Netværksmøder

Her kan du finde datoen for det kommende netværksmøde i Myndighedsnetværk for digital inklusion. Du kan også læse referatet for det senest afholdte netværksmøde.

Medlemmerne har indflydelse på dagsorden til netværksmøderne og bidrager til afvikling af møderne. Der afholdes to årlige netværksmøder i form af heldags-møder.

Næste netværksmøde

Næste møde i myndighedsnetværket finder sted i efteråret 2024.

Senest afholdte møder

Her finder du referater fra møder i Myndighedsnetværket for digital inklusion.

Referat af møde i Myndighedsnetværk for digital inklusion | marts 2024

Velkommen

Nadja Dentov Pedersen fra Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen til dagens møde med temaet Digital inklusion – nu og i fremtiden.

Med udgangspunkt i de nye principper for digital inklusion var formålet med mødet at sætte fokus på, hvordan myndighederne hver især arbejder med digital inklusion – både på et strategisk niveau og i konkrete projekter.

Case: Aarhus Kommunes ’Plan for digital inklusion’

Ina Bækgaard, projektleder ved Borgerservice i Aarhus Kommune og Tine Dynæs Juhl, udviklingskonsulent ved Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune fortalte om Aarhus Kommunes ’Plan for digital inklusion’.

Plan for digital inklusion danner rammerne for arbejdet med at hjælpe de borgere, som oplever udfordringer med den digitale kontakt med kommunen. Med afsæt i en fælles ambition og principper på tværs af kommunen har Aarhus Kommune igangsat en række prøvehandlinger med forskellige aktører.

Ina og Tine præsenterede Aarhus Kommunes indsatser og den praktiske tilgang til planen herunder kommunens prøvehandling om fleksibel udstedelse af MitID til udsatte borgere.

Læs mere om Aarhus Kommunes ’Plan for digital inklusion’

Workshop: Hvordan arbejder I med digital inklusion?

Agnes Vestergaard Lydiksen fra Digitaliseringsstyrelsen faciliterede en workshop om, hvordan deltagerne i netværk arbejder med digital inklusion. Deltagerne havde på forhånd forberedt et godt eksempel på, hvor de i deres egen organisation er lykkedes med eller har arbejdet aktivt med digital inklusion.

Deltagerne drøftede eksemplerne i mindre grupper, og de bedste eksempler blev samlet i et inspirationskatalog, der deles i netværket.

Case: Digital inklusion i ATP

Mette Beck og Malou Mærsk fra ATP fortalte om ATP’s igangværende innovationsforløb, hvor formålet er at blive klogere på den ”digitale gråzone” blandt ATP’s målgrupper. Ønsket er at finde løsninger, der understøtter, at flere borgere kan være digitalt selvhjulpne i mødet med ATP.

De nye fællesoffentlige principper for digital inklusion har gennem hele forløbet fungeret som pejlemærker for arbejdet.

Siden sidst

Susanne Duus fra Digitaliseringsstyrelsen og Marie Madsen fra KL orienterede kort om nye tiltag og projekter på inklusionsområdet.

Susanne orienterede om en kommende fællesoffentlige konference for digital inklusion. Derudover orienterede Susanne om nye tiltag, der skal gøre det nemmere for støttepersoner at hjælpe digitalt. Marie orienterede om en ny analyse af, hvilke udfordringer der opstår for borgere, når de ikke har MitID samt et nyt screeningsværktøj til at vurdere selvbetjeningsløsningers mobilvenlighed.

Oplæg: Digital inklusion fra borgerens perspektiv

Thorkild Olesen, Formand for Danske Handicaporganisationer, fortalte om de udfordringer, som borgere med handicap står over for i mødet med den offentlige digitalisering.

Med afsæt i egne erfaringer og sin viden om området fortalte Thorkild om, hvorfor det er relevant at myndighederne arbejder med digital inklusion, så de digitale løsninger er tilgængelige og anvendelige for alle.

Præsentation af og workshop om Principper for digital inklusion

Casper Freundlich Larsen og Cyrillia Kebori Sabroe fra Digitaliseringsstyrelsen præsenterede kort de nye principper for digital inklusion, som regerin-gen lancerede sammen med KL og Danske Regioner den 28. februar 2024. Præsentationen havde fokus på den vidensbank, der understøtter principperne.

Efterfølgende faciliterede Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen en workshop om ambassadørindsatsen i forbindelse med forankring af principperne.

Læs mere om principperne på principperforinklusion.digst.dk 

Referat fra møde i myndighedsnetværket | september 2023

Velkommen og siden sidst

I samarbejde med KL og Danske Regioner afholdt Digitaliseringsstyrelsen den 13. september 2023 det andet møde i Myndighedsnetværk for digital inklusion i Aarhus. På mødet deltog cirka 65 repræsentanter fra institutioner i stat, kommuner og regioner samt andre relevante aktører.

Nadja Dentov Pedersen fra Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen til dagens møde med temaet brugerinddragelse og brugerrejser hvorefter Mette Høst Mikkelsen fra Digitaliseringsstyrelsen og Signe Lund Tovgaard fra KL kort orienterede netværket om nye tiltag og projekter på inklusionsområdet.

Mette orienterede om loven om fravigelse fra obligatorisk selvbetjening og den politiske aftale om indsatser for digital inklusion. Signe fortale om projektet Fremfærd Borger og særligt kompetenceudviklingsprojektet ”Hjælp til digitalt udfordrede borgere” målrettet frontmedarbejdere i borgerservice.

Læs mere om projektet på KLs hjemmeside

Introduktion til dagens tema og sammenhæng til principper for digital inklusion

Silja Illum Clement Halse og Casper Freundlich fra Digitaliseringsstyrelsen gav en introduktion til dagens tema og sammenhængen til principper for digital inklusion, som Digitaliseringsstyrelsen udarbejder i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Silja gav en kort introduktion til, hvad en brugerrejse er og hvorfor det er relevant at arbejde med brugerrejser og brugerinvolvering. Casper gav en kort status på arbejdet med de kommende principper for digital inklusion, og hvordan principperne forventes at sætte fokus på, at myndighederne skal involvere brugerne i udviklingen af nye løsninger og services.

Workshop om inklusionspersonaer

Silja og Nicoline Gisselbæk fra Digitaliseringsstyrelsen præsenterede deres arbejde med at udforme personaer, der kan gøre det nemmere at indtænke borgernes behov i udviklingen af digitale løsninger. Med udgangspunkt i otte inklusionspersonaer fik deltagerne i workshoppen lov at prøve kræfter med at anvende personaerne i en konkret brugerrejse.

Fordele og ulemper ved at anvende personaer som metodisk værktøj blev kort drøftet i netværket.

ATP/Udbetaling Danmark: Case om ansøgning om boligstøtte

Underdirektør i ATP/Udbetaling Danmark Britt Blichfeld Davidsen fortalte om ATP/Udbetaling Danmarks arbejde med brugerinddragelse i forbindelse med udviklingen af selvbetjeningsløsningen til ansøgning om boligstøtte.

Britt beskrev arbejdet fra initiering til færdig løsning og lagde vægt på, at brugerinddragelse bør stå centralt i den digitale produktudvikling for at sikre, at man får skabt løsninger, som understøtter borgernes ærinder. Britt opfordrede til at brugerinddrage og understregede, at den tid og de ressourcer, man anvender på brugerinddragelse, sparer man et andet sted.

Workshop om Fælles krav til gode brugeroplevelser

Therese Kjellerup Thorstholm og Nicoline fra Digitaliseringsstyrelsen fortalte om Fælles krav til gode brugeroplevelser - et opslagsværk til udviklingen af digitale, offentlige løsninger, der er udviklet i et fællesoffentligt samarbejde. Therese og Nicoline orienterede om, at KL, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at videreudvikle og udbrede kendskabet til Fælles krav til gode brugeroplevelser.

Herefter blev der afholdt en workshop, der tog udgangspunkt i deltagernes besvarelse af en survey forud for netværksmødet om brugen af Fælles krav. Deltagerne reflekterede i grupper over, hvordan Fælles krav til gode brugeroplevelser kan være med til at understøtte arbejdet med til at skabe gode brugeroplevelser.

Læs mere om Fælles krav til gode brugeroplevelser på arkitektur.digst.dk

Landsforeningen af Væresteder: borgernes udfordringer i mødet med den offentlige digitalisering

Det sidste punkt på dagsordenen var et oplæg af Maria Gammelgaard og Tina-Lykke Dannerfjord fra Landsforeningen af Væresteder, der fortalte om foreningens arbejde og de konkrete udfordringer, som socialt udsatte mennesker møder i den offentlige digitalisering.

Tina-Lykke, der er bruger af det Digitale Værested, fortalte om udfordringerne med at navigere i den digitale offentlige sektor som socialt udsat borger. Maria fortalte derefter om Det Digitale Værested, hvor borgere med socialt udsatte borgere på daglig basis mødes digitalt og laver forskellige ting sammen – hver for sig.

 

Referat af møde i Myndighedsnetværk for digital inklusion | februar 2023

Velkommen og åbningstale

I samarbejde med KL og Danske Regioner afholdt Digitaliseringsstyrelsen den 28. februar 2023 det første møde i det nyetablerede Myndighedsnetværk for digital inklusion. På mødet deltog omkring 80 repræsentanter fra institutioner i stat, kommuner og regioner samt enkelte andre relevante aktører.

Som første punkt på dagsordenen holdt vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Mette Lindstrøm Lage og kontorchef i KL Frederik Nordentoft Andersen en kort åbningstale om deres forventninger til netværket.

De lagde blandt andet vægt på vigtigheden af, at der nu er etableret et forum, hvor myndigheder på tværs af den offentlige sektor kan mødes og lade sig inspirere af hinanden og udveksle erfaringer om digital inklusion.

Digitaliseringsstyrelsen og KL: Indflyvning i digital inklusion

Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen og Anne-Sofie Thomsen fra KL gav en introduktion til, hvad digital inklusion er, hvilke barrierer borgere med digitale udfordringer møder, samt hvad myndighederne bør have for øje i arbejdet med digital inklusion.

Oplægget tog blandt andet udgangspunkt i en analyse udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og KL om barrierer for digital inklusion.

Du kan finde analysen her

Styrelsen for Patientsikkerhed: Når man skal nå ud til alle

Vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed Birgitte Drewes holdt oplæg om styrelsens erfaringer med at være det operationelle ben i indsatsen mod coronapandemien. Hun kom blandt andet ind på de krav, det stiller til at anvende forskellige former for kommunikation og kommunikationskanaler, når man skal nå ud til alle borgere.

Ældre Sagen: Ældre og digitalisering - at være eller ikke at være digital?

Louise Kambjerre Scheel fra Ældre Sagen holdt oplæg om Ældre Sagens tilgang til digitaliseringsområdet. Louise lagde i sit oplæg vægt på, at det i forhold til borgere, der har svært ved det digitale, er ligegyldigt, om en given digital løsning er offentlig eller privat.
Louise fremlagde en række overordnede konklusioner fra Ældre Sagens undersøgelse af borgernes oplevelser og udfordringer i et digitalt samfund.

Du kan finde Ældre Sagens undersøgelse her

Kort nyt fra Digitaliseringsstyrelsen

Casper Freundlich Larsen fra Digitaliseringsstyrelsen orienterede om:

  • Forslag til ny lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. Formålet med loven er at gøre det muligt for borgere, der er fritaget for Digital Post, at blive undtaget fra digital selvbetjening alene med henvisning til deres fritagelse for Digital Post.
  • Udarbejdelse af principper for digital inklusion. Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioners har igangsat et fælles projekt om udarbejdelse af ”principper for digital inklusion i det offentlige”. Udarbejdelsen af principperne er en del af FODS 2022-2025. Repræsentanter fra både Myndighedsnetværk for digital inklusion og Netværk for digital inklusion vil blive inviteret til en workshop om principperne i foråret 2023.

Workshop om Myndighedsnetværket

Det sidste punkt på dagsordenen var en workshop, hvor deltagerne fik mulighed for at drøfte deres forventninger til netværket og komme med input til temaer, oplægsholdere og konkrete cases, det kunne være relevant at arbejde med på kommende møder i netværket.