NemLog-in: Vores behandling og dine rettigheder

Denne side har til formål at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter NemLog-in-tjenester. Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med NemLog-in.

Formål med behandlingen

NemLog-in består i hovedsagen af tre tjenester.

Den første tjeneste, login-tjenesten, har til formål at skabe sikker adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester med ét login. Dette betyder, at du efter ét login på en offentlig selvbetjeningsløsning, vil kunne bruge andre offentlige selvbetjeningsløsninger, som også anvender NemLog-in, uden at skulle logge ind igen. 

Den anden tjeneste, signerings-tjenesten, har til formål at tilbyde myndigheder en fælles, digital løsning, hvormed man kan indhente en digital signatur fra en bruger på en aftaletekst.

Den tredje tjeneste, fuldmagts-tjenesten, giver borgere mulighed for at lade sig repræsentere af andre i digitale selvbetjeningsløsninger. Med en digital fuldmagt kan brugeren give en person eller en virksomhed fuldmagt til en digital selvbetjeningsløsning i en afgrænset periode, som brugeren selv angiver.

Udover de tre tjenester indeholder NemLog-in også en brugeradministrationskomponent, en tilslutningskomponent og en secure token service. De tre komponenter bruges til at administrere medarbejderes rettigheder til offentlige selvbetjeningsløsninger, vedligeholde myndighedernes integrationer til NemLog-in og adgangsstyring til web services. 

Ud over de formål som er anført ovenfor, kan dit navn og adresse blive behandlet med det formål at sende dig fysisk post ved brug af fuldmagts-tjenesten. Endeligt gælder, at dine oplysninger bruges til at udarbejde statistisk materiale til brug for optimering af NemLog-in.

Hvis du har spørgsmål til de enkelte tjenester, eller hvis der er forhold i ovenstående, som du gerne vil have uddybet, er du altid velkommen til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen.

Hvilke oplysninger behandler vi i forbindelse med NemLog-in

Når du logger ind på en offentlig hjemmeside, behandler vi oplysningerne fra dit NemID og dit CPR-nummer. Dit CPR-nummer henter vi fra en tjeneste hos firmaet NETS DANID A/S ved hjælp af et såkaldt PID-nummer (dette kaldes et RID-nummer, hvis du handler på vegne af en virksomhed). PID/RID-nummeret kommer fra dit NemID og er en unik talkombination, som gør det muligt, på en sikker måde, at referere til specifikke personer.

I forbindelse med din brug af NemLog-in, behandles også din IP-adresse. Endeligt gælder, at når du logger ind på en myndigheds selvbetjeningsløsning via NemLog-in, så registreres hvilke selvbetjeningsløsninger, du benytter, og hvornår du tilgår dem. Hvis du vælger at benytte fuldmagts-tjenesten til at give en fuldmagt eller du modtager en fuldmagt behandles dit navn og din adresse også. Hvis du handler som en virksomhed behandles virksomhedens navn og CVR-nummer.

Hvem behandler dine personoplysninger, og hvor længe behandles de

Dine oplysninger behandles som udgangspunkt af firmaet NNIT A/S, som er leverandør af NemLog-in-løsningen til Digitaliseringsstyrelsen. Herudover vil der også ske behandling af dine data af den myndighed, der varetager den selvbetjeningsløsning, som du logger ind på. Du bør være opmærksom på, at myndigheder, der er tilkoblet fuldmagts-tjenesten, vil kunne se dine fuldmagtsforhold. Ved afsendelse af fysisk post i fuldmagts-tjenesten, vil POSTNORD STRÅLFORS A/S også behandle dine personoplysninger i forbindelse med print og transport af brevet.

Hvis virksomheder benytter NemID for medarbejdere i tilslutnings- eller brugeradministrationskomponenten, vil Erhvervsstyrelsen have adgang til medarbejderens navn og tjenestested.

Vi opbevarer, af sikkerhedsmæssige årsager, en historik over din anvendelse af NemLog-in i seks måneder. Ved brug af signerings-tjenesten gemmes oplysninger om din anvendelse, så længe det er nødvendigt for at kunne dokumentere aftalens gyldighed, og hvis du bruger fuldmagts-tjenesten, så gemmes oplysningerne, så længe fuldmagten er gyldig. Oplysningerne gemmes for at kunne dokumentere fuldmagtens gyldighed.

Dine rettigheder

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du har altid muligheden for at anmode Digitaliseringsstyrelsen om indsigt i vores behandling af dine personoplysninger, samt at modtage kopi af dine personoplysninger i et elektronisk format. Du kan anmode om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger samt om begrænsning af behandlingen af personoplysningerne. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med NemLog-in af grunde, der vedrører din særlige situation.

Lovgrundlaget for NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelse af de opgaver, som henhører under Digitaliseringsstyrelsens myndighedsudøvelse. Grundlaget for behandlingen er således offentlig myndighedsudøvelse.

Læs mere om grundlaget for Digitaliseringsstyrelsens myndighedsudøvelse

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med NemLog-in, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du henvende dig til Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsens kontaktoplysninger er:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København

Telefon: 3392 5200
E-mail:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger er du desuden altid velkommen til at tage direkte kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver:

På e-mail:  

Ved brev:

Digitaliseringsstyrelsen
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4
1301 København K

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal dette ske til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon: 3319 3200