Digital Europe-programmet

EU's program til digital omstilling for 2021-2027 har til formål at sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet. Programmet medfinansierer blandt andet et europæisk netværk af digitale innovationshubs samt specialiserede centre inden for supercomputere, kunstig intelligens og cybersikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen er tovholder for den referencegruppe, som er nedsat for at sikre solid dansk deltagelse.

Digital Europe: EU's program til digital omstilling

EU-programmet understøtter Europas digitale omstilling til gavn for borgere og virksomheder. Over en syvårig periode fra 2021-27 skal programmet sikre en bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier på tværs af Europa inden for særligt supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed og digitale færdigheder. Programmet fokuserer også på at benytte digitale teknologier til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for bl.a. sundhed, klima og miljø.

For at sikre en bred udrulning, anvendelse og optag af digitale teknologier hos virksomheder og myndigheder, medfinansierer programmet et europæisk netværk af digitale innovationshubs samt specialiserede centre inden for supercomputere, kunstig intelligens og cybersikkerhed.

Relevante aktører for programmet er virksomheder og offentlige myndigheder der ønsker at gøre bedre brug af digitale teknologier. Vidensinstitutioner og erhvervsfremmeaktører er også relevante aktører særligt for at stille testfaciliteter til rådighed og skabe samarbejder og partnerskaber omkring fælles digitaliseringsprojekter.

Digital Europe-programmets aktiviteter og projekter er specificeret i årlige arbejdsprogrammer, der angiver både midler og retning for hvert delprogram.

Læs mere om Digital Europe-programmets arbejdsprogrammer her

Der er afsat 7,5 mia. EUR (løbende priser) til at finansiere programmets aktiviteter. Programmet er en del af EU’s flerårige budget for 2021-2027. Digitaliseringsstyrelsen er nationalt kontaktpunkt og tovholder for implementeringen af Digital Europe-programmet.

Gå på opdagelse i data og statistik om Digital Europe

Europa-Kommissionen har udviklet et dashboard, hvor du kan gå på opdagelse i data om Digital Europe-programmet. Du kan bl.a. tilgå statistik om det danske hjemtag fra programmet, hvilke aktører som deltager i projekter under programmet, og hvilke projekter som er i gang i Digital Europe. Du kan tilgå data om alle de deltagende europæiske lande i Digital Europe og ikke blot om Danmark.

Klik her for at se data og statistik for deltagende lande i Digital Europe

Klik her for at se data og statistik for konkrete projekter i Digital Europe

Digital Europe-programmet indeholder følgende fem delprogrammer:

Supercomputere

Delprogrammet for supercomputere har til formål at styrke udviklingen og brugen af højtydende databehandling hos europæiske virksomheder og offentlige myndigheder. Videre vil delprogrammet understøtte brugen af supercomputere til udviklingen af løsninger inden for bl.a. sundhed, klima og miljø, gennem et netværk af nationale kompetencecentre. Delprogrammet forvaltets primært af det fælles foretagende EuroHPC, som Danmark deltager i. 

Kunstig intelligens

Delprogrammet for kunstig intelligens skal styrke investeringer og anvendelsen af kunstig intelligens hos europæiske virksomheder og offentlige myndigheder. Det skal gøres ved at facilitere sikker adgang til store mængder af data i fælles europæiske dataområder samt styrke eksisterende test- og eksperimenteringsfaciliteter for kunstig intelligens inden for bl.a. sundhed, landbrug, avanceret produktion, smarte byer og transport. 

Cybersikkerhed

Delprogrammet for cybersikkerhed har til formål at styrke cybersikkerheden i både den offentlige og private sektor. Det skal bl.a. ske ved at skabe en fælles europæisk indkøbsramme for avanceret cybersikkerhedsteknologi, opbygningen af en sikker IT-infrastruktur samt opbygningen af en sikker kvantekommunikationsinfrastruktur i Europa. For at gøre dette understøtter programmet opførslen af cyberkompetencecentre i hvert medlemsland.

Højtudviklede digitale færdigheder

Delprogrammet for højtudviklede digitale færdigheder understøtter en række længere og kortere uddannelsestilbud, praktikforløb samt europæiske platforme for færdigheder og jobs inden for digitale kerneteknologier. Derfor er højere læreanstalter og vidensinstitutioner, erhvervs- og beskæftigelsesaktører, samt virksomheder som ønsker at indgå i konsortier eller etablere masteruddannelser, praktikforløb eller kortere kurser, relevante for dette delprogram

Bred udrulning af digitale teknologier

Dette delprogram fokuserer primært på oprettelsen af et europæiske netværk af digitale innovationshubs, som har til formål at hjælpe virksomheder med at anvende og udnytte avancerede digitale teknologier i deres forretning. I Danmark er der fem digitale innovationshubs, som landets fem erhvervshuse koordierer. Delprogrammet understøtter også aktiviteter til at fremme interoperabilitet i den offentlige sektor og tematiske projektindkaldelser vedrørende klima og miljø, transport, landbrug, offentlige digitale tjenester, sundhed, sikkerhed, kultur og uddannelse.

For at sikre en solid dansk deltagelse i Digital Europe-programmet er der nedsat en referencegruppe for Digital Europe-programmet. Gruppen bidrager med at klarlægge danske styrker og potentialer for dansk deltagelse i programmet. Gruppen videreformidler også mulighederne i programmet til danske interessenter. 

Referencegruppen består af repræsentanter fra danske ministerier, erhvervs- og industriorganisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder med et betydeligt fagligt miljø. 

Digitaliseringsstyrelsen er tovholder for referencegruppen.

Er du interesseret i at være med i referencegruppen? Så send en mail til