Handlingsplan

På baggrund af myndighedernes kortlægning af it-systemporteføljen skal der udarbejdes en it-handlingsplan.

Denne figur viser en rød sekskant, der illustrerer handlingsplanen med pile mod højre og venstre.

Formål

It-handlingsplanen beskriver den fremadrettede strategiske prioritering af it-systemporteføljen, og det er også her konkrete initiativer for det videre arbejde med it-systemporteføljen beskrives. Myndigheden skal redegøre for, om de nødvendige ressourcer er til stede til at realisere handlingsplanen. De opstillede initiativer skal kunne afholdes inden for myndighedens egen økonomiske ramme. Desuden skal myndigheden forholde sig til, om de opstillede initiativer er tilstrækkelige til at svare på de udfordringer, myndigheden har med sin systemportefølje.

It-handlingsplanen

Til at støtte udarbejdelsen af handlingsplanen skal myndigheden anvende en obligatorisk skabelon, som indeholder syv kapitler.

Læs mere om skabelonen for it-handlingsplanen

Her giver myndigheden en kort status på implementeringen af den forrige it-handlingsplan og beskriver sammenhængen mellem den forrige og denne it-handlingsplan. Dette afsnit indeholder desuden en kort beskrivelse af udviklingen i it-porteføljens tilstand.

Her beskrives myndighedens forretningsstrategi eller kerneområder, så den forretningsmæssige forankring af planen fremgår tydeligt. Herudover beskrives myndighedens it-organisation og it-governance.

Her gives et samlet overblik over myndighedens it-portefølje, og det forklares, hvilke systemer der er en del af planen, og hvorfor dette fokus er valgt.

Her beskrives de udfordringer, kortlægningsdimensionerne har vist i datagrundlaget, og der opstilles initiativer i planen, som kan hjælpe myndigheden med at tage hånd om udfordringerne. Der er fire obligatoriske nedslagspunkter, men myndigheden kan medtage flere ved behov.

De fire nedslagspunkter er:

  1. Forretningsunderstøttelse
  2. It-systemtilstand og informationssikkerhed
  3. Kontrakter og sourcing
  4. Forsyningssikkerhed for samfundskritiske it-systemer (skal kun adresseres, hvis myndigheden har samfundskritiske it-systemer).

Her beskrives hvilke økonomiske, organisatoriske og kompetencemæssige fordele og udfordringer myndigheden har i forhold til at kunne implementere it-handlingsplanen. Implementeringen af it-handlingsplanens initiativer skal kunne realiseres inden for myndighedens egen økonomiske ramme.

Her oplistes it-handlingsplanens initiativer i tabelform, så der opnås overblik over de samlede initiativer og deres eventuelle sammenhænge.

Her kan der vedhæftes eventuelle ekstra bilag. Det er obligatorisk at vedlægge det bagvedliggende datagrundlag for it-systemporteføljen.