Behandling af persondata

Vi passer godt på dine personlige oplysninger. Nedenfor kan du læse, hvordan vi opbevarer og behandler dine oplysninger.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med kompensationsordning er at udbetale økonomisk kompensation til borgere, der har mistet en retmæssig udbetaling på grund af fejl eller svindel med oplysninger i NemKonto-systemet.

For at kunne afgøre om du er berettiget til kompensation, behandler Digitaliseringsstyrelsen de oplysninger du indsender i forbindelse med ansøgningen. Digitaliseringsstyrelsen behandler dit navn og CPR-nummer med henblik på entydig identifikation af dig, og for at kunne kontrollere om du tidligere har indgivet en ansøgning om kompensation for samme forhold. Derudover behandler vi dit CPR-nummer, navn, telefonnummer, e-mail og adresse med det formål at kunne kontakte dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Digitaliseringsstyrelsen vil blandt andet opgøre antallet af ansøgninger og beløb udbetalt på årlig basis, og dit CPR-nummer vil i den forbindelse blive behandlet med henblik på at kunne fastlægge antallet af ansøgere. 

Info om databehandling og dine rettigheder

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

1. Almindelige personoplysninger såsom

  • Navn
  • Telefonnummer
  • CPR-nummer
  • Adresse
  • E-mail

2. Oplysninger vedrørende manglende udbetalinger

3. Oplysninger om dig indeholdt i en eventuel politianmeldelse du har foretaget

4. De personoplysninger, som du selv oplyser i ansøgningsskemaets tekstfelter eller vedhæfter din ansøgning.

Oplysninger om dig i Digitaliseringsstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Digitaliseringsstyrelsen vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem. Dette i en historisk udgave af journalperioden i systemet, så længe der er et retligt eller administrativt behov herfor.

Oplysninger indsamlet med henblik på statistiske opgørelser, vil blive sammenstillet og anonymiseret ved udgangen af hvert år.

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og vedligehold af vores it-systemer.

Vi kan oversende oplysninger, du har fremsendt til Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med din ansøgning om kompensation, til andre myndigheder eller virksomheder med henblik på at verificere oplysningerne.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, da der er tale om en behandling som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.
  • Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med statistiske opgørelser følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, da der er tale om en opgave i samfundets interesse.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk