Cybersikkerhedsrådet drøftede styrkelse af det offentlig-private samarbejde

12-05-2023

Fredag den 12. maj mødtes Cybersikkerhedsrådet blandt andet for at drøfte, hvordan det offentlig-private samarbejde kan styrkes gennem øget videndeling om cyber- og informationssikkerhed samt gennem projekter i regi af Cybersikkerhedspagten.

Evnen til at dele viden og samarbejde om cyber- og informationssikkerhed mellem den offentlige og private sektor er essentiel for at styrke samfundets niveau af cyber- og informationssikkerhed. Derfor mødtes Cybersikkerhedsrådet fredag den 12. maj 2023 for at drøfte, hvordan det offentlig-private samarbejde på cyberområdet kan styrkes. Rådet bidrog blandt andet med deres perspektiv på, hvordan virksomheder i højere grad motiveres til øget indberetning og videndeling. Herudover drøftede rådet, hvilke konkrete projekter og indsatser der kan iværksættes i regi af Cybersikkerhedspagten for at styrke sikkerheden i SMV’er.

På mødet blev rådet præsenteret for den virksomhedsrettede cyberkonference, som Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen afholder i fællesskab i oktober. Konferencen er målrettet SMV’er og skal facilitere dialog, videndeling og opbygning af netværk blandt virksomheder. Rådsmedlemmerne kom med inputs til, hvordan programmet kan afspejle de udfordringer, som virksomheder står overfor.

Medlemmerne rundede også det kommende efterårsarrangement, som rådet afholder i anledning af den nationale cybersikkerhedsmåned i oktober. Arrangementet bliver i år en såkaldt Capture the Flag – eller CTF – konkurrence for skoleelever på de øvre klassetrin. I en CTF konkurrerer deltagerne om at løse en række it-tekniske opgaver, hvor målet er at finde et ”flag”, det vil sige en tekst, som er skjult i opgaven. Formålet er at sætte fokus på cybersikkerhed gennem gamificering for at få eleverne til at reflektere over deres egen online sikkerhed og måske vække interesse for en karriere inden for faget. Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed på Aalborg Universitet og medlem af Cybersikkerhedsrådet, nævner i den forbindelse, at Cybersikkerhedsrådets efterårsarrangement ikke blot skal bidrage med at skabe opmærksomhed om cybersikkerhed, men ligeledes skal bidrage med at løfte kompetenceniveauet for de deltagende skoleklasser.

Om Cybersikkerhedsrådet

Som led i den politiske aftale om lovforslag for Center for Cybersikkerhed besluttede parterne bag forsvarsforliget i 2019, at der skulle nedsættes et offentlig-privat Cybersikkerhedsråd. Med den politiske aftale om et styrket dansk cyberforsvar fra juni 2021 har regeringen og forsvarsforligskredsen besluttet at videreføre Cybersikkerhedsrådet.

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd har til formål at kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde og styrke det digitale demokrati, herunder udbredelse af viden om, og forståelse for, de trusler og muligheder, som digitaliseringen og den nye teknologi medfører. Cybersikkerhedsrådet har følgende arbejdsområder:

  • Strategiske bidrag til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.
  • Bidrag til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter f.eks. gennem relevante netværk og konferencer.
  • Strategisk bidrag til udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning.
  • Bidrag til den danske indsats i forbindelse med ENISA’s årlige ”cyber security month” i oktober.