dertilhørende business case, sikkerhedskrav og omkringliggende rammebetingelser frem mod den endelige idriftsættelse.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der er projektleder, og som allerede er fortrolig med grundlæggende projektmetoder som fx projektplanlægning, projektstyring og risikoanalyse. Det kan du både have opnået gennem kurser i fx Statens projektlederuddannelse, i Generel Projektledelse eller gennem praktisk erfaring som projektleder.

Modul 1 (2 dage)

Modulet giver dig en forståelse af, hvad it-projekter og statens it-projektmodel er, for derefter at perspektivere til gevinstrealisering, de agile metoder, og hvordan det sikres, at kravene til projektet dokumenteres og prioriteres i forhold til projektets ønskede gevinster.

Modul 2 (2 dage)

Modulet giver dig en forståelse af de komplekse områder af it-projektledelse med fokus på at styre økonomien stramt gennem en klar business case med fokus på den samlede projektøkonomi, og hvordan denne styres. Der arbejdes med det fællesoffentlige it-landskab, projekternes rammebetingelser, effektiv leverandørstyring og samspillet med den endelige idriftsættelse.

Modul 3 (1 dag)

Modulet omhandler de forandringer, it-projektet forventes at medføre, og hvordan disse tænkes tidligt ind i projektets livscyklus. Til sidst bindes en knude på de berørte områder gennem en øvelse af, hvordan et agilt projekt kan opleves i praksis.

Udvidet Eksamen (2 dage)

Eksamen består af en simulering af it-projektlederrollen samt en afsluttende eksamenssamtale.

Forberedelse

Uddannelsen har et omfattende pensum, og der forventes en høj indsats mellem undervisningsgangene.

Undervisere

Uddannelsen afholdes af Implement Consulting Group.

Teambaseret læring

Uddannelsen kan købes som teambaseret læring til jeres team eller kontor med deltagelse på op til 20 personer. Uddannelsen afholdes som udgangspunkt efter samme koncept, -materiale og læringsmål, men vi toner uddannelsen, så den tager udgangspunkt i jeres hverdag. Lyder det som noget for jer, er I meget velkomne til at kontakte kursusadministrationen på .

Oplever du problemer med log-in i CAMPUS, så skriv til .

Tilmeld dig 1-dagskurset i statens it-projektmodel eller køb kurset som teambaseret læring med op til 40 deltagere fra din egen organisation.

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (med single-sign on)

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (uden single-sign on)

Kursusbeskrivelse

Ønsker du at få styrket dine forudsætninger for at kunne anvende Statens it-projektmodel aktivt i statslige it-projekter? Kurset giver dig en bred introduktion til Statens it-projektmodel, dens faser og facetter. Du får et solidt kendskab til modellen, indsigt i modellens funktion og anvendelse, samt et indblik i roller og ansvar.

Målgruppe

Kurset er rettet mod dig, der allerede er fortrolig med projektmetoder, men har et behov for at få kendskab til Statens it-projektmodel. Du kan fx være projektleder, projektdeltager eller arbejde i støttefunktioner i en statslig myndighed.

Indhold

På kurset bliver du præsenteret for følgende temaer

Hvorfor har Staten en it-projektmodel?

Der redegøres for modellens baggrund, modellens funktion i det statslige it-projektlandskab samt fordelene ved at alle it-projekter benytter modellen.

Modellens opbygning

Du får opbygget et solidt kendskab til modellen gennem en grundig indføring i modellens opbygning i faser, faseovergange samt mulighederne for agile udviklingsmetoder i modellen. Desuden forklares funktionen af hoveddokumenterne; Projektgrundlaget og business case grundlaget.

Roller og ansvar

Du får et indblik i, hvilke roller og ansvar der er i modellen.

Strukturen omkring modellen

Retningslinjerne og rammerne for gennemførelse af it-projekter anskueliggøres. Modellen sættes i spil i forhold til gennemførelsen af både store og små it-projekter

Kom godt i gang med modellen og it-projekterne

Det drøftes, hvordan man bedst kan komme i gang med at anvende modellen i myndighedens it-projekter som projektleder, projektdeltager eller andre medarbejdere.

Undervisere

Kurset afholdes af Implement Consulting Group.

Teambaseret læring

Kurset kan købes som teambaseret læring til jeres team eller kontor med deltagelse på op til 40 personer. Kurset afholdes som udgangspunkt efter samme kursuskoncept, -materiale og læringsmål, men vi toner kurset, så det tager udgangspunkt i jeres hverdag. Lyder det som noget for jer, er I meget velkomne til at kontakte kursusadministrationen på .

 Oplever du problemer med log-in i CAMPUS, så skriv til .

Tilmeld dig 1-dagskurset Introduktion til digital arkitektur eller køb kurset som teambaseret læring med op til 20 deltagere fra din egen organisation.

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (med single-sign on)

Gå til CAMPUS for pris og tilmelding (uden single-sign on)

Kursusbeskrivelse

Er du generalist og arbejder med it- og digitaliseringsprojekter i staten, og har du intet eller kun lidt kendskab til og erfaring med digital arkitektur? Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan digital arkitektur sættes i spil i it- og digitaliseringsprojekter i staten samt en terminologi om digital arkitektur, som du kan anvende i samarbejdet med forretnings- og it-arkitekter.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med digitalisering i spændingsfeltet mellem it og forretning, som fx projektleder eller projektdeltager (generalist), uden forudgående erfaring med digital arkitektur.

Det er ikke et krav, at du er en del af et konkret it-projekt. Et grundlæggende forudgående kendskab til digitaliseringsprojekter og Statens it-projektmodel vil dog være en fordel.

Indhold

På kurset får du en introduktion til arkitekturarbejde, arkitekturstyring og de rammer og principper, der guider udviklingen af it-landskabet i det offentlige, herunder en introduktion til den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA). Kurset har særligt fokus på at skærpe din evne til at at kunne stille de rigtige spørgsmål og efterspørge relevante arkitekturleverancer.

Kurset behandler følgende temaer på et grundlæggende og introducerende niveau: 

  • Forretnings- og it-arkitektur i offentlig digitalisering
  • Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA)
  • Arkitekturanalyse og -drivere
  • Forskellige arkitekters roller, ansvar og kompetencer
  • Arkitekturstyring og kobling til Statens it-projektmodel

Undervisningen veksler mellem teorilektioner, diskussioner og praksisnære øvelser, hvor du som deltager bliver introduceret for redskaber og begreber fra forretnings- og it-arkitektens værktøjskasse.

Forberedelse

Du kan med fordel læse:
Vejledning til Statens it-projektmodel - s. 7-11
Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur - s. 1-7

Underviser

Kurset afholdes af Strand & Donslund

Teambaseret læring

Kurset kan købes som teambaseret læring til jeres team eller kontor med deltagelse på op til 20 personer. Kurset afholdes som udgangspunkt efter samme kursuskoncept, -materiale og læringsmål, men vi toner kurset, så det tager udgangspunkt i jeres hverdag. Lyder det som noget for jer, er I meget velkomne til at kontakte kursusadministrationen på .

 Oplever du problemer med log-in i CAMPUS, så skriv til .

Individuel tilmelding eller teambaseret læring?

Du kan altid tilmelde dig kurser individuelt, men I kan også købe et kursus som teambaseret læring. 

Ved teambaseret læring afholdes kurset som udgangspunkt efter samme kursuskoncept, -materiale og læringsmål, men kurset tones, så det tager udgangspunkt i jeres hverdag. Priserne varierer fra kursus til kursus. 

I er altid velkommen til at skrive til kursusadministrationen på , hvis I er interesseret i teambaseret læring eller har nogle spørgsmål til et konkret kursus.

I kan også tage et kig I vores FAQ, hvor vi har samlet de oftest stillede spørgsmål.    

Gå til vores spørgsmål og svar

Hvad er anderledes?

Kurserne er kendetegnet ved deres tætte kobling til statslige ansattes hverdag. De er praksisnære, de inkluderer statslige cases og eksempler, og de understøtter de mål og strategier, som sætter retning for den digitale offentlige sektor.

Kurserne på Statens Digitaliseringsakademi er rettet mod medarbejdere i staten, som ikke har en formel uddannelse inden for it og digitalisering, men for hvem viden om og forståelse for digitalisering er afgørende for, at de kan løse deres opgaver. 

Kommer der flere kurser?

Kursuskataloget udvides løbende med nye kurser i 2020 og frem. Kommende kurser tager udgangspunkt i Model for digitale kompetencers fire hovedområder, og det behov som gør sig gældende rundt om i staten.

Læs mere om Model for digitale kompetencer

Du kan også læse mere om de næste kurser og samtidig gøre din indflydelse gældende ved at skrive dig op som medudvikler på de kommende kurser.

Læs mere om, hvordan du bliver medudvikler