It-rådet gør status på statens store it-projekter og it-systemporteføljer

10-05-2022
Styring

Statens It-råd offentliggør i dag statusrapporten for 2021 om statens store it-projekter og it-systemporteføljer. Med rapporten sætter It-rådet fokus på fremdriften i de statslige it-projekter og myndighedernes arbejde med it-systemporteføljestyring.

It-rådet vurderer, at professionaliseringen af it-styringen i staten er øget, og der er bedre overblik over de udfordringer, som myndighederne står over for på it-området. Der er foretaget aktive prioriteringer og udbedringer af udfordringerne i it-systemporteføljerne, og myndighederne arbejder mere målrettet med at tilrettelægge og gennemføre it-projekter.

Samtidig viser statusrapporten, at der er betydelige udfordringer med systemtilstanden for statens kritiske systemer, og mange store it-projekter er forsinkede og fordyrede. Udfordringsbilledet skal ses i lyset af, at kompleksiteten på det statslige it-område er steget i takt med, at den offentlige sektor er blevet mere digital. Der er i dag flere integrationer til andre systemer, højere krav til sikkerhed og højere forventninger til, hvad nye it-løsninger skal kunne.

Samlet overblik over de største statslige it-systemporteføljer

It-rådet har foretaget reviews af it-systemporteføljestyringen hos 41 myndigheder, heriblandt dem med de største it-systemporteføljer. Det giver for første gang It-rådet et samlet overblik over tilstanden af størstedelen af den statslige it-systemportefølje. Kortlægningerne viser, at for mange kritiske systemer er i utilstrækkelig tilstand og blandt andet har problemer med sikkerheden og er baseret på utidssvarende teknologi.

Mange røde trafiklys – især blandt de større projekter

Ved statusrapporteringen for 2. halvår af 2021 er der uddelt 16 grønne, 12 gule og 12 røde trafiklys til de statslige it-projekter. De røde trafiklys skyldes både ændringer uden for projekternes kontrol, fx EU-betingede forsinkelser eller politiske af-klaringer og interne forhold, såsom udfordringer med den ledelsesmæssige priori-tering eller leverandørstyringen. Det er især de større it-projekter med forventede udviklingsomkostninger på mere end 60 mio. kr., som oplever udfordringer med forsinkelser og budgetoverskridelser.

It-rådets bud på årsagen til de mange gule og røde trafiklys er, at der bliver sat flere og større it-projekter i gang, end myndighederne har mulighed for at gennemføre succesfuldt, blandt andet fordi der er begrænsede it-specialistkompetencer til at gennemføre projekterne.

Markant stigning i samlede projektudgifter og projektlængde

Det er ikke kun antallet af røde trafiklys, der vokser. De samlede forventede projektudgifter er også steget markant fra cirka 4,7 mia. kr. i 2018 til cirka 12,7 mia. kr. i 2021. Også projekternes forventede varighed er i 2021 steget til 4,9 år i gennemsnit. It-rådet opfordrer til, at myndighederne afgrænser den opgave, som projekterne skal løse, og derved gør projekterne kortere og budgetmæssigt mindre.

Vejen til et styrket it-fundament

I statusrapporten peger It-rådet på fem områder, hvor myndighederne bør arbejde for forbedringer af it-styringen. Det drejer sig om bedre balance mellem vedligehold og udvikling, forbedring af systemtilstanden, prioritering i udviklingsaktiviteten på it-området, kortere it-projekter og højere kompetenceniveau.

Rådet stiller sig til rådighed for rådgivning og sparring og vil følge it-projekterne og systemtilstanden for de kritiske i den løbende dialog med myndighederne samt ved kommende statusrapporteringer.