Oplysning om behandling af dine personoplysninger

Oktober 2022

Underretning om indsamling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13* skal vi give dig en række oplysninger, når vi indsamler dine personoplysninger.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere af personoplysninger
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i nedenfor.

Med venlig hilsen

Digitaliseringsstyrelsen

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

Oplysninger om Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen skal hermed oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail:

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen,

Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail:

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet med Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er, at teste og forbedre vores løsninger, så vi kan yde den bedste service.

Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsen behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) - Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Behandlingen af dine følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a - Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål, medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan hæves ved den registreredes samtykke.

4. Kategorier af personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  • Navn
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • Alder
  • Køn
  • Oplysninger om børn
  • Beskæftigelse
  • Uddannelse
 • Følsomme personoplysninger
  • Helbredsoplysning (hvorvidt den registrerede er syns- eller hørehæmmet, ordblindhed)

5. Modtagere af personoplysninger

 • Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og administration af vores it-systemer.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Digitaliseringsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger så længe styrelsens brugerpanel er i anvendelse. Dine personoplysninger vil senest blive slettet 2 måneder efter, at brugerpanelet er nedlagt. Du kan selvfølgelig altid trække dit samtykke tilbage, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen.
 • Ret til dataportabilitet
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du har ret til at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på de kontaktoplysninger der fremgår af punkt 1.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage berører dette ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, som Digitaliseringsstyrelsen har foretaget inden samtykket blev trukket tilbage.

9. Klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.