Bestil Fællesoffentligt Testdatasæt

For at få udleveret Fællesoffentligt Testdatasæt skal du godkende nedenstående aftale.

Vejledningens formål

Formålet med aftalen er, at sikre Fællesoffentligt Testdatasæt til en hver tid ikke indeholder testpersonnumre, som indgår i CPR. Anvendere af Fællesoffentligt Testdatasæt forstås som organisationer, herunder både myndigheder og private virksomheder, der modtager et eksemplar af Digitaliseringsstyrelsens Fællesoffentligt Testdatasæt med henblik på at oprette de udleverede Fællesoffentligt Testdatasæt i egne systemer.

Beskrivelse af testpersonnumre (i databeskyttelsesretligt øjemed)

Ad. Personnummer

Et personnummer er efter databeskyttelsesreglerne en personoplysning og oplysningen anses for at være fortrolig. Grundlaget for lovlig behandling af oplysninger om personnumre er særskilt reguleret i databeskyttelseslovens § 11.

Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Private må behandle oplysninger om personnummer, når det følger af lov, den registrerede har givet samtykke hertil (efter databeskyttelsesforordningen artikel 7), eller hvis behandling alene sker i forbindelse med undersøgelser i videnskabeligt eller statistisk øjemed.

Ad. Testpersonnummer

Et testpersonnummer forstås som et gyldigt personnummer, der lever op til gældende regler for CPR-systemet, men som ikke er tildelt en person i CPR-registeret.

Et testpersonnummer er derfor ikke en personoplysning i databeskyttelsesretlig forstand, da der ikke er tale om information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, men information om en fiktiv person. Der kræves således ikke en hjemmel til at behandle testpersonnumre, da der ikke er tale om en personoplysning. Testpersonnumre er således ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, så længe personnumrene ikke kan henføres til fysiske personer.

Såfremt et testpersonnummer er tildelt en borger, vil der være tale om en personoplysning, som skal behandles i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og supplerende databeskyttelsesregler, herunder reglerne om de grundlæggende principper og behandlingsregler.

Foranstaltninger mod overførsel af testoplysninger til produktionsmiljø

Der foretages forskellige foranstaltninger i genereringen af Fællesoffentligt Testdatasæt for at minimere, at et testpersonnummer med tilhørende oplysninger, tildeles fysiske borgere.

Foranstaltningerne er følgende:

De testpersonnumre, der udleveres til en ansvarlig, testende anvender, er sammensat på en sådan måde, at testpersonnumrene er blandt de sidste, der vil blive tildelt på en given dato. Dermed vil et testpersonnummer for eksempel være 010101-9999, i stedet for 010101-0101.

Se yderligere om testpersonnumre på cpr.dk

Digitaliseringsstyrelsen foretager løbende kontrol af, om testpersonnumrene er blevet tildelt borgere. Dette vil ske ved et dagligt automatiseret opslag i CPR-registret, hvorved testpersonnumrene kontrolleres op imod de i CPR-registret tildelte personnumre til borgere.

Procedure hvis testpersonnummer tildeles en borger

I det tilfælde at et testpersonnummer tildeles en borger i CPR-registret vil Digitaliseringsstyrelsen orientere den ansvarlige anvender, som herefter er forpligtet til, uden ugrundet ophold, at slette testpersonnummeret fra det udleverede Fællesoffentligt Testdatasæt, og ligeledes fra de af anvenderens egne systemer, hvor Fællesoffentligt Testdatasæt anvendes. Dette skal ske, for at undgå at der behandles personoplysninger som led i test og af hensyn til den enkelte registrerede, der skal beskyttes imod risikoen for, at oplysninger fra testmiljøet sammenblandes med personoplysninger om den pågældende.

Anvenderen skal efter sletningen af testpersonen, bekræfte skriftligt over for Digitaliseringsstyrelsen, at denne handling er foretaget. Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig retten til verificere dette, ved at kontakte anvenderen med henblik på bekræftelse. Det følger af databeskyttelsesforordningens 5, stk. 1, litra e, at oplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte, og at der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges (behandlingsprincippet om rigtighed).

Beskrivelse af ansvaret for anvendelse af Fællesoffentligt Testdatasæt

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig myndighed for Fællesoffentligt Testdatasæt. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen ansvarlig for indholdet af Fællesoffentligt Testdatasæt indtil udlevering til den enkelte ansvarlige, testende anvender.

Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for at kontrollere, at testpersonnumrene i Fællesoffentligt Testdatasæt ikke er tildelt borgere i CPR-registret, jf. afsnit ovenfor.

Ved udlevering af Fællesoffentligt Testdatasæt til anvenderen overgår ansvaret for det udleverede Fællesoffentligt Testdatasæt til denne. Dette betyder, at det er anvenderens ansvar at sikre, at der i Fællesoffentligt Testdatasæt ikke findes personnumre der er tildelt en borger, efter der er modtaget meddelelse herom fra Digitaliseringsstyrelsen. Såfremt et personnummer er tildelt en borger, vil der være tale om en personoplysning, hvorfor anvenderen vil anses for at være dataansvarlig.

Vilkår ved anvendelsen af Fællesoffentligt Testdatasæt

Anvenderen må ikke ændre i de udleverede testpersonnumre. Testnumrene er specielt genererede, og der gennemføres i tilknytning hertil yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at testpersonnumre ikke overføres til produktion.

Anvenderen har mulighed for at tilpasse de oplysninger, der er tilknyttet de enkelte testpersoner. Det er fast defineret, hvad der kan ændres, og anvenderen er forpligtet til at følge dette. Anvenderen må i den forbindelse ikke tilpasse Fællesoffentligt Testdatasæt på en måde, hvor der tilknyttes oplysninger, som kan henføres til fysiske personer (personoplysninger) til de udleverede testpersoner. Tilpasninger må alene ske ved anvendelse af ”fiktive” data, da det ellers vil være i strid med behandlingsprincippet om rigtighed, som beskrevet ovenfor.

Fællesoffentligt Testdatasæt må under ingen omstændigheder videregives til en tredjepart, da Digitaliseringsstyrelsen ikke vil kunne opretholde det høje sikkerhedsniveau omkring Fællesoffentligt Testdatasæt ved videregivelse til tredjeparter. Tredjepart skal selv acceptere disse vilkår og udfylde kontaktoplysninger nederst på denne side. Digitaliseringsstyrelsen vil efterfølgende fremsende Fællesoffentligt Testdatasæt til tredjeparten.

Sletning af Fællesoffentligt Testdatasæt

Ved afslutning af anvendelsen skal Fællesoffentligt Testdatasæt slettes fra anvenderens system(er). Sletningen skal ske, for at opretholde det høje sikkerhedsniveau, og undgå at testpersoner og tilhørende oplysninger overføres til produktion. Fællesoffentligt Testdatasæt kan anvendes i flere henseender, det skal dog slettes alle steder ved sidste anvendelse.

Beredskab

Underretning om overførsel til produktion til Digitaliseringsstyrelsen

Anvenderen skal uden unødig forsinkelse underrette Digitaliseringsstyrelsen, hvis et testpersonnummer overføres til produktion.

Underretningen skal ske til  

Kontaktoplysninger på anvenderen

Forud for at Fællesoffentligt Testdatasæt udleveres skal disse vilkår accepteres og nedenstående kontaktoplysninger skal udfyldes. Når Digitaliseringsstyrelsen har modtaget disse, vil Fællesoffentligt Testdatasæt blive fremsendt til den ansvarlige medarbejder. 

Bestil Fællesoffentligt Testdatasæt

Fx Digitaliseringsstyrelsen

Fx

Jeg accepterer brugsvilkårene, som er beskrevet, tilknyttet anvendelsen af Fællesoffentligt Testdatasæt *

Vær opmærksom på, at når du klikker 'Accepter vilkår', fremsender du samtidig de indtastede kontaktoplysninger til Digitaliseringsstyrelsen.

Felter med (*) skal udfyldes