Ny digital arkitektur skal sikre bedre overblik for borgere og virksomheder

09-06-2020
Data Digital service

KL (tidligere Kommunernes Landsforening), Danske Regioner og de statslige myndigheder har udarbejdet en fælles referencearkitektur for tværgående digitalt overblik.

Referencearkitekturen for tværgående digitalt overblik sætter pejlemærker for offentlige it-løsninger, der skal bidrage til at give borgere og virksomheder et bedre digitalt overblik over deres anliggender med det offentlige. Referencearkitekturens anvendelsesområde er tværoffentligt. Det vil sige, at der er fokus på de dele af arkitekturen, der skal sikre, at der kan skabes overblik over data på tværs af myndigheder.
Referencearkitekturen udpeger blandt andet en række fælles principper, komponenter og krav til snitflader.

Som et centralt element indgår en orkestreringskomponent, der skal kunne hente data hos myndigheder med henblik på at sammenstille og levere dem til præsentation for borgere og virksomheder gennem relevante kanaler.

Læs mere om referencearkitekturen for tværgående digitalt overblik på arkitektur.digst.dk

Anvendelse i konkrete overbliksprojekter

Referencearkitekturen vil understøtte de to kommende overbliksløsninger for borgere og virksomheder på henholdsvis borger.dk og Virk og skal anvendes i de to projekter.

Mit Overblik

På borgerområdet implementeres overbliksløsningen Mit Overblik, som vil komme til at erstatte den nuværende Min Side på borger.dk. Løsningen skal give borgerne et bedre digitalt overblik over egne forhold og igangværende sager mv. hos offentlige myndigheder.

Referencearkitekturen anvendes fx i forbindelse med et aktuelt udbud af en orkestreringskomponent til borgerområdet, ligesom den sætter rammerne om arbejdet med at definere fælles standarder, for de data som skal kunne præsenteres enkelt og ensartet på tværs af myndigheder. Målet er at skabe en brugervenlig, sikker og effektiv løsning. Orkestreringskomponenten skal i første omgang levere data til Mit Overblik, men også andre kanaler, som fx en kommunal portal eller selvbetjeningsløsning, vil kunne trække på data fra orkestreringskomponenten. Myndigheder og andre, der vil anvende data fra orkestreringskomponenten, vil således også skulle følge referencearkitekturen og de standarder og retningslinjer, der fastlægges for udstilling af data.

Læs mere om Mit Overblik

Virksomhedsoverblik

Tilsvarende etablerer Erhvervsstyrelsen på Virk et virksomhedsoverblik, som skal hjælpe virksomhederne og deres medarbejdere med at få indblik i deres digitale engagement med det offentlige.

Referencearkitekturen kan i øvrigt anvendes frit af myndigheder, leverandører og andre interesserede. Såfremt man har spørgsmål til anvendelsen af referencearkitekturen, opfordres lokale myndigheders projekter til at gå i dialog herom med Digitaliseringsstyrelsen.

Særligt for myndigheder med ansvar for data til kommende overbliksløsninger

Referencearkitekturen henvender sig særligt til myndigheder med ansvar for data, som på kortere eller længere sigt skal udstilles i overbliksløsningerne, samt deres leverandører af tekniske løsninger. Desuden henvender det sig til aktører, som eventuelt vil være interesserede i at trække på overbliksdata fra orkestreringskomponenten til udstilling i egne løsninger.

Hvis du som myndighed har ansvar for data, der på kortere eller længere sigt skal udstilles i en fremtidig overbliksløsning, eller leverer relevante tekniske løsninger til disse myndigheder, bør du være særligt opmærksom på principperne for deling af data, ansvarsfordeling fx i forhold til forretningslogik samt krav til overholdelse af fælles datamodeller fx gennem mapning og transformation.

Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at der som led i initiativet Bedre overblik over sager og ydelser i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 sideløbende pågår arbejde med udvikling af standardiserede, fællesoffentlige datamodeller på områder, hvor der er et potentiale for dette.

Dette arbejde tager dels udgangspunkt i brugerbehov, dels i potentialet i forhold til de konkrete datakilder, hvorfor der også sker en løbende inddragelse og dialog med myndighederne og deres leverandører i forbindelse med dette arbejde.

Baggrund

Udarbejdelse af referencearkitekturen er sket i et nært samarbejde med KL, ATP og Erhvervsstyrelsen. Fremover vil der ligeledes ske en bredere inddragelse af statslige myndigheder og regionerne i forbindelse med udvikling af konkrete standarder og integrationer.   

Referencearkitekturen for tværgående digitalt overblik version 1.0 er optaget i den Fællesoffentlige arkitektur for digitalisering (FDA).

Du kan læse mere om FDA rammearkitektur på arkitektur.digst.dk

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside indeholder yderligere information om baggrunden for referencearkitektur for tværgående digitalt overblik samt afrapporteringer fra flere forberedende analyser.