National strategi for kunstig intelligens

Danmark har fået en national strategi for kunstig intelligens, der skal sikre, at Danmark går forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens – til gavn for den enkelte borger, virksomheder og samfundet.

Kunstig intelligens rummer store muligheder for at skabe vækst, velstand og offentlig service i verdensklasse. Strategien skal skabe gode rammer for, at virksomheder, forskere og offentlige myndigheder kan udnytte potentialet i kunstig intelligens med ansvarlighed i højsædet.

Strategien har fire sigtelinjer:

  1. Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum
  2. Danske forskere skal forske i og udvikle kunstig intelligens
  3. Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens
  4. Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse

Et godt udgangspunkt, men også udfordringer

Takket være et mangeårigt fokus på digitalisering i både den offentlige og private sektor har Danmark et godt udgangspunkt for at tage nye teknologier i brug. Der er gode og strukturerede offentlige datasæt, det danske arbejdsmarked er fleksibelt, og befolkningen er omstillingsparat og åben over for nye teknologier. 

Men brugen af kunstig intelligens medfører også en række udfordringer, som det er nødvendigt at tage hånd om. Kunstig intelligens rejser fx en række etiske spørgsmål om åbenhed og gennemsigtighed, fordi teknologien giver mulighed for nye måder at træffe beslutninger på. Udvikling og brug af kunstig intelligens kræver også adgang til specialiseret arbejdskraft – og netop den slags arbejdskraft er der stor efterspørgsel på. 

Dansk er desuden et lille sprogområde. Det er en udfordring i forhold til løsninger baseret på kunstig intelligens, der anvender talegenkendelse og sprogforståelse på dansk. Det er udfordringer som disse, strategien forsøger at tage hånd om.

Strategiens initiativer

Strategiens initiativer falder inden for fire indsatsområder, der skal bidrage til, at arbejdet med kunstig intelligens sker med afsæt i et etisk grundlag, at der er adgang til gode data, at stærke kompetencer og ny viden understøttes, og at mulighederne for investeringer i teknologien forbedres.

For at løfte arbejdet med kunstig intelligens i Danmark og få flere konkrete erfaringer med teknologien formuleres derudover målsætninger inden for fire prioriterede områder: sundhed, energi og forsyning, landbrug og transport.

Strategien indeholder i alt 24 konkrete initiativer, som går på tværs af den offentlige og den private sektor. Der er afsat 60 mio. kr. til nye initiativer i strategien. Der gennemføres blandt andet en række signaturprojekter i samarbejde med kommuner, regioner og private virksomheder.

Det er ambitionen, at der sammen med kommunerne og regionerne afsættes 200 mio. kr. til at etablere en investeringsfond til afprøvning og udbredelse af nye teknologier og digitale velfærdsløsninger i kommuner og regioner. Der er også afsat 295 mio. kr., på finansloven for 2019 fra forskningsreserven, til forskning i nye teknologiske muligheder og digitale teknologier.

Kunstig intelligens er en teknologi under hastig udvikling, og derfor vil strategien blive genbesøgt med jævne mellemrum, så indsatserne kan tilpasses og nye kan komme til.