Tilliden til den digitale offentlige sektor

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden og samtidig et af de samfund, hvor borgernes tillid til den offentlige sektor er størst. Befolkningens tillid til offentlige digitale løsninger er et vigtigt mål for, hvordan borgerne oplever den digitale offentlige sektor.

De offentlige digitale løsninger spiller en stadig større rolle i relationen mellem borgerne og den offentlige sektor. Mange borgere møder i dag primært den offentlige sektor på borger.dk, sundhed.dk, kommunernes selvbetjeningsløsninger og gennem apps som det digitale sundhedskort og kørekort.

I den digitale offentlige sektor skal borgeren have tillid til, at Digital Post kommer frem, at en selvbetjeningsløsning virker, og at data anvendes og behandles forsvarligt.

Tillid til den digitale offentlige sektor skabes blandt andet på baggrund af borgernes digitale kompetencer, borgernes opfattelse af myndighederne samt deres oplevelse med de offentlige digitale løsninger.

Det er afgørende, at myndighederne har og demonstrerer, at de har kompetencerne til at udvikle gode digitale løsninger, og at de tager ansvar og hjælper borgerne – både til at komme i gang med digitale løsninger, og hvis der sker fejl eller misbrug.

Analyse om tilliden til den digitale offentlige sektor

I 2021, 2022 og 2023 har Digitaliseringsstyrelsen foretaget en større analyse af danskernes oplevelse af og tillid til offentlige digitale løsninger. Analyserne har fx handlet om forskellen i tillid på tværs af forskellige befolkningsgrupper og sammenhængen mellem tillid og digital inklusion.

I Digitaliseringsstyrelsen er det vigtigt at kende til befolkningens oplevelse af det digitale møde med den offentlige sektor for at forstå og få indsigt i, hvordan borgernes tillid påvirkes af mødet med de digitale offentlige løsninger. Det er afgørende for at kunne designe de gode løsninger og give den rette hjælp til dem, der har brug for hjælp til det digitale.

Hovedkonklusioner i Tillid til den digitale offentlige sektor 2023

Tilliden til den digitale offentlige sektor er generelt høj. 78 pct. af befolkningen mellem 15 og 89 år har tillid til de offentlige digitale løsninger. Samtidigt er det meget få, der tilkendegiver, at de ikke har tillid til offentlige digitale løsninger. Kun 6 pct. er uenige eller meget uenige i, at de har tillid til offentlige digitale løsninger. Det er på niveau med 2021 og 2022.

Sammenlignet med 2022 ser befolkningen lidt mere positivt på myndighedernes opbevaring og håndtering af data samt myndighedernes kompetencer til at udvikle digitale løsninger. Samtidig er flere borgere enige i, at de har gode oplevelser med at anvende offentlige digitale løsninger. Stigningen fra 2022 til 2023 udgør en genoprettelse af tilfredshedsniveauet fra 2021.

Analysen viser, at op mod 24 pct. af befolkningen oplever udfordringer i mødet med den digitale offentlige sektor, da de enten har få digitale kompetencer, lavt kendskab til den offentlige sektor eller begge dele. Borgere der oplever udfordringer, har både lavere tillid til offentlige digitale løsninger samt et større behov for hjælp til at anvende løsningerne end borgere, der ikke oplever udfordringer.

Tilliden til offentlige digitale løsninger varierer på tværs af de specifikke løsninger. 80 pct. af brugerne har høj tillid til Digital Post og borger.dk, og 73 pct. af brugerne har høj tillid til MitID. Brugere, der ikke foretrækker digitale løsninger, har generelt lavere tillid til løsningerne end brugere, der foretrækker løsningerne.

Om analysen

Analysen er baseret på data fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse "It-anvendelse i befolkningen" fra 2021, 2022 og 2023 samt Epinions brugertilfredsundersøgelse af Digitaliseringsstyrelsens digitale offentlige løsninger i 2023.

Epinion har udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse af alle Digitaliseringsstyrelsens større borgerrettede løsninger i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Data er indsamlet i november 2023.

Danmarks Statistiks årlige spørgeskemaundersøgelse stiller danske borgere en række spørgsmål om deres it-vaner. Undersøgelsen udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Ældre Sagen og Digitaliseringsstyrelsen. Undersøgelsen for 2023 har 4.625 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 15 og 89 år.