Standardisering

Orkestreringskomponent-projektet er ansvarlig for etableringen af relevante datamodeller samt kataloger, der skal understøtte den etapeplan, der er aftalt/løbende aftales for Mit Overblik.

Det er væsentligt, at datamodellerne er færdigudviklede, når myndighederne skal forberede data til visning. Derfor går arbejdet med datamodellerne forud for de aftalte etaper i etapeplanen. Ved udviklingen af de respektive datamodeller er det afgørende, at myndigheder, der på sigt skal vise data inden for et bestemt område, bidrager aktivt. Dette er særligt vigtigt, da målet er at udvikle fællesoffentlige datamodeller, som kan rumme de forskelle, der er på tværs af offentlige myndigheders data, således at borgeren får et homogent overblik. Aktiv inddragelse af de relevante myndigheder er således afgørende for kvaliteten af datastandardiseringen.

Se etapeplanen for Mit Overblik

For nuværende er arbejdet på følgende tre datamodeller igangsat:

  • Datamodel for sager og ydelser: Komponenten skal fra idriftsættelsen 1. februar 2021 understøtte visning af sager og ydelser. Der er udarbejdet datamodeller for sager og ydelser i vs. 0.8. Disse kvalificeres for nuværende ved workshops med relevante myndigheder. Modellerne vil herefter blive brugertestet i iterative forløb med løbende myndighedsinddragelse.
  • Datamodel for gæld og betalinger: Komponenten skal i 2021 ligeledes understøtte visning af gæld/betalinger. Dette arbejde er igangsat, og der er for nuværende udarbejdet andet udkast til begrebsmodel med bred inddragelse af myndigheder. Arbejdet fortsætter frem mod udgangen af 2020.
  • Datamodel for aftaler og frister: Der er indgået aftale om, at der skal udarbejdes datamodel for aftaler og frister. Dette arbejde er igangsat.

Datamodellerne udarbejdes i en iterativ proces ved en række workshops, hvor relevante myndigheder deltager. I processen gennemføres brugertest af datamodellerne ved hjælp af udarbejdelsen af klikbare prototyper. Herigennem sikres, at modellerne understøtter en brugervenlig udstilling af data.

Alle modeller gennemgår efterfølgende et modelreview samt offentlig kommentering. Der gennemføres offentlig kommentering i november 2020 af den samlede pakke af datamodeller.

Standardiseringspotentialet for data

Standardiseringspotentialet for data identificeres ved, at det pågældende dataobjekt (fx sager) besidder mindst en af følgende egenskaber:

  • Dataobjektet findes i og leveres fra flere datakilder.
    Data, der findes i flere datakilder på tværs af myndigheder, er egnet til orkestrering, da der her er behov for, at data følger samme standarder og leveres samlet for at sikre en ensartet og samlet præsentation af data ud mod brugeren. Eksempler på dette er sager og ydelser.
  • Dataobjektet skal vises i flere forskellige overblik.
    Data kan være egnet til orkestrering, selvom de kun findes et sted, såfremt flere applikationer ønsker at udstille disse data for borgere. Der er endnu ikke identificeret eksempler på dette.

For data, hvor ingen af ovenstående egenskaber gør sig gældende (data findes kun i en datakilde og skal kun vises i overblik på borger.dk), vil der i stedet skulle foretages en direkte integration mellem visningsklient og datakilden uden om Orkestreringskomponenten.