Grøn databehandling og -opbevaring

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling af samfundet, forudsætter det, at offentlige myndigheder går forrest og arbejder målrettet med at mindske digitaliseringens negative klima- og miljøpåvirkning.

Digitalisering medfører et væsentligt klimaaftryk

Data er en nøgleressource for udviklingen af samfundet. Anvendelsen af data er blandt andet en afgørende forudsætning for at levere en sammenhængende offentlig service i verdensklasse, imødegå manglen på arbejdskraft og understøtte den grønne omstilling. Uden vores moderne datacentre, der bruges til at modtage, behandle, opbevare og sende data sikkert og effektivt, ville det moderne digitaliserede samfund gå i stå. Datacentrene løser således en omfattende og meget energikrævende opgave, som samtidig har gjort datacenterindustrien til én af de hurtigst voksende industrier i verden. Energiforbruget i datacentre estimeres i dag at udgøre 2-3 pct. af verdens samlede energiforbrug, svarende til energiforbruget for hele flyindustrien. Samtidig forventes datacentres strømforbrug at udgøre 7-13 pct. af Danmarks samlede strømforbrug i 2030.

Grønne hensyn i offentlige indkøb

En undersøgelse af området foretaget af Digitaliseringsstyrelsen viser imidlertid, at offentlige myndigheder kun i mindre grad har blik for grønne hensyn, når de køber it-systemer samt øvrige datacenterrelaterede ydelser og produkter. Det skyldes blandt andet, at det er svært for den enkelte myndighed at overskue, hvordan der kan stilles grønne krav til indkøb af disse ydelser.

I undersøgelsen vurderes EU's Green Public Procurement (GPP)-kriterier for datacentre, serverrum og cloudtjenester at være det mest hensigtsmæssige grønne kravsæt, hvilket blandt andet skyldes, at kravsættet bygger på internationale standarder og er udformet på en sådan måde, at offentlige indkøbere kan kopiere kravene direkte ind i deres udbudsmateriale og kontrakter.

Undersøgelsen "Grønne datacentre" kan findes i højre side under links.

Fællesoffentlig samarbejde i initiativet "Grøn databehandling og -opbevaring"

Som en del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2022 til 2025 skal initiativet "Grøn databehandling og -opbevaring" identificere, udvikle og udbrede best practice for energieffektivitet og bæredygtighed for databehandling og -opbevaring blandt andet i forhold til anskaffelse, anvendelse og drift af fysisk infrastruktur og software.

Initiativet gennemføres i et tæt samarbejde mellem en lang række myndigheder samt med løbende dialog med branchen og forskere.

Projektgrundlaget for initiativet "Grøn databehandling og -opbevaring" kan findes i højre side under links.

Afprøvning af EU's grønne indkøbskriterier til datacentre, serverrum og cloudtjenester

Som et første skridt i initiativet styrkes samarbejdet om grønne offentlige indkøb. Indledningsvist igangsættes en fællesoffentlig, koordineret afprøvning af EU’s GPP-kriterier for datacentre, serverum og cloudtjenester. Formålet med afprøvningen er blandt andet at afdække de økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser ved brugen af GPP-kriterierne. De deltagende myndigheders erfaringer opsamles løbende med henblik på videndeling og udarbejdelse af evaluering primo 2024.

Samlet set skal arbejdet udmunde i konkrete anbefalinger til, hvordan offentlige myndigheder mest hensigtsmæssigt kan stille grønne krav når de køber databehandling og -opbevaring.

Om EU's GPP-kriterier for datacentre, serverrum og cloudtjenester

EU's Green Public Procurement-kriterier for datacentre, serverrum og cloudservices blev offentliggjort af EU-kommissionen i 2020. Det er et grønt kravsæt, som er udarbejdet som konkrete formuleringer, som offentlige indkøbere kan sætte direkte ind i et givent udbudsmateriale. Kravene tager udgangspunkt i EU's udbudsdirektiv og bygger endvidere på relevante internationale standarder.

Kriterierne dækker de væsentligste produkt- og ydelsesområder inden for dataopbevaring og -behandling, herunder:

  • Opførsel, ombygning, indretning, drift og leje af serverrum og datacentre
  • Cloud- og hostingløsninger, herunder PaaS-, SaaS- og IaaS-løsninger
  • Indkøb af it-systemer, fx selvbetjeningsløsninger, fagsystemer mv. hvor hosting af løsningen varetages af leverandøren

Kravene bygger på en omfattende analyse af datacentres væsentligste miljø- og klimapåvirkninger i livscyklussen og der stilles således krav til blandt andet:

  • Energi og materialer brugt til fremstilling af it-udstyr, fx servere og storage
  • It-udstyrets elforbrug i drift
  • Elforbrug anvendt i kølesystemer, elsystem mv., fx UPS 
  • Kølemidler i kølesystemer
  • Bortskaffelse af udtjent udstyr
  • CO2-udledning i forhold til ovenstående

Der er udarbejdet en dansk vejledning til GPP-kriterierne for datacentre, serverrum og cloudtjenester. Med henblik på at øge anvendeligheden, har vejledningen en anderledes opbygning samt yderligere vejledningstekst i forhold til det oprindelige EU-materiale. Dette er med henblik på, at indkøbere hurtigt kan få et overblik over, hvilke GPP-kriterier, som er mest relevante i den pågældende indkøbssituation.

Vejledningerne kan findes i højre side under links.