MinVirksomhed – Lettere indberetning til det offentlige

Som en del af aftalen om Danmarks Digitaliseringsstrategi 2024-2027 er det aftalt at undersøge, hvordan virksomhedernes byrder ved indberetninger til det offentlige kan lettes. Initiativet går under navnet ”MinVirksomhed”. På baggrund af bl.a. en kortlægning af virksomhedernes indberetninger skal der udarbejdes løsningsforslag til fremtidens indberetninger.

Når virksomheder indberetter oplysninger til det offentlige er det bl.a. grundlag for myndighedernes opgaveløsning eller vigtig statistik. Men indberetningerne kræver også tid, som går fra virksomhedernes kerneforretning. Den byrde som virksomhederne oplever kan både ligge i selve indberetningen, men også i det at forstå, hvad der skal indberettes, og fremskaffe oplysningerne.

I Danmark findes der næsten 300.000 små og mellemstore virksomheder, fordelt på omkring 700 forskellige branchekoder. Afhængigt af virksomhedernes størrelse og branche skal de indberette forskellige data til flere forskellige myndigheder, som ofte har hver sin indberetningsløsning.

Aftaletekst om MinVirksomhed

Det skal være let som virksomhed i Danmark at ordne sine ærinder og forpligtelser med det offentlige. Der foretages blandt andet en afdækning af indberetningerne på baggrund af ønsker fra erhvervslivet, herunder ift. hvilke der kan sammentænkes på tværs af myndigheder og hvilke, der kan automatiseres ved digitalisering i virksomhederne. Der afsættes i alt 7,5 mio. kr. til initiativet i 2024-2026.

Initiativet gennemføres i tre overordnede spor

Spor 1: Kortlægning af virksomheders indberetninger til det offentlige

Der udarbejdes en kortlægning af virksomheders indberetninger til det offentlige. Kortlægningen udarbejdes i dialog med erhvervslivet, så de væsentligste indberetninger berøres. Kortlægningen skal give overblik over indberetningerne, herunder indberetningernes hyppighed og typer af data.

Spor 2: Deep dives på udvalgte indberetningsområder

På baggrund af indsigter fra kortlægningen udvælges en række indberetningsområder, hvor der gennemføres deep dives med henblik på at afsøge mulige forbedringsforslag, der kan skabe byrdelettelser for virksomhederne. Områderne udvælges med udgangspunkt i, hvor der vurderes at være størst effektiviseringspotentiale for virksomheder og det offentlige.

Spor 3: Løsningsforslag til fremtidens indberetninger til den offentlige sektor

På baggrund af viden fra kortlægning og deep dives udarbejdes konkrete løsningsforslag til, hvordan virksomheders byrder ved indberetninger til det offentlige generelt kan lempes. Der kigges i løsningsforslagene så vidt muligt på tværs af flere indberetninger.

 

For at sikre, at opgaverne belyses både fra et virksomheds- og et myndighedsperspektiv, er der nedsat en styregruppe bestående af erhvervsorganisationer og myndigheder med erfaring med indberetninger fra virksomheder. Styregruppen består af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen (formand), Dansk Erhverv, Dansk Industri, SMVdanmark, Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen. 

Styregruppen for MinVirksomhed blev nedsat i april 2024 og afslutter sit arbejde inden udgangen af december 2026.

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af leverancerne i projektet.