Algoritmer på arbejde: 12 nye projekter med kunstig intelligens flytter ind på rådhuse og hospitaler

02-09-2021
Digital transformation

I det nye år starter 12 nye projekter med kunstig intelligens i kommuner og regioner. De skal blandt andet anvende kunstig intelligens til at sikre patienter en tryg hjemsendelse fra hospitalet gennem hjemmemonitorering og udbrede en algoritme til sortering af indkomne mails til et større antal kommuner.

Kunstig intelligens anvendes allerede i dag til blandt andet at opspore hjerteanfald og sortere mails, som borgere og virksomheder sender til kommunen. Nu er en række nye såkaldte signaturprojekter med kunstig intelligens ved at være på plads, så kunstig intelligens i endnu højere grad kan komme borgerne til gavn.

Regeringen, KL og Danske Regioner blev ved økonomiaftalerne for 2022 enige om at igangsætte 12 nye signaturprojekter med kunstig intelligens, der skal give endnu flere erfaringer med kunstig intelligens i den offentlige sektor.

Nye signaturprojekter på vej og en gammel kending udvider

De nye projekter i kommunerne vil anvende kunstig intelligens på flere forskellige områder. Fx skal et projekt i hjemmeplejen øge chancen for, at borgerne møder de samme medarbejdere ved hjemmebesøg og dermed får en bedre og mere personlig serviceoplevelse.

Blandt de nye projekter er også en gammel kending: Norddjurs Kommune skal nemlig udbrede et signaturprojekt om automatisk mailsortering, der tidligere har modtaget finansiering og været gennemført i mindre skala med stor succes. Projektet har til formål at sikre, at borgerhenvendelser til kommunen hurtigt lander hos den rette sagsbehandler, så borgerne får hurtigere svar på deres henvendelser. Nu afprøves løsningen i større skala ved, at op til 10 andre kommuner tager den løsning i brug, som i første omgang blev til i Norddjurs Kommune.

Direktør for Digitaliseringsstyrelsen Tanja Franck siger:

Som et af verdens bedst digitaliserede lande har vi gode kort på hånden, når det handler om at anvende kunstig intelligens for at øge både kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor. Flere af de igangværende signaturprojekter har vist deres værd, og det er godt at se det første eksempel på, at et signaturprojekt udbredes til andre myndigheder. Samtidig er jeg meget spændt på at se, hvordan de andre helt nye signaturprojekter kommer til at forløbe.

Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen

Også formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen ser frem til de nye projekter:

De nye signaturprojekter skal give os erfaringer med, hvordan kunstig intelligens kan gøre en positiv forskel for den kommunale service til borgere og virksomheder. Og kan hjælpe med svar på, hvordan alle kommuner kan få nytte af teknologien. I kommunerne har vi en stor udfordring med at få nok hænder til at levere de helt centrale velfærdsopgaver. Vi håber derfor også, at signaturprojekterne kan være med til at pege på områder, hvor algoritmer kan lette arbejdsopgaver for frontpersonalet, så de kan fokusere tiden på borgerne. 

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Tryg ældrepleje og bedre udskrivelse fra hospitaler

På Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet vil et af de nye signaturprojekter give patienter en sikker og tryg udskrivelse fra hospitalet gennem et tilbud om avanceret fysiologisk overvågning og automatisk alarmering af relevant personale. 

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose siger:

I regionerne har vi nogle spændende projekter i gang, som lever op til vores forventninger om, at sundhedsvæsnet får helt nye muligheder med ny teknologi. Vi forventer, at kunstig intelligens kan understøtte hurtigere og bedre indsatser for både forebyggelse, diagnosticering og behandling af patienterne. Vi er derfor glade for, at vi igen i år kan sætte en håndfuld nyskabende projekter i søen. Der er et stort potentiale i kunstig intelligens, og projekterne er med til at vise nye veje og realisere gode ideer i praksis.

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

Projektet bygger på det kliniske system "WARD", som blandt andet måler patienters puls, iltmætning, vejrtrækning, blodtryk trådløst på sengeafdelinger. Systemet kan tilkalde personalet via smartphone, hvis analysen af værdierne indikerer forværring af patientens tilstand. Signaturprojektet WARD-HOME vil udvide løsningen, så patienter også efter udskrivelse fra hospitalet kan tilbydes fysiologisk overvågning, som alarmerer fagligt personale ved behov.

Også i det nære sundhedssystem kommer kunstig intelligens på banen. I Aalborg kommune vil et signaturprojekt forbedre borgernes oplevelse af en sammenhængende og tryg ældrepleje ved at tilrettelægge besøgene så borgerne i højere grad møder det samme plejepersonale ved hjemmebesøg. At blive mødt af kendte ansigter, som kender dine behov og ønsker, er blandt de allervigtigste faktorer i borgerens oplevelse af sammenhæng og tryghed i plejen.

Læs mere om arbejdet med brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor
 

FAKTA: Investeringsfond støtter nye teknologier

I forbindelse med økonomiaftalerne for kommuner og regioner for 2020 blev det aftalt at etablere en investeringsfond på op til 200 mio. kr. fra 2019-2022 til nye teknologier, som skal medfinansiere signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner.

Ved økonomiaftalerne for 2020 og 2021 blev der aftalt at igangsætte 28 signaturprojekter med fokus på klima og velfærd, herunder sundhed og administration. Med igangsættelsen af de 12 nye projekter når man derfor op på i alt 40 projekter inden for en lang række forskellige offentlige arbejdsområder, der forsøge at forbedre den offentlige service, reducere omkostninger og mindske CO2-udledningen.

Læs mere om arbejdet med brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor og de allerede igangsatte signaturprojekter

De nye projekter er indstillet til at modtage tilskud for i alt 60 mio. kr. Der er tale om henholdsvis seks projekter i regionerne og seks projekter i kommunerne. Regeringen vil søge om Folketingets tilslutning til, at udgifter til projekterne indarbejdes på finansloven for 2022.

FAKTA: Se de 12 nye signaturprojekter

Projekter i regionerne

 • Kunstig intelligens til forebyggelsen af underernæring og indlæggelse af ældre (Region Midtjylland)
 • Kunstig intelligens til understøttelse af visitation af henvisninger fra almen praksis (Region Sjælland)
 • WARD HOME - sikker udskrivelse fra hospitalet (Region Hovedstaden)
 • Bedre diagnostik af gravide ved hjælp af kunstig intelligens (Region Hovedstaden)
 • Kunstig intelligent til behandlingsstøtte for øjenpatienter (Region Hovedstaden)
 • Kunstig intelligens til multisyge med letforståelig forklaring af komplekse resultater (Region Nordjylland)

Projekter i kommunerne

 • SmartMail – intelligent håndtering af mails (Norddjurs Kommune)
 • Beslutningsstøtte til behandling af kommunale aktindsigtssager (Sønderborg Kommune)
 • Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens (Aarhus Kommune)
 • En effektiv og helhedsorienteret indsats gennem kunstig intelligens databaseret Process Mining (Syddjurs Kommune)
 • Øget kontinuitet i ældreplejen ved hjælp af kunstig intelligens baseret optimering (Aalborg Kommune)
 • Kunstig intelligens til understøttelse af visitation af genoptræningsforløb (Aalborg Kommune)