Nu offentliggøres den første EU-rapport om tilgængeligheden af offentlige websteder og apps

20-01-2022
Digital service

Hvert tredje år skal Digitaliseringsstyrelsen aflægge rapport til EU-Kommissionen med status på offentlige myndigheder og offentligretlige organers overholdelse af webtilgængelighedsloven, der skal sikre, at borgere med funktionsnedsættelser kan anvende websteder på lige fod med andre borgere. Rapporten sammenfatter resultater af hele første monitoreringsperiode 2020-2021, hvor der er gennemført i alt 192 forenklede og 21 dybdegående monitoreringer af websteder samt fire monitoreringer af apps.

Plads til forbedring

Resultaterne viser, at cirka 13 pct. af webstederne overholder lovens krav om tilgængelighed fuldt ud, omtrent 66 pct. overholder lovens krav delvist, mens 20 pct. af de monitorerede websteder ikke overholder kravene. Tre af de fire monitorerede apps overholder kravene delvist, mens en enkelt app overholder lovens krav fuldt ud.

Med rapporten får vi bragt de generelle forbedringspotentialer frem i lyset, og vi håber, at publiceringen af eksempelvis de hyppigst fundne fejl kan bidrage til læring hos myndigheder, som ikke er blevet monitoreret. På den måde kan vores tilsynsarbejde bidrage til at løfte webtilgængeligheden på tværs af hele den offentlige sektor.

Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Særligt skærmlæserbrugere er udfordrede

Monitoreringerne peger på, at det især er mennesker uden syn eller med nedsat syn, som påvirkes af den manglende tilgængelighed på de moniterede websteder. Det er særligt fejl, som påvirker muligheden for at anvende en skærmlæser, som optræder ofte.

De fejl, der forekommer hyppigst på de testede apps, påvirker mennesker med nedsat syn, men også mennesker med nedsat bevægelighed.

Fokus på tilgængelighedserklæringerne

I den første monitoreringsperiode har der været fokus på at føre tilsyn med myndighedernes tilgængelighedserklæringer, hvor myndigheden deklarer webstedet eller mobilapplikationens overholdelse af loven. Der har særligt været opmærksomhed på, om disse overholder de formelle krav til offentliggørelse og opdatering. Der er i perioden udstedt i alt 116 påbud for tilgængelighedserklæringer, der ikke overholder kravene. En af de i alt fire apps har også modtaget påbud vedrørende tilgængelighedserklæringen.

Hvordan fører vi tilsyn med lov om webtilgængelighed?

Digitaliseringsstyrelsen monitorerer og fører tilsyn med offentlige myndigheders overholdelse af webtilgængelighedsloven, som offentlige myndigheder og offentligretlige organer skal overholde. Der udsendes løbende monitoreringsrapporter til monitorerede myndigheder, og hvert tredje år afleverer styrelsen en rapport til EU-Kommissionen med det samlede resultat af de monitoreringer, der er gennemført på offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og apps i den indeværende periode.

Loven implementerer et EU-direktiv fra 2016, som har til formål at sikre større tilgængelighed på tværs af de offentlige myndigheder og offentligretlige organer i EU. Loven har fundet løbende anvendelse for websteder fra 2019 og apps fra 2021, og det er derfor første gang, der samles op på en samlet monitoreringsperiode.

På EU-Kommissionens hjemmeside vil der løbende blive publiceret rapporter for de øvrige medlemslande Det bemærkes, at rapporterne ikke er direkte sammenlignelige, da data er opgjort forskelligt.