It-rådet gør status: Sådan går det med statens store it-projekter og it-systemporteføljer

26-04-2021
Styring

Statens It-råd offentliggør i dag statusrapporten for 2020 om statens it-projekter og it-systemer. Med rapporten sætter It-rådet fokus på fremdriften i de statslige it-projekter og myndighedernes arbejde med it-systemporteføljestyring.

Rapportens resultater viser, at mange it-projekter er afsluttet i 2020, at it-styringen i staten er styrket, og at COVID-19 har haft mindre indflydelse end ventet. Resultaterne viser også, at der er udfordringer, som skal adresseres, og det arbejde er myndighederne allerede godt i gang med.

COVID-19 påvirker it-udviklingen mindre end ventet

Selvom COVID-19 har medført store forandringer i hverdagen for de statslige myndigheder, har situationen samlet set påvirket arbejdet på it-området mindre end ventet. Syv ud af 48 projekter rapporterer ved denne statusrapportering, at COVID-19 er medvirkende årsag til de indrapporterede overskridelser for tidsplan og budget. Andre projekter rapporterer, at der er risiko for, at COVID-19 kan skabe udfordringer på længere sigt. Nogle myndigheder rapporterer, at planerne for porteføljestyring er blevet påvirket af COVID-19 i form af nye opgaver og krav til porteføljerne.

Mange it-projekter afsluttet i 2020

I 2020 er hele 19 projekter afsluttet, mens 12 nye projekter er tilføjet til Statens It-råds igangværende projektportefølje. Det betyder, at antallet af igangværende projekter i It-rådets projektportefølje for første gang i flere år er faldet markant, så den nu indeholder 35 projekter. De samlede forventede projektudgifter for den igangværende portefølje er nu på cirka 6 mia. kr. Det er et fald på 1 mia. kr. siden 2019.

Myndighederne skal halvårligt afgive status på fremdriften i deres it-projekter, hvorefter It-rådet tildeler dem enten et grønt, gult eller rødt trafiklys. Et rødt trafiklys betyder, at projekterne er væsentligt overskredet på tid og økonomi, og It-rådet opfordrer til, at der bør være særlig ledelsesopmærksomhed på at håndtere udfordringer i projekterne. Ved statusrapporteringen for 2. halvår af 2020 har It-rådet tildelt 14 grønne trafiklys, 14 gule trafiklys og syv røde trafiklys. Projekter, der afslutter, tildeles ikke trafiklys. Den høje andel af gule og røde trafiklys er en delvis konsekvens af, at der er meget få nye projekter i 2. halvår 2020.

Fokus på de statslige it-projekters gevinster

Et vigtigt område i myndighedernes arbejde med it-projekterne handler om realisering af deres gevinster. It-rådet oplever, at myndighederne er opmærksomme på at formulere og opstille gevinster. Men der er også udfordringer med at identificere og operationalisere de gevinster, som er afgørende for, om et it-projekt når sit hovedformål. Samtidig opstilles der ofte for mange gevinster, og de er ikke altid forankrede på rette ledelsesniveau. It-rådet vil følge myndighedernes arbejde med gevinstrealisering tæt.

Styrket it-styring giver bedre strategisk afsæt for porteføljestyring

Ved udgangen af 2020 har Statens It-råd gennemført reviews af 28 statslige myndigheders it-systemporteføljestyring. I 2021 gennemføres de 13 resterende reviews, hvorefter It-rådet kan lave en samlet status over tilstanden af statens it-systemer. Erfaringerne fra de 28 gennemførte reviews viser, at myndighederne har fået overblik over deres systemporteføljer og lagt planer for det fremtidige arbejde med systemporteføljestyring. Der er skabt større indsigt i udfordringer med teknisk tilstand, sikkerhed og leverandørafhængighed. Ledelsesforankringen er forbedret, og det giver myndighederne bedre mulighed for at prioritere og sæt-te strategisk retning for drift, vedligehold og udvikling.

Resultaterne fra reviews og statusrapporteringer viser også, at der er betydelige udfordringer med systemstilstanden, herunder sikkerheden, for myndighedernes kritiske it-systemer. Det er It-rådets vurdering, at der de fleste steder er igangsat passende tiltag for at imødekomme udfordringerne. Myndighederne og deres udfordringer er forskellige, og det er løsningerne også, men eksempler på tiltag er udvikling af nye systemer, udfasning af gamle systemer samt opgradering og videreudvikling af eksisterende systemer. Rådet vil bistå med rådgivning og sparring på myndighedernes arbejde med at forbedre systemtilstanden.

Læs Statens It-råds statusrapport 2020