Økonomiaftaler med mange digitale aftryk

09-06-2020
Strategier

Økonomiaftalerne for 2021 mellem regeringen, KL (tidligere Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner viser også vejen for det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. Aftalerne peger blandt andet på, at digitalisering og teknologi løbende giver nye muligheder for at løfte velfærden og kan bidrage til at afhjælpe klimaudfordringer.

Økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner for 2021 har mange digitale aftryk. Der sættes gang i en række nye signaturprojekter med kunstig intelligens i den offentlige sektor med fokus på fx mindre CO2-udledning fra bygninger og opsporing af akut kritiske sygdomme.

Økonomiaftalerne omfatter også: Nye data på Mit Overblik, infrastruktur og informationssikkerhed samt en aftale om i fællesskab at afdække mulighederne for bedre offentligt-privat samarbejde om innovation og nye teknologiske løsninger.

Samtidig har parterne aftalt at fortsætte drøftelserne om nye initiativer og en økonomisk ramme for fremtidens fællesoffentlige samarbejde om digitalisering frem mod, at den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2020.

Nye signaturprojekter

Regeringen, KL og Danske Regioner etablerede som led i digitaliseringspagten og ved økonomiaftalerne for 2020 en investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.

I 2021 skal fonden udmønte 60 mio. kr. til 13 signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner. De nye signaturprojekter skal blandt andet give erfaringer med kunstig intelligens potentiale til opsporing af akut kritiske sygdomme som blodforgiftning og mulighederne for reduktion af CO2-udledning ved optimering af energiforbruget i offentlige bygninger.

Mit Overblik

Regeringen, KL og Danske Regioner har med digitaliseringspagten og økonomiaftalerne for 2020 etableret Mit Overblik, som skal give borgerne et bedre digitalt overblik over de mest relevante oplysninger om dem selv og deres igangværende sager, ydelser, betalinger, frister og relevante aftaler. Mit Overblik udvides i etaper frem mod 2024.

Regeringen og KL har aftalt, at næste etape på kommunernes område skal indeholde oplysninger om udvalgte sager inden for arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet, der skal gøres tilgængelige i løbet af 2021. Derudover gøres udvalgte sager og indsatser inden for ældreområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021 og 2022. På statens område er det blandt andet skatteoplysninger og pasoplysninger, der bliver en del af Mit Overblik i 2021.

Infrastruktur og cyber- og informationssikkerhed

Økonomiaftalerne omfatter også det videre arbejde med den digital infrastruktur, herunder MitID, Næste generation Digital Post og NemLog-in.

Der er aftalt et højere omkostningsniveau for infrastrukturen, hvor midler til drift, vedligehold og videreudvikling løftes fra 141,4 mio. kr. til 247,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. De øgede omkostninger er en del af en strategisk indsats, der sikrer et større offentligt ejerskab til løsningerne og således skaber bedre rammer om den fortsatte udvikling af løsningerne. Samtidig centraliseres forsendelsesomkostninger til Digital Post, så de enkelte myndigheder ikke længere skal afregne med leverandøren hver for sig.

Regeringen, KL og Danske Regioner har også aftalt, at der etableres overvågnings- og analysekapacitet for sundhedssektoren. Analysekapaciteten tænkes ind i arbejdet med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Fokus på offentligt-privat samarbejde om nye teknologier

Regeringen, KL og Danske Regioner er også enige om, at offentlig-privat samarbejde om innovation og nye teknologiske løsninger kan og skal understøttes bedre. Det skal være lettere for den offentlige sektor at anvende ny teknologi. Et bedre samarbejde med fx teknologivirksomheder gennem innovative indkøb og fleksible udbud kan være et skridt i den rigtige retning.

Regeringen, KL og Danske Regioner har derfor aftalt i fællesskab at afdække mulighederne for at etablere et samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med repræsentanter fra erhvervslivet og eventuelt andre relevante aktører. Samarbejdet skal fremme innovation og ny teknologi.

Det videre fællesoffentlige samarbejde om digitalisering

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber ved udgangen af 2020, og Digitaliseringspagten fra 2019 har lagt sporene for det videre samarbejde på en række områder med fx Mit Overblik og signaturprojekterne om kunstig intelligens. Regeringen, KL og Danske Regioner er med økonomiaftalerne for 2021 enige om at fortsætte et stærkt samarbejde om digitalisering på tværs af hele den offentlige sektor.

Derfor vil parterne fortsætte drøftelserne om fremtidens fællesoffentlige samarbejde om digitalisering frem mod økonomiaftalerne for 2022.

Det videre fællesoffentlige samarbejde om digitalisering sker med udgangspunkt i en ny governancestruktur, der blev aftalt med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020. Den nye governancestruktur giver blandt andet mere fleksibilitet til løbende at prioritere relevante opgaver og projekter.

Se pressemeddelelse om økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2021 på fm.dk

Se pressemeddelelse om økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 på fm.dk