Tilskudspulje for nye teknologier

Det første puljeopslag for tilskudspulje for nye teknologier har til formål at øge anvendelsen af nye teknologier i den offentlige sektor ved at støtte konkrete idriftsættelses- og udbredelsesprojekter inden for administrationsområdet.

Med det første puljeopslag kan statslige myndigheder søge midler til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter af nye teknologier på administrationsområdet, herunder sagsbehandling, backoffice opgaver, håndtering af borgerhenvendelser, support, tilsyn, journalisering mv.

Vurderingskriterier og formelle krav ved første puljeopslag for tilskudspulje for nye teknologier

Økonomisk ramme

Den samlede pulje for ansøgningsrunden er 8 mio. kr.

Faglige formål der kan opnå støtte

Statslige myndigheder kan opnå støtte til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter af nye teknologier i den offentlige sektor, der har bevist sig at kunne fungere i praksis inden for administrationsområdet bredt forstået, herunder sagsbehandling, back-office opgaver, håndtering af borgerhenvendelser, support, tilsyn, journalisering mv.

Ved idriftsættelsesprojekter forstås projekter, der har til formål at sætte en tidligere afprøvet digital løsning baseret på ny teknologi i drift i en eller flere myndigheder. Projektejeren skal være en statslig myndighed, men projektet kan gå på tværs af stat, kommune- og/eller regionsgrænser eller i andre offentligt regulerede institutioner.

Ved udbredelsesprojekter forstås projekter, der har til formål at udbrede allerede afprøvede eller idriftsatte digitale løsninger baseret på ny teknologi til en eller flere myndigheder. Projektejeren skal være en statslig myndighed, men projektet kan gå på tværs af stat, kommune- og/eller regionsgrænser eller i andre offentlige institutioner.

Ansøgerkreds

 • Statslige myndigheder

Projektorganisering

 • Minimum to myndigheder eller institutioner skal deltage i projektet.
 • Én statslig myndighed fungerer som projektejer. Projektejer er tilskudsmodtager og administrerer tilskuddet, herunder viderebetaling til partnere og ansvarlig for faglig og økonomisk rapportering.
 • Der kan etableres samarbejder med relevante parter, fx selvejende institutioner, forskningsinstitutioner, GTS-institutter mv.

Vurderingsparametre

Udvælgelsen af idriftsættelses- og udbredelsesprojekter sker under hensyntagen til følgende pejlemærker:

 • Idriftsætter eller udbreder en konkret digital løsning baseret på ny teknologi, fx kunstig intelligens, IoT eller andre digitale løsninger, der kan forbedre udførelsen af offentlige arbejdsopgaver.
 • Har selv eller kan henvise til praktiske erfaringer med den konkrete løsning som idriftsættes eller udbredes, samt kan påvise resultater herfra.
 • Bidrager til kvalitative eller kvantitative gevinster i statens, kommunernes eller regionerne.
 • Er et større projekt med flere myndigheder, gerne med idriftsættelse af samme løsning i flere myndigheder.
 • Har høj skalerbarhed på tværs af den offentlige sektor eller i enkelt sektorer.
 • Tager afsæt i en konkret juridisk og dataetisk risikovurdering, fx ift. anvendelsen af personhenførbare data.

Formelle krav til projektforslag

Deadline for ansøgninger er den 30. juni klokken 12.00. Alle ansøgninger sendes til . Der kan anmodes om eventuelle afklaringer og uddybninger efter behov.

Minimumsoplysninger i forbindelse med beskrivelse af 5-10 siders projektopslag

 • Projektbeskrivelse
 • Projektets formål
 • Beskrivelse af resultater fra tidligere afprøvning af løsningen
 • Kvantitativ beskrivelse af områdets væsentlighed, fx antal telefonhenvendelser, sager eller andre konkrete parametre
 • Forventede gevinster, fx gevinster for borgere og virksomheder, kvalitet, økonomi, frigørelse af arbejdskraft og brugertilfredshed mv.
 • Deltagende parter
 • Projektets overordnede organisering
 • Juridiske afklaringer/overvejelser
 • Etiske overvejelser og håndtering
 • Tidsplan
 • Økonomi, herunder finansieringsbehov fordelt per år
 • Projektets eventuelle relation til andre projekter.

Der kan vedlægges bilag om tidligere afprøvning/idriftsættelse af løsningen.

Oplysninger ved 1-siders beskrivelse

 • Beskrivelse
 • Økonomi (helt overordnet)
 • Tidsplan (helt overordnet)

Ansøgnings- og udvælgelsesproces

Digitaliseringsstyrelsen indstiller statslige projekter til tilskud, hvilket der er givet hjemmel til i bekendtgørelsen for tilskudspuljen. Indstillingen til tilsagn om tilskud godkendes af direktionen i Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen er tilskudsgiver og derfor har tilsynspligten over for projektejerne, hvorfor der er udarbejdet tilskudsbetingelser om fx økonomisk og faglig afrapportering fra støttede projekter.

Mere information

Hent vilkårene for tilskuddet 

Læs bekendtgørelsen for puljen for nye teknologier på retsinformation.dk

Hent Revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud ydet fra Tilskudspulje for nye teknologier 

Generelt om tilskudspuljen for nye teknologier

Tilskudspulje for nye teknologier har til formål at øge anvendelsen af nye teknologier i den offentlige sektor, der kan bidrage til at løfte velfærd og sundhedsbehandling, afhjælpe manglen på arbejdskraft eller understøtte den grønne omstilling. Puljen støtter konkrete idriftsættelses- og udbredelsesprojekter, samt forudsætningsskabende indsatser og analyser for øget anvendelse af ny teknologi inden for velfærdsområderne, administration og klima.

Digitaliseringsstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for ydelse af tilskud, krav om samarbejde mellem myndigheder, afgrænsning af fagområder, skalérbarhed, indkaldelse af ansøgninger og krav til sådanne ansøgninger. De nærmere rammer mv. for de enkelte ansøgningsrunder offentliggøres på digst.dk og på statens-tilskudspuljer.dk.