Tilskudspulje for nye teknologier

Offentlige myndigheder kan søge midler til projekter inden for klimaområdet, der med ny teknologi kan reducere CO2-udledningen eller afbøde konsekvenser af klimaforandringerne. Det kan fx være energistyring i bygninger, transport og mobilitet, klimatilpasningsløsninger mv.

Tilskudspuljen for nye teknologier har til formål at øge anvendelsen af nye teknologier i den offentlige sektor ved at støtte konkrete idriftsættelses- og udbredelsesprojekter. Med dette puljeopslag kan statslige, kommunale og regionale myndigheder søge midler til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter af nye teknologier på klimaområdet.

Vurderingskriterier og formelle krav ved første puljeopslag for tilskudspulje for nye teknologier

Økonomisk ramme

Den samlede pulje for ansøgningsrunden er 15 mio. kr.

Faglige formål der kan opnå støtte

Statslige, kommunale og regionale myndigheder kan opnå støtte til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter af nye teknologier i den offentlige sektor inden for klimaområdet bredt forstået, fx energistyring i bygninger, mobilitet og transport, klimatilpasningsløsninger mv. Der kan også ansøges om forudsætningsskabende initiativer, der understøtter øget anvendelse af ny teknologi inden for klimaområdet.

Ved idriftsættelsesprojekter forstås projekter, der har til formål at sætte en digital løsning baseret på ny teknologi i drift i en eller flere myndigheder. Projektejeren skal være én offentlig myndighed, men projektet kan gå på tværs af stat, kommune- og/eller regionsgrænser eller i andre offentligt regulerede institutioner.

Ved udbredelsesprojekter forstås projekter, der har til formål at udbrede allerede afprøvede eller idriftsatte digitale løsninger baseret på ny teknologi til en eller flere myndigheder. Projektejeren skal være én offentlig myndighed, men projektet kan gå på tværs af stat, kommune- og/eller regionsgrænser eller i andre offentlige institutioner.

Ved forudsætningsskabende initiativer forstås initiativer, der bredt understøtter øget anvendelse af ny teknologi for myndigheder enten i enkelte sektorer eller på tværs af sektorer. Fx initiativer såsom it-infrastruktur, datadeling, fælles standarder mv.

Ansøgerkreds

 • Statslige myndigheder
 • Kommuner
 • Regioner/hospitaler

Projektorganisering 

 • Minimum to myndigheder eller institutioner skal deltage i projektet.
 • Én myndighed fungerer som projektejer. Projektejer er tilskudsmodtager og administrerer tilskuddet, herunder viderebetaling til partnere, og er ansvarlig for faglig og økonomisk rapportering.
 • Der kan etableres samarbejder med relevante parter, fx selvejende institutioner, forskningsinstitutioner, GTS-institutter mv

Vurderingsparametre

Udvælgelsen af idriftsættelses- og udbredelsesprojekter sker under hensyntagen til følgende pejlemærker:

 • Understøtter, idriftsætter eller udbreder en eller flere konkrete digitale løsninger baseret på ny teknologi, fx kunstig intelligens, IoT eller andre digitale løsninger, der kan reducere CO2e-udledningen eller afbøje effekter af klimaforandringerne.
 • Er et større projekt med flere myndigheder, der understøtter, idriftsætter eller udbreder en eller flere konkrete digitale løsninger på tværs af flere myndigheder.
 • Har høj skalerbarhed på tværs af den offentlige sektor eller inden for enkelt sektorer.
 • Tager afsæt i en konkret juridisk og dataetisk risikovurdering, fx ift. anvendelsen af personhenførbare data.
 • Det vurderes positivt, at der kan henvises til praktiske erfaringer med den eller de konkrete løsninger, som understøttes, idriftsættes eller udbredes, samt kan påvises resultater herfra.
 • Det vurderes positivt, at ansøgere vil medfinansiere projektet, fx i form af medgået arbejdstid mv.
 • Det vurderes positivt, at projekterne leverer eller understøtter konkrete, realiserbare gevinster.

Formelle krav til projektforslag

Deadline for ansøgninger er den 1. november 2022 klokken 12.00. Alle ansøgninger sendes til . Der kan anmodes om eventuelle afklaringer og uddybninger efter behov.

Minimumsoplysninger i forbindelse med beskrivelse af 5-10 siders projektopslag

 • Projektbeskrivelse
 • Projektets formål
 • Beskrivelse af områdets væsentlighed, fx CO2e-udledning per år, antal kørte kilometer eller skader fra oversvømmelser  
 • Forventede gevinster, fx CO2e-reduktion, gevinster for borgere og virksomheder, kvalitet, økonomi, frigørelse af arbejdskraft og brugertilfredshed mv.
 • Deltagende parter 
 • Projektets overordnede organisering 
 • Juridiske afklaringer/overvejelser
 • Etiske overvejelser og håndtering
 • Tidsplan
 • Økonomi, herunder finansieringsbehov fordelt per år og evt. medfinansiering
 • Projektets eventuelle relation til andre projekter.
 • Der kan vedlægges bilag om tidligere afprøvning/idriftsættelse af løsningen.

Oplysninger ved 1-siders beskrivelse

 • Beskrivelse
 • Økonomi (helt overordnet)
 • Tidsplan (helt overordnet)

Ansøgnings- og udvælgelsesproces

Digitaliseringsstyrelsen indstiller statslige projekter til tilskud, hvilket der er givet hjemmel til i bekendtgørelsen for tilskudspuljen. Indstillingen til tilsagn om tilskud godkendes af direktionen i Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen er tilskudsgiver og derfor har tilsynspligten over for projektejerne, hvorfor der er udarbejdet tilskudsbetingelser om fx økonomisk og faglig afrapportering fra støttede projekter.

Mere information

Hent vilkårene for tilskuddet

Læs bekendtgørelsen for puljen for nye teknologier på retsinformation.dk

Hent Revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud ydet fra Tilskudspulje for nye teknologier 

Generelt om tilskudspuljen for nye teknologier

Tilskudspulje for nye teknologier har til formål at øge anvendelsen af nye teknologier i den offentlige sektor, der kan bidrage til at løfte velfærd og sundhedsbehandling, afhjælpe manglen på arbejdskraft eller understøtte den grønne omstilling. Puljen støtter konkrete idriftsættelses- og udbredelsesprojekter, samt forudsætningsskabende indsatser og analyser for øget anvendelse af ny teknologi inden for velfærdsområderne, administration og klima.

Digitaliseringsstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for ydelse af tilskud, krav om samarbejde mellem myndigheder, afgrænsning af fagområder, skalérbarhed, indkaldelse af ansøgninger og krav til sådanne ansøgninger. De nærmere rammer mv. for de enkelte ansøgningsrunder offentliggøres på digst.dk og på statens-tilskudspuljer.dk.