National strategi for kunstig intelligens

Danmark har fået en national strategi for kunstig intelligens, der skal sikre, at Danmark går forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens – til gavn for den enkelte borger, virksomheder og samfundet.

Kunstig intelligens rummer store muligheder for at skabe vækst, velstand og offentlig service i verdensklasse. Strategien skal skabe gode rammer for, at virksomheder, forskere og offentlige myndigheder kan udnytte potentialet i kunstig intelligens med ansvarlighed i højsædet.

Strategien har fire sigtelinjer:

  1. Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum
  2. Danske forskere skal forske i og udvikle kunstig intelligens
  3. Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens
  4. Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse

Et godt udgangspunkt, men også udfordringer

Takket være et mangeårigt fokus på digitalisering i både den offentlige og private sektor har Danmark et godt udgangspunkt for at tage nye teknologier i brug. Der er gode og strukturerede offentlige datasæt, det danske arbejdsmarked er fleksibelt, og befolkningen er omstillingsparat og åben over for nye teknologier. 

Men brugen af kunstig intelligens medfører også en række udfordringer, som det er nødvendigt at tage hånd om. Kunstig intelligens rejser fx en række etiske spørgsmål om åbenhed og gennemsigtighed, fordi teknologien giver mulighed for nye måder at træffe beslutninger på. Udvikling og brug af kunstig intelligens kræver også adgang til specialiseret arbejdskraft – og netop den slags arbejdskraft er der stor efterspørgsel på. 

Dansk er desuden et lille sprogområde. Det er en udfordring i forhold til løsninger baseret på kunstig intelligens, der anvender talegenkendelse og sprogforståelse på dansk. Det er udfordringer som disse, strategien forsøger at tage hånd om.

Strategiens initiativer

Strategiens initiativer falder inden for fire indsatsområder, der skal bidrage til, at arbejdet med kunstig intelligens sker med afsæt i et etisk grundlag, at der er adgang til gode data, at stærke kompetencer og ny viden understøttes, og at mulighederne for investeringer i teknologien forbedres.

For at løfte arbejdet med kunstig intelligens i Danmark og få flere konkrete erfaringer med teknologien formuleres derudover målsætninger inden for fire prioriterede områder: sundhed, energi og forsyning, landbrug og transport.

Strategien indeholder i alt 24 konkrete initiativer, som går på tværs af den offentlige og den private sektor. Der er afsat 60 mio. kr. til nye initiativer i strategien. Der gennemføres blandt andet en række signaturprojekter i samarbejde med kommuner, regioner og private virksomheder.

Regeringen, KL og Danske Regioner har ved aftalen om kommunerne og regionernes økonomi for 2020 oprettet en investeringsfond, der støtter afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor.

Kunstig intelligens er en teknologi under hastig udvikling, og derfor vil strategien blive genbesøgt med jævne mellemrum, så indsatserne kan tilpasses og nye kan komme til.

Strategiens centrale initiativer

Strategien indeholder 24 initiativer, der skal styrke udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens i Danmark.

Principper for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens 

Der er opstillet etiske principper som ramme for udviklingen og brugen af kunstig intelligens. Principperne suppleres med initiativer, der skal styrke cybersikkerhed, skabe juridisk klarhed samt sikre en ansvarlig og gennemsigtig anvendelse af kunstig intelligens i det offentlige.

Fælles dansk sprogressource

Der etableres en fælles dansk sprogressource, der skal understøtte og accelerere udviklingen af sprogteknologiske løsninger på dansk. Sprogressourcen stilles frit til rådighed, så leverandører har mulighed for at bygge ovenpå eksisterende viden til at skabe nye løsninger inden for talegenkendelse og sprogforståelse til fordel for borgere, myndigheder og virksomheder.

Flere åbne offentlige data til kunstig intelligens

I samarbejde med erhvervsliv og forskermiljøer identificeres 5 offentlige datasæt i løbet af 2020 og 2021, som vil kunne gøres tilgængelige for virksomheder, forskere og offentlige myndigheder og bidrage til at udvikle kunstig intelligens. De offentlige data vil ikke være personhenførbare, men fx dække miljø- og klima eller lokationsdata på transportområdet.

Signaturprojekter i den offentlige sektor 

Der mangler erfaringer med anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor. I samarbejde med kommuner, regioner og private virksomheder gennemføres derfor en række signaturprojekter inden for sundhedsområdet, social- og beskæftigelsesområdet samt inden for tværgående sagsbehandling.

Styrkelse af investeringerne i danske virksomheder

Der lanceres en investeringspulje på 20 mio. kr. over fire år, som målrettes virksomheder, der har en forretningsmodel baseret på kunstig intelligens. Der forudsættes privat medfinansiering på cirka 50 pct. Samlet vil der kunne investeres for cirka 40 mio. kr. 

Puljen skal forvaltes af Vækstfonden.